Arbeiderpartiets alternative budsjett for 2020

I Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett for 2020 understrekes Kulturløftet, det at kulturen må få sin andel av veksten i statsbudsjettet. Kulturløftet har som mål om at…

aplogo

I Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett for 2020 understrekes Kulturløftet, det at kulturen må få sin andel av veksten i statsbudsjettet. Kulturløftet har som mål om at 1 prosent av statsbudsjettet skal gå til kulturformål. I dag utgjør kulturformål 0,88 % av regjeringens forslag til statsbudsjett, og for å oppnå å komme opp på en prosent av statsbudsjettet må det plusses på over halvannen milliard. Arbeiderpartiet foreslår, som en opptrapping mot 1%-målet, å øke kulturbudsjettet med 420 mill. kroner for 2020.

Behovet for en økning av antall stipendhjemler er stort og i Arbeiderpartiets alternative budsjett legges 30 millioner i potten til stipend, og det er i tråd med hva Kunstnernettverket har jobba for, og hva de øvrige kunstnerorganisasjonene, deriblant Forfatterforeningen, har spilt inn i flere år. Stipender er helt avgjørende for kunstnerne og er en finansiering som går direkte til de som skaper og lager innhold. Stipend gjør det mulig for kunstnerne å fordype seg i eget kunstnerisk arbeid, skrive, skape.

Annet som kan nevnes, er at det i Arbeiderpartiets alternative budsjett settes av 45 millioner til Norsk Kulturfond. I det foreliggende statsbudsjettet fikk Kulturfondet bare en knapp lønns- og prisjustering.

Med Arbeiderpartiets bevilgning kan digital utvikling av innkjøpsordningene muliggjøres. De fleste titler kjøpes inn, gjennom innkjøpsordningen, både som trykte bøker og e-bøker, slik at biblioteklånerne selv kan velge i hvilket format de vil lese boka. Varigheten på e-boklisensene er i dag på fem år, men bør forlenges for å sikre at bibliotekleserne kan lese og tilbys litteratur på ulike plattformer.  I regjeringsplattformen er et uttalt mål å videreføre innkjøpsordningene med økt tilgjengeliggjøring og inkludering av digitale plattformer, men det målet krever en styrking av ordningenes rammer. Den styrkingen kom ikke i årets statsbudsjett.

Økning av midlene til Kulturfondet vil også bidra til at tildelingsprosenten av prosjektstøtte økes og at flere får mulighet til å realisere flere prosjekter. Under litteraturformål ble det i fjor mottatt 477 søknader (da unntatt innkjøpsordningene) og litt over halvparten av dem ble innvilget.

Les det alternative budsjettet til AP her:  https://www.arbeiderpartiet.no/aktuelt/arbeiderpartiets-alternative-budsjett/arbeiderpartiets-alternative-budsjett-for-2020/?fbclid=IwAR1mrQfccNRfWQb_kPf-xviy0QLtTNa6QwaUzKStRJ3eXwHKfVh1dJiVis0