810 000 kroner til nye litterære produksjoner

Litteraturbruket har i 2017 totalt 810 000 kroner til rådighet for strømidler og litterære produksjoner for Den kulturelle skolesekken. Produksjonene må igangsettes i løpet av…

Litteraturbruket har i 2017 totalt 810 000 kroner til rådighet for strømidler og litterære produksjoner for Den kulturelle skolesekken. Produksjonene må igangsettes i løpet av året og skal være tilgjengelige for skolesekken neste år.

Les mer her: http://www.forfattersentrum.no/midler-litteraere-produksjoner-barn-unge-2017/

Midlene er stilt til rådighet av Norsk Forfattersentrum (750 000 kroner) og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (60 000 kroner).

Norsk Forfattersentrum Litteraturbruket jobber for å styrke litteraturens plass og de litterære produksjonene som formidlingsform i skolen, både innenfor og utenfor Den kulturelle skolesekken.

Litteraturen skaper stemminger og bilder hos leseren. Den litterære produksjonen, gjerne i samspill med andre kunstformer, skal ivareta formidlingen av det skrevne ord, men ikke nødvendigvis formidlet av forfatteren selv.

Også i 2017 lyser Norsk Forfattersentrum ut midler til nye litterære produksjoner. Et fagutvalg vil vurdere søknadene.

Poesibilen var en av produksjonene som fikk støtte i 2016.

Vi ønsker særlig, men ikke utelukkende, produksjoner med vekt på

Skrivekurs
– Ulike typer kreative skrivekurs, både digitale og analoge. Kurset kan gjerne deles i flere bolker og tilpasses øvrig undervisning i skoleåret.

Kildekritikk
– Med en nesten ubegrenset tilgang på informasjon er det viktig å vite hvor informasjonen kommer fra, hvem som står bak den og hvilke hensikter avsenderen har. Vi vil sette spørsmålstegn ved det som fortelles og sjekke fakta, og vi ser etter flere måter å drive kildekritikk på.

Essay
– Det norske essayet, i likhet med det franske, kan gjerne være subjektivt. Skriv underholdende og utfordrende, skarpt og til ettertanke!

Noveller
– Novellekunsten dyrkes og perfeksjoneres av noen relativt få forfattere, men blir ofte overskygget av de store romanene. Vi ønsker produksjoner som inviterer til både lesing og skriving av noveller.

Det gis maksimalt 75% av totalbudsjettet i støtte. De resterende 25% kan være penger eller egeninnsats. Søknadsfristen er 31. mars 2017 og vi godtar kun elektroniske søknader.

OM SØKNADEN

Søknaden skal inneholde informasjon om
søkeren (evt. medsøker) med e-post og mobilnummer
tittel på prosjektet
totalbudsjett og søknadssum
egenkapital
søkers (og evt. medsøkers) kortfattet CV
prosjektbeskrivelse – maks 2000 tegn
relevant kompetanse
budsjett og finansieringsplan
Det kan søkes tilskudd til

utvikling og eventuell prøvevisning av nye litterære produksjoner.
litterære produksjoner som åpner for deltakelse av elever; før, under og etter.
ferdigstilling og/eller bearbeidelse av eksisterende produksjoner.
profesjonalisering av utøvere.

Det kan IKKE søkes midler til

turnéstøtte
etter- og videreutdanning av lærere
tiltak som møteplasser og seminar for voksne, informasjon, databaser og erfaringsinnsamling

RETNINGSLINJER FOR SØKERE

Produksjonen om drapet på Birgitte Tengs fikk støtte i 2016, og har turnert mye i DKS.

Prosjekter for skoler og Den kulturelle skolesekken skal forankres i læreplanverket og bygge på et samarbeid med skole og lærere. De skal ha et høyt kunstnerisk nivå med utøvere som har eller søker formidlingskompetanse. Prosjekter med kulturelt mangfold og samarbeidsprosjekter som involverer ulike kunstneriske uttrykk er også velkomne til å søke. Mottakere av prosjektmidler skal framlegge rapport og regnskap ved prosjektets avslutning.

Norsk Forfattersentrum vil følge opp departementets krav til økonomiforvaltning og rapportering. Styringsdokumentene for Den kulturelle skolesekken er St.meld. nr. 8 (2007-2008) Kulturell skulesekk for framtida, inklusive Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om kulturell skulesekk for framtida  (2007-2008).

Målene for Den kulturelle skolesekken legger også føringer for nye produksjoner:

Midlene skal bidra til å styrke utviklingen av litterære produksjoner som formidlingsform for litteratur i skoleverket, først og fremst via Den kulturelle skolesekken (DKS), men produksjonene kan med fordel også benyttes andre steder (f.eks. bibliotek) og i andre sammenhenger. Les mer om litterære produksjoner.

Litterære produksjonene skal virke inspirerende og motiverende på elevenes leseglede og leselyst.

Prosjektene bør nå så mange som mulig og være geografisk spredt. Det forutsettes turnevillighet etter premiere.

Litteraturbruket er i nær kontakt med fylkeskommunene for å koordinere prosjektene med andre prosjekter og tiltak i fylket.

Den kulturelle skolesekken skal være et tillegg til og ikke en erstatter for nåværende tiltak eller satsinger som blir finansiert med andre midler.

Det er en fordel om det blir samlet inn erfaring fra prosjektene som kan komme andre aktører til nytte.

Alle søknader som ikke inneholder nødvendige og relevante opplysninger i henhold til retningslinjene, eller søknader om midler utenfor retningslinjene, vil bli skilt ut. Søker gjøres oppmerksom på dette og får anledning til å rette opp/ettersende.

RAPPORTERING

Rapport og regnskap skal sendes Litteraturbruket så snart midlene er brukt opp eller etter nærmere avtale. Tilskuddet bortfaller dersom tiltaket ikke er igangsatt innen 31.12.2017.

I prosjektregnskapet skal finansieringen av administrasjon og kompetansehevende tiltak spesifiseres. Opptjente renteinntekter skal også spesifiseres. Ved tildeling over kr. 100 000 kreves revidert regnskap av statsautorisert eller registrert revisor. Dette kan medregnes som en del av prosjektets totale regnskap. Andre offentlige tilskudd skal spesifiseres i regnskapet.

Norsk Forfattersentrum kan iverksette kontroll med at midlene blir brukt etter forutsetningene, og kan kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt hvis så ikke er tilfelle.

BEHANDLING AV SØKNADER

Alle søknader behandles av et fagutvalg og godkjennes av styret i Norsk Forfattersentrum.

Utvalgets innstillinger og styrets vedtak vil foreligge medio juni.

Alle spørsmål vedr. prosjektmidlene generelt og søknader spesielt rettes til Knut Fougner, 21 09 57 10 / knut@forfattersentrum.no, eller til et av våre avdelingskontorer.