Oversikt stipend

Her finner du en oversikt over våre stipender

DnFs vederlagsfonds stipend

Alle stipend utbetalt fra Den norske Forfatterforening innberettes som næringsinntekt. Stipendet er skattepliktig inntekt.

Arbeidsstipend

Kan gis for 1-5 år. Angi ønsket antall år. I 2024 utgjør den årlige utbetalingen brutto kr 318 350. Det er ingen begrensninger knyttet til stipendet hva angår lønnet arbeid eller alder.

Diversestipend

(Tidligere reise-, studie-, vikar- og prosjektstipend.) Stipendet kan brukes til spesifikke formål som for eksempel kurs-/reisevirksomhet, innkjøp av utstyr og leie av kontor, men også til frikjøp av tid (permisjon fra arbeid eller tilsvarende) som gir forfatteren tid og rom til å skrive, som et ”mini-arbeidsstipend”. Angi hvilket formål stipendet skal brukes til, og hvilken sum det søkes om.

Obs: Ingen øvre aldersgrense.

Den norske Forleggerforenings legat

Antall og størrelsen på stipend avhenger av legatets avkastning. Krever ingen spesiell begrunnelse.

DnFs Stipfond

(Heri opptatt Olaf Schous legat, Knut Hamsuns fond, Ibsen-Bjørnson-fondet, Rolf Stenersens fond, Nordahl Griegs minnefond og Ole Bangs, Nini og Johan Ankers, Oscar Aagaards, Solvejg Eriksens, Astrid Hjertenæs Andersens, Gudrun Brauti Knutlids og Einar Knutlids, Einar Tellefsens og Lars K. Østerholt og hustru Ingeborgs legater, samt Tarjei Vesaas’ Debutantlegat (uten søknad). Det kreves ingen spesiell begrunnelse.

Seniorstipend fra Solidaritetsfondet

Det tildeles inntil 5-årig arbeidsstipend (årlig sum tilsvarende et arbeidsstipend) til medlemmer av DnF mellom 55 og 67 år. Søkerne må ha et langvarig forfatterskap bak seg, og fortsatt være aktive forfattere. Stipendet kan søkes fornyet ved utløp av stipendperioden. Varighet på ny stipendperiode kan avvike fra forrige stipendperiode. Mottakere av dette stipendet kan i stipendperioden ikke være tilsatt i varig arbeidsforhold i stilling som overstiger 50 %. Begrunnet søknad sendes i brevs form til DnF.

Nordisk forfatterstipend

Med forbehold om Stortingets bevilgning utlyses fire reisestipend (i 2020) à kr 20.000,-) for studiereiser til henholdsvis Danmark, Finland, Island og Sverige. (Færøyene og Grønland hører inn under Danmark). Stipendene er ment å skulle dekke reise og opphold i ca. 1 mnd. Begrunnet søknad sendes i brevs form til DnF. Skriv hvilket (hvilke) land du ønsker å reise til, og hvorfor!

Statens kunstnerstipend

Det litterære Råd er DnFs stipendkomité og fungerer også som stipendkomité for Statens kunstnerstipend. Du finner informasjon om disse stipendene på Kulturdirektoratets nettsider https://www.kulturdirektoratet.no/statens-kunstnerstipend

Her finner du en oversikt over tidligere tildelinger: