Derfor er fastprisen så viktig

Hva er egentlig fastpris? Og hvorfor er fastprisen så viktig for forfatterne? I dette innlegget begrunner DnFs leder Heidi Marie Kriznik fastprisens viktighet.

av Heidi Marie Kriznik

Mange av dere har sikkert fått med seg forrige ukes debatt rundt fastprisen etter at det ble offentlig at advokatfirmaet Arntzen de Besche har sendt inn et brev til Konkurransetilsynet på vegne av Bonnier Books og Strawberry Publishing, der de kommer med flere forslag til «avhjelpende tiltak» med mål om å få Konkurransetilsynet til å godkjenne oppkjøpet av det norske forlaget. Et av forslagene til «avhjelpende tiltak» er å ikke sette faste priser på Strawberrys bokutgivelser, og altså gå for fripris på bøkene.

Les mer her: https://www.forfatterforeningen.no/artikkel/kriznik-bonnier-gir-konkurransetilsynet-mulighet-til-a-snikinnfore-frie-bokpriser/

I anledning av denne debatten kommer her en introduksjon til hva faste bokpriser er og betyr.

Faste priser

Faste priser betyr at det er utgiver (forlag) som fastsetter hva boka skal koste, uansett utsalgssted.

Det betyr at når boka er i fastpris så vil den koste det samme enten du kjøper den på Grorud senter eller Skibsgården på Sortland eller Oddensenteret i Grimstad eller i Telemarkens bokhandel på Notodden. Etter fastprisperioden er over er det utsalgsstedet som setter prisen på boka. Mange land har faste bokpriser, blant annet Tyskland, Frankrike, Spania, Portugal, Italia og Belgia. Fastprisperioden varierer, men de aller fleste land med fastpris har lenger fastpris enn i Norge. I Norge varer fastprisen ut utgivelsesåret og frem til 30. april etter utgivelsen. 1.mai er den i fripris. Etter fastprisperioden vil samme tittel kunne ha forskjellig pris i forskjellige butikker.

Prisnivå

Fastpris sier ikke noe om prisnivået på boka, men hvem som setter prisen. Rapporter som ser på forskjellene på bokprisene i land med fripris og land med fastpris viser at den gjennomsnittlige bokprisen påvirkes lite av om det er fast eller fripris.

I et friprisland forblir gjennomsnittsprisen på samme nivå eller den går litt opp. Men i et friprisland får ofte bestselgerne lavere gjennomsnittspriser enn bestselgere i land med faste bokpriser. Titler som ikke selger i stabler, synes altså å få økte gjennomsnittspriser.

Forutsigbart royaltygrunnlag

Fastprisen gir forfatterne et forutsigbart royaltygrunnlag i en ellers ganske så uforutsigbar forfatterøkonomi. Ved fripris vil mest sannsynlig forhandlinger, mellom for eksempel Oktober og Norli, om hvor stor bokhandelens avanse skal være, påvirke royaltygrunnlaget, altså hvor mye forfatterne skal sitte igjen med – ettersom det da ikke lenger er den faste bokprisen som er royaltygrunnlaget, men hva som blir forhandla fram og trukket fra i avanse.

I en friprissituasjon vil royaltygrunnlaget etter all sannsynlighet være forlagenes nettoinntekt, altså det forlaget sitter igjen med etter sine forhandlinger med bokhandelen. Forfatterne får da ikke kontroll over royaltygrunnlaget, og vet ikke lenger hvor mye de vil tjene per solgte bok.

Fastpris på alle format

I dag er det slik at hvert bokformat har sin egen fastprisperiode. Ordningen omfatter altså alle bøker i alle format første gang de lanseres og alle salgs- og distribusjonsformer. Når en tittel lanseres i pocketutgave i fastprisperioden, opphører dog fastprisen på e-bokutgaven.

I 2018 la Næringsdepartementet fram høringsnotat med forslag til omlegging av fastprisen. Et av forslagene omhandla kortere fastpris på utgivelsene etter førsteutgivelsen hvilket ville føre til at e-boka, pocketboka og lydboka ville kunne få langt kortere fastprisperiode enn innbundet utgave, som stort sett er det formatet som blir først utgitt. En samlet bokbransje mente at dette ville uthule og ta bort den ønskede effekten av fastprisen. En kortere fastprisperiode for e-bøker og lydbøker vil også kunne få dramatiske konsekvenser for forfatternes royaltyinntekter. Ingen av de foreslåtte omleggingene har blitt iverksatt. Men det har vært en del diskusjoner rundt fastpris på lydbøker. Nå som en større og større andel av forlagenes inntekt kommer fra strømming av lydbøker, har enkeltforlag uttrykt misnøye over at lydboka må utgis som lydbokformat og følge fastprisperioden ut, før den kan legges i strømme- og abonnementstjenesten.

Les Forfatterforeningens høringssvar til regjeringens forslag til endringer i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for omsetning av bøker (2018) her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—forslag-til-endringer-i-forskrift-om-unntak-fra-konkurranseloven–10-for-omsetning-av-boker/id2620095/?uid=18577989-7082-47f2-94fb-37b1aea92058

Fortsatt konkurranse, men ikke på pris

Fastprissystemet bidrar til at bokhandlere på nett og i butikk må konkurrere på andre ting enn pris når det gjelder nye bøker. Sånn som service, utvalg, tilgang til bøkene og formidling av dem, slik de gode bokhandlerne er opptatt av i dag. Ikke alle bokhandlere er like gode, men muligheten for å fokusere på bokbredden i bokhandelen er større med faste bokpriser enn frie. Fripris vil blant annet legge til rette for at dagligvarekjeder får muligheten til å dumpe prisene på et lite antall bestselgere og det igjen vil kunne ta knekken på den fullassorterte bokhandelen som er avhengig av salget av de samme bestselgerne.

Prissamarbeid og unntaket fra konkurranseloven

Det prissamarbeidet som faste bokpriser utgjør, tillates i utgangspunktet ikke i konkurranseloven. Faste bokpriser krever et unntak fra konkurranseloven. Dette unntaket reguleres i dag gjennom en forskrift. Denne forskriften gjør det mulig for Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen å inngå en avtale om faste bokpriser. Det gjør de gjennom Bokavtalen. Bokavtalen er mulig på grunn av unntaket fra konkurranseloven.

Fastpris er kjernen uansett reguleringsform

I dag er fastpris på bøker en del av bestemmelsene i bokavtalen.

Bokavtalen har i dag en varighet på to år. Og så må den fornyes. Den kortvarige avtalen og stadige politiske diskusjoner rundt en liberalisering av bokbransjen skaper stor usikkerhet rundt rammevilkårene for litteraturen.

Ved en liberalisering av bokmarkedet vil forfatterne og den norske samtidslitteraturen bli svært utsatt.

Hvis Norge skal ha et mangfold av forfattere og en mangfoldig litteratur, altså et bredt utvalg av bøker i alle sjangere, og bøker i ulike målformer, tilgjengelig og synlig for alle i samfunnet, er det vanskelig å forestille seg hvordan det skal være mulig uten en regulert bokbransje.

Der Bokavtalen har varighet for to år av gangen, og bare omfatter medlemmer av foreningene, vil en boklov eller kall det gjerne en litteraturlov, forplikte alle aktørene til fastpris. Under en boklov er det ikke anledning for enkeltforlag å unngå fastprisen. En lov vil stille krav til forlagene om at de følger fastprisbestemmelsene uansett distribusjonsform.