274 forfattere ut mot Statoils tjæresandprosjekt i Canada

Oppropet står på kronikkplass over to sider i avisen.  I oppropet heter det at "vi tar skarp avstand fra Statoils kortsiktige tjæresandprosjekt i Canada, fordi…

bilde

Oppropet står på kronikkplass over to sider i avisen. 

I oppropet heter det at "vi tar skarp avstand fra Statoils kortsiktige tjæresandprosjekt i Canada, fordi dette medfører karbonutslipp som bidrar til klimaødeleggelser og fordi de sterke økonomiske interessene setter ytringsfrihetsprinsippet i fare. Utvinning av tjæresand er ikke forenlig med det internasjonale målet om at den globale temperaturen ikke må øke mer enn to grader. Statoil må trekke seg ut."
   
Klimaekspertisen advarer mot de ødeleggende globale konsekvensene av å hente opp alle energireservene i form av kull og olje. Minst 2/3 av ressursene må bli i bakken hvis vi skal ha en 50% mulighet til å nå togradersmålet. Hvis Statoil trekker seg ut av tjæresandprosjektet, vil det være et viktig steg i riktig retning for fremtidige generasjoner.
    
Canadas tjæresand-reserver i Alberta er fordelt over et område på rundt 140 000 kvadratkilometer. Når oljeselskapene utvinner tjæresand i Alberta, ødelegges og fragmenteres unike skog- og våtmarksområder i områder som potensielt tilsvarer Sør-Norge. Der det før fantes stort biologisk mangfold, blir landskap maltraktert og skogområder blir fullstendig fragmenterte. Arbeidet ved de åpne gruvene virvler opp tungmetaller og miljøskadelige stoffer som blant annet avsettes i drikkevannskilder. I områdene rundt oljeanleggene er snøen seig og klissete av sedimenter fra virksomheten. Det blir stadig oftere fanget fisk i Athabasca-vassdraget med deformiteter og sykdom. En rekke tungmetaller, som kvikksølv, bly og kadmium, er påvist i grunnvannet og bioakkumuleres i en rekke organismer. Myndighetene lemper på lovverket som har beskyttet dyr og natur for å legge til rette for tjæresandutvinningen.

Urfolk bosatt i Alberta-området har tradisjonelt basert seg på fangst. De har hevd på områdene som nå approprieres. Forekomsten av kreft har begynt å bli urovekkende høy blant dem. Krefttypene er forbundet med tungmetaller. En lokal lege i Fort Chipewyan som slo alarm om den økte kreftforekomsten, led samme skjebne som mange varslere før ham. Det kanadiske helsedepartementet anklaget ham for å spre unødig skrekk i befolkningen. Myndighetene har så sterke økonomiske interesser i tjæresandutvinningen at ytringsfrihetsprinsippet overkjøres. Vi som undertegner kan ikke godta at Statoil indirekte tillater høy risiko for helseskader på lokalbefolkningen, og heller ikke de stygge overtrampene på ytringsfriheten som skjer i forbindelse med tjæresandutvinningen.

Statoil må forutsettes å være vel vitende om konsekvensene. Likevel deltar de i utplyndringen, med Statens stilltiende samtykke. Norges internasjonalt gode renommé som klimaforkjemper kan bare vedvare hvis Statoil trekker seg ut nå. Fortsatt engasjement i Canada er pinlig for Norge. Statoil bidrar til å legitimere Canadas klimaødeleggende utvinning. Statoil har minst sju ganger så store klimagassutslipp ved utvinning av tjæresand i Canada som ved utvinning av konvensjonell olje på norsk sokkel.

Statoil forsvarer sitt engasjement med at de er det oljeselskapet som er best teknologisk rustet til å gjøre inngrepene minst skadelig. Hvis ikke Statoil tar jobben, vil andre gjøre det, og de vil gjøre en dårligere jobb. Dette er hverken et overbevisende eller legitimt argument for fortsatt deltakelse i Canada. Norge, gjennom Statoil, kan ikke se seg tjent med å være det nest verste alternativet. Ambisjonene må være både mer positive og langt mer framtidsrettet. Statoil og Norge må trekke seg ut av tjæresandprosjektet i Canada nå.