Vedtekter

Erstatter tidligere lov av 23. april 1910 med senere endringer, sist vedtatt på årsmøtet 2023.

Lov for Den norske Forfatterforening

Kapittel 1: Formål

§ 1- Formål
Den norske Forfatterforening har til formål å verne og fremme norsk skjønnlitteratur og ivareta de norske skjønnlitterære forfatteres interesser. Dette skal skje på en måte som respekterer foreningens sammensatte karakter og medlemmenes individuelle egenart.

(Sist endret i mars 2019.)

§ 2 – Ytringsfrihet
DnF skal arbeide for å styrke og verne om forfatteres ytringsfrihet.

§ 3 – Forholdet til ikke-medlemmer
Forfattere som ikke er medlemmer av foreningen, såvel som forfatteres arvinger, kan få foreningens faglige bistand. Ved inngåelse av avtaler og ved utadvendt virksomhet som angår forfatternes faglige eller økonomiske kår, skal foreningen såvidt mulig vareta alle norske forfatteres interesser.

§ 4 – Avtaler
Den norske Forfatterforening representerer medlemmene i forhandlinger om utnyttelse av rettighetene til deres verk for eksemplarfremstilling i undervisningsinstitusjoner, andre institusjoner eller ervervsvirksomheter, eksemplarfremstilling for funksjonshemmede, ved å gjøre verkene tilgjengelig for allmennheten ved kringkasting eller i andre sammenhenger hvor avtale er nødvendig for å utløse en lovbestemt avtalelisens. Den norske Forfatterforening kan gi fullmakt til annen organisasjon om å forvalte slike rettigheter. Også ellers kan foreningen inngå bindende avtaler på medlemmenes vegne, jfr. § 29, 2. og 3. ledd.

Kapittel 2: Medlemsskap

§ 5 – Medlemsbetingelser
En forfatter som bor i Norge eller er norsk statsborger bosatt i utlandet, kan bli medlem av Den norske Forfatterforening. Minstekravet er at vedkommende har skrevet og offentliggjort en bok for voksne. Denne skal ha litterær kvalitet.

(Sist endret i mars 2024.)

§ 6 – Opptak
Opptak i foreningen skjer etter egen søknad. Søknaden sendes foreningens administrasjon, som forelegger den for opptakskomiteen. Den kunstfaglige vurderingen tar utgangspunkt i kvalitetskriteriene slik de er formulert i retningslinjene for Det litterære Råd. Opptakskomiteen avgir sin innstilling til styret. Styret fatter endelig vedtak. Enhver som har søkt om medlemskap og fått avslag, kan kreve en begrunnelse. Begrunnelse, utover saksbehandlingsfeil vil bli gitt på generelt grunnlag og med henvisning til kriteriene for litterær kvalitet som formulert i retningslinjene for Det litterære Råd.

Søknader fra forfattere som har skrevet eller offentliggjort verker på et språk administrasjonen ikke ser seg kompetent til å vurdere, blir overlatt styret. Styret velger konsulenter som skal vurdere søkerens verket. Styret gjør det endelige vedtaket på bakgrunn av konsulentuttalelsene.

(Sist endret i mars 2019.)

§ 7 – Opptakskomiteen
Opptakskomiteen skal bestå av fem medlemmer fra Den norske Forfatterforening som til sammen bør reflektere bredde i sjanger, geografi, alder og kjønn. Ingen av målformene bør være representert med færre enn to medlemmer. Opptakskomiteen konstituerer seg selv årlig med leder og nestleder. Opptakskomiteen er beslutningsdyktig når det er minst tre til stede og en av de møtende er enten komiteens leder eller nestleder. Innstilling til opptak som medlem skal skje med utgangspunkt i de til enhver tid gjeldende vedtekter og retningslinjer om litterær kvalitet og medlemsopptak. Et medlem i opptakskomiteen kan gjenvelges en gang.

(Ny bestemmelse vedtatt i juni 2020.)

§ 8 – Kontingent og medlemskort
Kontingent fastsettes av årsmøtet. Den som er fylt 67 år, blir livsvarig medlem med fulle rettigheter uten betaling av kontingent. Medlemmer som ved kalenderårets utgang står til rest med kontingent, anses som uttrådt av foreningen og underrettes om dette av styret. De gjenvinner sine rettigheter som medlem når de har betalt sine restanser. Medlemmer kan kreve medlemskort og legitimasjonsskrivelse til bruk i utlandet. Medlemmer som blir varig uførepensjonert 50 prosent eller mer kan søke om fritak for fremtidig medlemskontingent. Fritaket varer ut medlemstiden. Medlemmer med slikt fritak plikter å melde fra om uføregraden endres til under 50 prosent.

