120 korona-millioner til utøvende kunstnere

Regjeringen setter av 120 millioner kroner til støtteordninger for utøvende kunstnere. Kulturminister Anette Trettebergstuen sier at det er viktig å sikre at kunstnerne opprettholder aktiviteter og ferdigheter gjennom pandemien.

  • – Det er kunstnerne som utgjør selve kjernen i norsk kulturliv. Vi må sikre at flest mulig kommer seg gjennom pandemien og opprettholder aktiviteten og utvikler ferdighetene sine. Derfor setter vi nå av nesten 120 millioner kroner til eksisterende ordninger som vi vet treffer kunstnere og utøvere direkte, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Midlene fordeles slik:

•33,2 mill. kroner går til Statens kunstnerstipend

•30 mill. kroner går til Norsk kulturfond

•30 mill. kroner går til Fond for lyd og bilde

•25 mill. kroner går til Fond for utøvende kunstnere

Formålet er å gi støtte til de aktørene som faller utenfor de støtteordningene som primært er rettet mot arrangørleddet.

– Kunstnere er også arbeidsfolk med de samme regningene å betale som alle andre. Ved å styrke ulike fond og stipender er vi trygge på at vi når bredt ut. Samtidig sikrer vi en maktspredning i fordeling av midlene, sier kultur- og likestillingsministeren.

Midlene til Statens kunstnerstipend skal brukes på 100 midlertidige ettårige arbeidsstipender, og baserer seg på forrige søknadsfrist med tildeling i løpet av mars 2022.

Midlene til Norsk kulturfond og Fond for lyd og bilde fordeles av henholdsvis rådet for Norsk kulturfond og styret for Fond for lyd og bilde. Disse kollegiale organene fordeler selv midlene på sine ordninger, innenfor det overordnede formålet med bevilgninga.

Midlene til Fond for utøvende kunstnere går til den midlertidige støtteordninga til aktivitet for utøvende kunstnere som er rammet av oppdrags- eller inntektsbortfall som følge av pandemien.

I 2022 er det totalt satt av 1,2 milliarder kroner til koronastøtteordninger for kultursektoren. Av dette skal 300 millioner kroner brukes til stimulering gjennom eksisterende virkemiddelapparat, hvorav 118,2 millioner kroner går til de fire ordningene rettet mot utøvende kunstnere. Midlene vil komme kunstnere og utøvere innen alle sjangre og uttrykk til gode.

– Jeg vet at behovet er stort, og er glad for at vi på denne måten kan nå ut til et stort antall kunstnere direkte, avslutter Trettebergstuen