Forkortelser og forklaringer

Her følger noen forklaringer og forkortelser som kan være nyttige.

Bibliotekvederlag: Staten betaler et årlig, kulturpolitisk begrunnet vederlag for at bl.a. de trykte bøkene gjøres gratis tilgjengelig i biblioteket. Vederlaget beregnes nå ut fra den samlede bokstammen og en fremforhandlet enhetspris for hver tittel. Det samlede vederlag fordeles etter avtale mellom de berørte rettighetshavergrupper. Bibliotekvederlaget er den viktigste inntektskilden for Forfatterforeningen, og det er dette vederlaget som dekker grunnstipendet og størsteparten av stipendene fra vederlagsfondet.

Grunnstipend: I henhold til årsmøtevedtak utbetales 45 % av bibliotekvederlaget som grunnstipend. Grunnstipendet må søkes. Grunnstipend kan søkes hvert år av både medlemmer og ikke-medlemmer. Kravet er at du må ha utgitt minst fem skjønnlitterære bøker for voksne, og at de er innkjøpt av Norsk kulturråd under innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur for voksne. Forfattere kan maksimalt motta støtte for 25 titler.

Vederlagsfondet: Midlene fra bibliotekvederlaget samles i et fond. Det er dette fondet som dekker grunnstipend, arbeidsstipend og diversestipend.

Privatkopieringsvederlaget: Opphavere har krav på rimelig vederlag som kompensasjon for lovlig

Kopiering av offentliggjorte verk. Privatkopieringsvederlaget omfattet tidligere kompensasjon for privat eksemplarfremstilling av lyd og film. Etter at den nye åndsverkloven ble innført, ble ordningen utvidet til også å omfatte visuelle og litterære verk. Kompensasjonen ytes som årlig

Bevilgning over statsbudsjettet. Slik kompensasjon ytes dels kollektivt, dels individuelt. Den kollektive kompensasjonen deles ut i form av støtte til produksjoner og forvaltes av Fond for lyd og bilde. Den individuelle kompensasjonen forvaltes gjennom Norwaco, som har delegert utbetalingen til de medlemsorganisasjonene som representerer de forskjellige opphavergruppene.

Stipendfondet: Fond som har samlet følgende legat og fond: Olaf Schous legat, Knut Hamsuns fond, Ibsen-Bjørnson-fondet, Rolf Stenersens fond, Nordahl Griegs minnefond og Ole Bangs, Nini og Johan Ankers, Oscar Aagaards, Solvejg Eriksens, Astrid Hjertenæs Andersens, Gudrun Brauti Knutlids og Einar Knutlids, Einar Tellefsens og Lars K. Østerholt og hustru Ingeborgs legater, samt Tarjei Vesaas’ Debutantlegat. Stipendfondet er organisert som stiftelse med egne vedtekter.

Solidaritetsfondet: Den norske Forfatterforenings Solidaritetsfond består av de midler som kommer fra De norske Bokklubbene A/S, Cappelens Bokklubber, Barnas Egen Bokklubb og N.W. Damm & Søn AS i henhold til gjeldende avtaler mellom disse og DnF, gaver som gis til fondet, og andre midler som etter beslutninger av DnF måtte bli tillagt fondet.

NFOF: Norsk Forfatter- og Oversetterfond, består av NDF, NBU, NO og DnF

NFFO: Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

FF: Forfatterforbundet

NBU: Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

NO: Norsk Oversetterforening

NDF: Norske Dramatikeres Forbund

EPK: Egen pensjonskonto, med egen pensjonskonto er målet å samle pensjon, innskuddspensjon fra tidligere arbeidsgivere og annen opptjent pensjon, på én konto. 

Kopinor: Kopinor er en organisasjon av opphavere og utgivere i til sammen 23 medlemsorganisasjoner. Kopinor forhandler og inngår avtaler om kopiering og annen bruk av åndsverk i skoleverket, universiteter og høgskoler, statlig og kommunal administrasjon, kirker og trossamfunn og store deler av organisasjons- og næringslivet. De fleste avtalene omfatter både fotokopiering og digital kopiering.

NORWACO: Norwaco er et bindeledd mellom skapere og brukere av kultur og underholdning innen TV, film og musikk. Norwaco forvalter rettigheter til åndsverk og prestasjoner og produksjoner som norske og utenlandske rettighetshavere står bak, og gir brukere mulighet til å klarere rettighetene på en enkel og sikker måte. Norwaco eies av sine 35 medlemsorganisasjoner.

KUD: Kulturdepartementet

ASD: Arbeids- og sosialdepartementet

Norsk kulturråd: Rådet har ti medlemmer, oppnevnt av Kulturdepartementet for fire år av gangen. Oppnevningen er rullerende, slik at halvparten av rådets medlemmer skiftes annethvert år.Rådets hovedoppgave er å forvalte Norsk kulturfond. Rådet fordeler fondets midler. Prioritering av tiltakene skjer ut fra kunst- og kulturfaglig skjønn og de økonomiske rammene for Kulturfondet. Fondets formål er å stimulere den frie delen av kunst- og kulturlivet og bedre vilkårene for kunstnerisk produksjon og formidling. Kulturfondet gir i første rekke tilskudd til enkelttiltak og til forsøksvirksomhet på kunst- og kulturområdet.

Innkjøpsordningen: Under innkjøpsordningen kjøper Kulturrådet inn nye boktitler for å sende dem videre til norske folke- og skolebibliotek og til noen undervisningssteder og bibliotek i utlandet. Disse bøkene kommer i tillegg til de titlene bibliotekene selv kjøper inn. Innkjøpsordningene sørger for at all ny norsk skjønnlitteratur blir gjort tilgjengelig for lesere gjennom deres lokale biblioteker, og gir norske lesere, uavhengig av hvor de bor og hva slags inntekt de har, tilgang til det som skrives og oversettes. Ordningene bidrar til at forlagene tør og kan satse på langsiktig bygging av forfatterskap. Det finnes i dag fem innkjøpsordninger, den som er mest relevant for DnFs medlemmer, er ordningen for ny norsk skjønnlitteratur. Under den kjøpes det inn 773 eksemplar av skjønnlitterære bøker for voksne, 703 papirbøker og 70 e-bøker.

SKS: Statens kunstnerstipend