§ 9 – Æresmedlemmer
Etter forslag fra styret utsendt innen vanlig frist (jfr.§ 23) kan foreningen på årsmøte innby æresmedlemmer, jfr. § 28. Tallet på norske æresmedlemmer bør ikke overstige tre.

§ 10 – Korresponderende medlemmer
Styret kan oppta utenlandske forfattere som korresponderende medlemmer. Et korresponderende medlem må ha bidratt til utbredelse av eller kjennskap til norsk litteratur i utlandet, eller ha ydet foreningen eller dens enkelte medlemmer særlige tjenester i utlandet.

§ 11 – Utelukkelse
Etter begrunnet forslag fra styret eller minst åtte medlemmer kan foreningen på årsmøtet med 3/4 flertall vedta å utelukke for kortere eller lengre tid medlem som illojalt motarbeider foreningens mål.

Kapittel 3: Foreningens administrasjon

§ 12 – Styret
Styret administrerer og representerer foreningen overensstemmende med foreningens formål. Leder, eller den styret gir fullmakt, anviser utgiftene av driftsmidlene.
Styret har åtte medlemmer. Leder og nestleder velges ved særskilte valg. Valgene gjelder for to år. Av medlemmene er hvert år fire på valg. Gjenvalg kan finne sted. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og tre andre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har leder (eller nestleder) dobbeltstemme. Ved alle møter i styret føres protokoll som godkjennes av de av styrets medlemmer som var tilstede. Årsmøtet fastsetter leders lønn.

(Sist endret i juni 2020.)

§ 13 – Det litterære Råd
Det litterære Råd er foreningens sakkyndige utvalg i alle spørsmål av litterær karakter. Rådet skal etter anmodning av styret avgi begrunnede uttalelser og innstillinger i spørsmål av litterær karakter.

Det litterære Råd har syv medlemmer. Valgene gjelder for to år. Av medlemmene er hvert år tre hhv. fire på valg. For å sikre en rimelig sirkulasjon kan ingen gjenvelges mer enn to ganger på rad. Under valgene bør en allsidig sammensetning av Rådet tilstrebes, både hva språkform, alder og litteratursyn angår. Begge målformer skal til enhver tid ha minst to medlemmer i Rådet. Også forfattere som selv har løpende stipend eller lignende ytelser skal kunne velges. Medlemmer av Det litterære Råd kan ikke søke stipend. Det litterære Råd velger selv sin leder og nestleder. Rådet er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og tre andre medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har lederen (eller nestlederen) dobbeltstemme. Rådet fører egen protokoll. Ved alle Rådets møter føres protokoll som godkjennes av de rådsmedlemmer som var tilstede. Alle Rådets vedtak oversendes straks til styret. Ikke-medlemmer av Den norske Forfatterforening kan foreslås av valgkomiteen og velges inn som et av de faste medlemmene i Det litterære Råd hva gjelder Rådets stipendarbeid. Det kan ikke være flere enn ett eksternt medlem i Rådet, og vedkommende forplikter seg til å følge de regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder Rådet. Styret avgjør om en ekstern person etter søknad med saklig grunn skal kunne ha observatør-status under Rådets stipendarbeid.

(Sist endret i mars 2023.)

§ 14 – Økonomirådet
Økonomirådet forvalter foreningens midler etter særskilt vedtatt lov. Økonomirådet har tre medlemmer, foreningens styreleder og to tillitsvalgte som ikke behøver å være medlemmer av foreningen. De to tillitsvalgte velges for to år eller fire år.

(Sist endret mars 2023)

§ 15 – Taushetsplikt
Enhver av foreningens tillitsvalgte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det vedkommende i forbindelse med sitt tillitsverv får vite om noens personlige forhold. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har fratrådt sitt tillitsverv.

(Sist endret i juni 2020.)

§ 16 – Inhabilitet
Medlemmer av styret, Det litterære Råd, Opptakskomiteen eller Økonomirådet kan ikke delta i behandlingen av en sak hvor vedkommende en inhabil. Inhabil er vedkommende når:

  1. vedkommende selv er part i saken
  2. vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller sidelinje så nær som søsken,
  3. vedkommende er eller har vært gift, samboende eller forlovet med, eller fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part
  4. er ansatt i offentlig organ som er part i saken.

