Arbeidet med ny boklov tema i Stortingets spørretime

Arbeidet med ny boklov var tema i Stortingets spørretime denne uken. Det var Høyres Tage Pettersen som stilte spørsmål bl.a. om rammene for utredningsarbeidet. I dag svarte kulturminister Anette Trettebergstuen på spørsmålene.

Tage Pettersen (H) spurte:

Kulturministeren lanserte i slutten av november at regjeringen skal legge frem en boklov og at Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre skal lede utredningsarbeidet i forkant. Det er særdeles lite informasjon å finne på departementets sider.

Kan statsråden redegjøre for rammene for denne utredningen, hvem har fått oppdraget sammen med Myhre, hvordan lyder mandatet og hva er planen for å sikre medvirkning og åpenhet i denne prosessen?

Begrunnelse

På Kulturdepartementets sider er de eneste to artiklene som omhandler bokloven knyttet til lanseringen i november 2021. På Nasjonalbibliotekets nettsider fremkommer det at Aslak Sira Myhre fortsatt fyller sin stilling som nasjonalbibliotekar og det står ingen steder hvem som skal stå for dette utredningsarbeidet sammen med Myhre.

Det står riktignok i lanseringsartikkelen at departementet vil involvere de ulike aktørene i bokbransjen gjennom møter og muligheten for skriftlige innspill i forbindelse med utredningsarbeidet. Det vil jo være relevant om disse møtene er åpne, om alle som føler seg kompetente inviteres til å gi innspill, om arbeidsgruppens sammensetting blir kjent, om arbeidet blir sendt på høring og om sluttproduktet legges frem offentlig.

Kulturminister Anette Trettebergstuen svarte:

Arbeidet med ny boklov startet 20. oktober 2021, som annonsert på regjeringen.no. Den 19. november 2021 ble det holdt en markering av oppstart av arbeidet med ny boklov på Deichman Grünerløkka i Oslo. Markeringen ble annonsert på regjeringen.no 16. november 2021 og alle som sendte inn høringssvar til lovforslaget fra 2013 ble invitert til oppstart av arbeidet med ny lov. Det ble og sendt ut invitasjon til andre relevante aktører og til media. På oppstartsmøtet ble planene for arbeidet videre lagt fram.

Aslak Sira Myhre er i en periode utlånt fra Nasjonalbiblioteket til Kultur- og likestillingsdepartementet. Han er formelt en del av departementet i denne perioden og leder en intern arbeidsgruppe. Arbeidet med boklov skjer på denne måten i regi av departementet. Den første fasen av arbeidet dreier seg om innhenting av kunnskap som departementet skal benytte i det videre lovarbeidet. Mye har skjedd i bokmarkedet siden forrige lovforslag i 2013, blant annet konsumeres stadig mer av litteraturen gjennom strømming og lyd. Det er derfor behov for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget før et nytt lovutkast kan sendes på høring. Det er også nødvendig å se hele det litteraturpolitiske virkemiddelapparatet i sammenheng. Vi må i den forbindelse derfor vurdere hva som bør lovreguleres og hva som må ivaretas på annen måte. Siden dette er et internt arbeid vil det ikke bli produsert noen eksterne dokumenter. Forslaget til ny boklov vil på vanlig måte bli sendt på ordinær offentlig høring.

Departementet har nå gjennomført møter med store deler av bokbransjen og alle som har meldt interesse for slike møter. Det har per i dag vært holdt 29 slike innspills- og diskusjonsmøter. Det er gitt mulighet for skriftlige innspill i arbeidet, og flere organisasjoner har allerede levert slike. Det vil bli holdt flere møter, så organisasjoner som melder interesse og som synes relevante får anledning til å møte hele arbeidsgruppen.

I tillegg til arbeidet med bokloven fra 2012/2013 blir Menonrapporten fra 2021 og ulike andre rapporter og statistikk fra blant annet Forleggerforeningen, Bokhandlerforeningen og Nasjonalbiblioteket lagt til grunn for arbeidet.

Til slutt vil jeg takke representanten for at han viser interesse for dette viktige arbeidet.