57,5 millioner til utviklingstiltak på bibliotekfeltet

Folkebibliotekene er viktige møteplasser for hverdagsintegrering, heter det i en pressemelding fra Kulturdepartementet. Mange folkebibliotek har tilbud om språkkafeer, opplæring i nettbruk og offentlige tjenester,…

bibliotek2

Folkebibliotekene er viktige møteplasser for hverdagsintegrering, heter det i en pressemelding fra Kulturdepartementet. Mange folkebibliotek har tilbud om språkkafeer, opplæring i nettbruk og offentlige tjenester, leksehjelp, mv. i samarbeid med frivillige. Dette arbeidet er det viktig å støtte opp om. Det er også avsatt midler til en utstilling i Nasjonalbiblioteket om norsk offentlighets historie. 

Her er pressemeldingen og fordelingene i sin helhet: 

655 millioner kroner av spillemidlene fordelt til kulturformål
 
 
 
Regjeringen har i dag fordelt til sammen 655,1 millioner kroner av overskuddet i Norsk Tipping AS til kulturformål i 2016. Blant tildelingene går 210,1 millioner kroner til Den kulturelle skolesekken, 63,7 millioner kroner til kulturbygg, 180,9 millioner kroner til Frifond, mens 27,8 millioner kroner går til Musikkutstyrsordningen.
 
 
 
– Jeg er svært glad for at vi øker tilskuddet til landsdekkende musikkorganisasjoner også i 2016. Økningen til det frivillige kulturlivet styrker den kulturelle grunnmuren, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.
 
Økt tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner
 
Regjeringen øker tilskuddet til landsomfattende musikkorganisasjoners drift og aktiviteter med 2 millioner kroner. Økningen kommer på toppen av økningen på 1,5 millioner kroner som ble bevilget høsten 2015. Tilskuddet for 2016 utgjør etter disse økningene 18 millioner kroner og fordeles av Norsk Musikkråd.

3 millioner kroner til Villa Stenersen
 
Kulturdepartementet har ansvaret for Villa Stenersen i Tuengen allé i Oslo. Villa Stenersen er et arkitekturhistorisk minnesmerke over tidlig modernisme i Norge tegnet av arkitekten Arne Korsmo. Det er mange utfordringer knyttet til vedlikeholdet av bygningen og eiendommen.
For å få ordnet de mest akutte vedlikeholdsbehovene blir det i år satt av 3 millioner kroner fra spillemidler til kulturformål.
 
Dette vil gi et bedre utgangspunkt for i neste runde å få på plass en mer langsiktig avtale mellom Statsbygg og Nasjonalmuseet om forvaltningen og bruken av dette viktige kulturminnet.
 
32,2 millioner til utviklingstiltak på museums- og arkivfeltet
 
På museums- og arkivområdet pågår et omfattende arbeid innen utvikling og sikring. Regjeringen øker tilskuddet med 2 millioner kroner i 2016 som øremerkes arbeid med privatarkiv.
 
57,5 millioner til utviklingstiltak på bibliotekfeltet
 
Folkebibliotekene er viktige møteplasser for hverdagsintegrering. Mange folkebibliotek har tilbud om språkkafeer, opplæring i nettbruk og offentlige tjenester, leksehjelp, mv. i samarbeid med frivillige. Dette arbeidet er det viktig å støtte opp om. Det er også avsatt midler til en utstilling i Nasjonalbiblioteket om norsk offentlighets historie. 
 
2,4 millioner til opprusting av Pilegrimsleden
 
Pilegrimsleden ble åpnet i 1997 med oppmerking på strekningen Oslo-Trondheim og Verdal/Stiklestad – Trondheim. Aktiviteten langs pilegrimsledene har økt og medført behov for opprustning av merking og skilting.
 
Fordeling av 655 178 000 kroner av overskuddet i Norsk Tipping AS til kulturformål

Formål       /     Beløp
Kulturbygg
63 734 000
Frifond
180 944 000
Musikkutstyrsordningen
27 830 000
Ordningen for innkjøp av musikkinstrumenter for skolekorps og barne- og ungdomsorkestre
15 075 000
Ordningen for historiske spill
3 355 000
Den kulturelle skolesekken
210 156 000
Omlegging av Den kulturelle skolesekken/ Kulturtanken
6 000 000
Prosjekt- og utviklingstiltak på museums- og arkivfeltet
32 220 000
Prosjekt- og utviklingsmidler på bibliotekfeltet
51 544 000
Utstilling om norsk offentlig historie i Nasjonalbiblioteket
5 000 000
Villa Stenersen
3 000 000
Pilegrimsleden
2 400 000
Krafttak for sang
5 146 000
Landsomfattende musikkorganisasjoner
18 000 000
Folkeakademienes landsforbund
8 222 000
Fullriggeren Sørlandet
7 242 000
Seilskipet Statsraad Lehmkuhl
8 013 000
Skoleskipet Christian Radich
7 297 000