Vedkommende er også inhabil når andre spesielle forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet. Vedkommende plikter selv å opplyse om forhold som kan gjøre vedkommende inhabil. I tvilstilfelle avgjør styret, Det litterære Råd, Opptakskomiteen eller Økonomirådet selv endelig hvorvidt inhabilitet foreligger. I slike avgjørelser har den som tvilen gjelder, ikke stemmerett.

(Sist endret i juni 2020.)

§ 17 – Valgkomité
På hvert årsmøte velges en valgkomité på seks medlemmer, hvorav styret, Det litterære Råd og Opptakskomiteen hver bør være representert med minst ett medlem. Valgkomitéen avgir innstilling senest fem uker før nytt årsmøte. Valgkomiteen velger selv sin leder.

(Sist endret i mars 2021)

§ 18 – Desisorer
På hvert årsmøte velges to desisorer. Til desisorer kan bare velges tidligere styremedlemmer.
Desisorene skal gå styrets og Økonomirådets disposisjoner kritisk igjennom. Til dette arbeid står alle foreningens protokoller og bilag til deres disposisjon.
Desisorene avgir beretning til neste årsmøte.

§ 19 – Revisor
På hvert årsmøte velges en autorisert revisor til å gjennomgå styrets og Økonomirådets regnskaper og avgi beretning til neste årsmøte.

§ 20 – Sekretariat
Foreningens styre ansetter lønnet sekretær og annet personale nødvendig for foreningens drift. Disse behøver ikke å være medlemmer av foreningen, men sekretæren må bo i eller ved Oslo. Det litterære Råd, Opptakskomiteen og Økonomirådet kan kreve nødvendig bistand fra sekretariatet.

Kapittel 4: Stemmerett og valgbarhet

§ 21 – Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer – de korresponderende medlemmer unntatt – som har betalt årskontingent senest ved årsmøtet (jfr. § 8) har stemmerett i alle foreningens anliggender, og er valgbare til alle foreningens tillitsverv hvor annet ikke er bestemt. Leder eller nestleder i styret kan likevel ikke være medlem av Det litterære Råd, Opptakskomiteen eller omvendt.

(Sist endret i juni 2020.)

§ 22 – Fratredelse fra tillitsverv
Foreningens tillitsvalgte bør fritas fra sitt verv hvis de anmoder et årsmøte eller et medlemsmøte om dette. Medlemmer av styret, Det litterære Råd, Opptakskomiteen, Økonomirådet eller andre tillitsvalgte plikter å fratre sitt verv etter begrunnet vedtak av årsmøte eller medlemsmøte, jfr. dog § 28. Hvis nyvalg ikke straks kan finne sted, avholdes suppleringsvalg, jfr. § 31.

(Sist endret i juni 2020.)

Kapittel 5: Årsmøte og medlemsmøte

§ 23 – Årsmøte
Årsmøte holdes innen utgangen av april. På årsmøtet behandles:

  1. Årsberetning
  2. Åpenhetsrapport
  3. Revidert regnskap
  4. Desisorenes beretning
  5. Innsendte forslag
  6. Valg av medlemmer til styret, Det litterære Råd, Opptakskomiteen, Økonomirådet og valgkomité, samt valg av desisorer og revisor.

Årsmøtet sammenkalles skriftlig med minst fem ukers varsel. Innkallingen skal inneholde en foreløpig dagsorden for møtet. Sammen med innkallingen skal følge valgkomiteens innstilling,jfr. § 17.
Senest 14 dager før årsmøtet skal styret sende ut en redegjørelse for det som skal behandles på møtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være postlagt minst fire uker før møtet holdes. Forslag til valg på medlemmer til styret, Det litterære Råd, Opptakskomiteen og Økonomirådet kan kreves sendt ut sammen med redegjørelsen for årsmøtet, hvis det er sendt styret innen fristen og er undertegnet av minst fem medlemmer. Saker som er innsendt for sent i forhold til femte ledd, eller saker som fremkommer på årsmøtet, skal tas opp til behandling hvis årsmøtet beslutter dette med 2/3 flertall. Årsmøtet velger selv referent(er). Årsmøtets vedtak er bindende for styret, jfr. dog § 28. Årsmøtet fastsetter genenrelle prinsipper for forvaltningen av kollektive midler og kriterier for bruk av vederlagsmidler. Prinsippene for forvaltning må være i tråd med gjeldende lover.

(Sist endret i mars 2023.)

§ 24– Fordeling og bruk av vederlagsmidler

Den norske Forfatterforening forvalter vederlagsmidler fra bibliotekvederlaget og vederlagsmidler fra kollektive forvaltningsorganisasjoner. Styret fremlegger i sitt budsjettforslag til årsmøtet en anbefaling til hvordan midlene skal anvendes. Fordeling og bruk av vederlagsmidler fra kollektive forvaltningsorganisasjoner skal skje innenfor rammene gitt i lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett og i henhold til de generelle prinsipper som er fastsatt av årsmøtet.

(Ny bestemmelse vedtatt mars 2023.)

§ 25 – Ekstraordinært årsmøte
Et årsmøte kan gi styret fullmakt til å innkalle til ekstraordinært årsmøte. Også ellers kan det innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret finner det tvingende nødvendig, eller etter bestemmelsene i § 30. For ekstraordinært årsmøte gjelder bestemmelsene i § 23 så langt de passer.

§ 26 – Medlemsmøte
Medlemsmøte innkalles når styret finner det nødvendig eller hensiktsmessig, dog minst en gang i året. Hvis minst ti medlemmer skriftlig krever medlemsmøte, skal styret innkalle til et medlemsmøte som holdes senest fire uker etter at styret mottok begjæringen. Medlemsmøter innkalles med tre ukers varsel. I innkallelsen redegjøres det for hva som skal behandles.
Saker som ønskes behandlet på et medlemsmøte må være postlagt minst to uker før møtet holdes. Styret kan oppføre innsendte forslag på dagsorden i den utstrekning det finner dette praktisk gjennomførlig. Ved møtets begynnelse skal styret orientere om de forslag som er sendt inn i forbindelse med møtet. Saker som er innkommet for sent i forhold til tredje ledd, saker som av styret ikke er ført opp på dagsorden, eller saker som fremkommer på medlemsmøtet skal tas opp til behandling hvis medlemsmøtet beslutter dette med alminnelig flertall.
Medlemsmøtet velger selv referent(er).
Medlemsmøtets vedtak er veiledende for styret, jfr. dog § 28.

§ 27 – Valg
Valg skal skje ved avgivelse av stemmetegn, enten skriftlig eller ved håndsopprekning eller liknende avgivelse av stemmetegn. Dersom det fremmes motkandidater til en av Valgkomiteens innstillinger, skal dette valget avgjøres skriftlig ved alminnelig flertall av avgitte stemmer. Ved beregning av flertall regnes blanke stemmer ikke med. Skriftlige valg skjer ved avstemming i lukkede sedler. Når det ikke er fremmet motkandidater til valgkomiteens innstillinger, avgjøres valgene ved håndsopprekking, med mindre noen krever skriftlig avstemming.
Er det flere enn to kandidater til vervet som leder eller nestleder, og oppnår ingen av kandidatene alminnelig flertall ved første gangs avstemming, holdes det omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Ved skriftlig fullmakt kan et fraværende medlem gi et tilstedeværende medlem rett til å stemme for seg ved alle valg. Ett tilstedeværende medlem kan ikke ha mer enn én – 1 – fullmakt. Fullmaktene skal innleveres og godkjennes før valgene. Møtet velger en komité på minst to medlemmer til å kontrollere fullmaktene og et tellekorps til å telle opp stemmene.

§ 28 – Andre avstemninger
Avstemninger over forslag til å nekte godkjenning av regnskapet, krav om at medlem av styret, Det litterære Råd, Opptakskomiteen eller Økonomi-rådet skal fratre (jfr.§ 22), om opptagelse av medlem eller æresmedlem (jfr. §§ 6 og 9) eller utelukkelse av medlem (jfr.§ 11) skal skje ved skriftlig avstemning i lukkede sedler. Forslag til uttalelser fra års- og medlemsmøter, eller fra andre møter i foreningens regi, skal foreligge skriftlig og tilgjengelig for alle de tilstedeværende før vedtak om forslag kan fattes.

Møtet avgjør selv avstemningsmåten i andre saker, dog slik at et enkelt medlem på møtet kan kreve skriftlig avstemning. Ved beregning av flertall regnes blanke (avholdende) stemmer ikke med. Møtet velger en komité på minst to medlemmer til å kontrollere avstemningene.

(Sist endret i juni 2020.)

§ 29 – Uravstemning
Styret kan innen åtte dager etter at et årsmøte eller et medlemsmøte har truffet et vedtak, sende vedtaket ut til skriftlig og hemmelig avstemning blant medlemmene med 14 dagers frist for innsendelse av stemmesedler. Styret skal iverksette slik avstemning hvis det innen 14 dager etter vedtaket kreves av minst ti medlemmer. Valgresultater kan ikke sendes til uravstemning.
Fullmakt til å inngå bindende avtaler på medlemmenes vegne utover det som følger av § 4, 1. ledd kan enten innhentes ved vedtak på årsmøte, eller styret kan sende slikt forslag til uravstemning.
Styret har plikt til å gjøre resultatet av forhandlinger eller meklinger kjent for medlemmene så snart som mulig. Dersom 25 medlemmer krever det innen 14 dager regnet fra utsendelse av styrets vedtak til medlemmene skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Dette årsmøtet skal bare behandle det vedtak som er kunngjort. Vedtak truffet ved uravstemning er bindende for styret. Er et årsmøtes vedtak utsendt til uravstemning, er det utfallet av uravstemningen som blir bindende

§ 30 – Nyvalg – ekstraordinært årsmøte
Hvis leder fratrer etter bestemmelse i § 22 eller av andre grunner, rykker nestlederen opp som leder til nærmeste årsmøte, da nyvalg finner sted. Hvis nestleder fratrer etter bestemmelsene i § 22 eller av andre grunner, kan det holdes suppleringsvalg etter bestemmelsene i § 31. Den nyvalgte nestlederen sitter til nærmeste årsmøte, da nyvalg finner sted.
Hvis både leder og nestleder fratrer, eller hvis så mange av styrets medlemmer fratrer at styret ikke lenger er beslutningsdyktig (jfr. § 12), innkalles til ekstraordinært årsmøte. På dette ekstraordinære årsmøte er nyvalg eneste post på dagsorden. Den fungerende valgkomité avgir innstilling til det ekstraordinære årsmøte på et samlet, nytt styre. Kreves uravstemning etter § 29 over det vedtak som ligger til grunn for fratredelsen, skal resultatet av denne være kjent før det eventuelt innkalles til ekstraordinært årsmøte etter tredje ledd. Inntil det ekstraordinære årsmøte fungerer styret som forretningsadministrasjon.

(Sist endret i juni 2020.)

§ 31 – Suppleringsvalg
Hvis en tillitsvalgt fratrer etter bestemmelsene i § 22, eller av andre grunner, på årsmøte eller et medlemsmøte, kan suppleringsvalg finne sted på samme møte.

I andre tilfeller kan styret, hvis det finner det hensiktsmessig eller påkrevet, innkalle til medlemsmøte etter bestemmelsene i § 26. På dette medlemsmøtet avholdes suppleringsvalg for den tid som gjenstår fram til neste årsmøte, da nyvalg finner sted. Kreves uravstemning etter § 29 over det vedtak som ligger til grunn for fratredelsen, anses eventuelt suppleringsvalg som foreløpig inntil utfallet av uravstemningen er kjent. Den fungerende valgkomité skal på styrets anmodning avgi en innstilling til suppleringsvalget.

(Sist endret i juni 2020.)

§ 32 – Informasjon til medlemmene
Vedtak og uttalelser av årsmøte eller medlemsmøter og viktige vedtak av styret meddeles medlemmene så snart som mulig. Stemmetallene skal samtidig oppgis.

Kapittel 6: Lovendringer

§ 33 – Forslag til lovendringer
Forslag til lovendringer må være postlagt innen 15. desember for å bli behandlet på nærmeste årsmøte. Slike forslag kan bare behandles på årsmøtet, dog slik at årsmøtets vedtak kan kreves omsendt til uravstemning etter bestemmelsene i § 29. Forslag til lovendring må oppnå 2/3 flertall for å bli vedtatt.

Kapittel 7: Oppløsning

§ 33 – Vedtak om oppløsning
Forslag om oppløsning av foreningen må vedtas på et årsmøte med 2/3 flertall. Det må deretter bekreftes ved uravstemning hvor minst 40 prosent av medlemmene deltar (jfr. § 29), og oppnå 3/4 flertall. I tilfelle av foreningens oppløsning, skal oppløsningsvedtaket inneholde bestemmelser om fordelingen av foreningens midler.