Årsmøtet 2017 i et nøtteskall: Heidi Marie Kriznik ny leder i DnF, Hemstugu selges ikke

Dette referatet henviser til årsmeldingen, som er sendt ut til samtlige medlemmer i Den norske Forfatterforening. Du vil finne utfyllende informasjon og presise ordlyder i…

heidi_marie_kriznik

Dette referatet henviser til årsmeldingen, som er sendt ut til samtlige medlemmer i Den norske Forfatterforening. Du vil finne utfyllende informasjon og presise ordlyder i meldingen. 

sigmund_lovasen_2017.jpgAvtroppende leder Sigmund Løvåsen holdt åpningstalen.

Årsmøtet 2017 på Bristol ble åpnet av avtroppende DnF-leder Sigmund Løvåsen, som etter sin åpningstale presenterte gjester og nye medlemmer. Årsmøtet mintes avdøde medlemmer med ett minutts stillhet. 

arsmotet_2017_2.jpg

Etter konstituering av møtet og formalia ble styrets årsmelding og regnskap enstemmig godkjent og årsmeldingene til Det litterære Råd, Økonomirådet, NFOF, revisors beretning og desisorenes beretning tatt til etterretning.

Årsmøtet vedtok følgende uttalelse: 

Norge er et lite språkområde. Gjennom en aktiv litteraturpolitikk har det i flere tiår blitt arbeidet systematisk for en sterk og mangfoldig litteratur.

Årsmøtet i Den norske Forfatterforening vil peke på at flere svært viktige litteraturpolitiske virkemidler er avhengige av bevilgningene til Norsk kulturfond. Ikke minst innkjøpsordningene, som er kjernen i den langsiktige byggingen av litteratur skrevet eller oversatt i Norge.  

Realnedgangen i Kulturfondets budsjett for 2017 fører til inntektsnedgang for kunstnere og er en nedtrapping av arbeidet med å utvikle et bredt kunst- og kulturtilbud.

Et samlet årsmøte i Den norske Forfatterforening ber Regjeringen styrke Norsk kulturfond vesentlig i statsbudsjett for 2018.

arsmotet_2017.jpg

Under gjennomgangen informerte generalsekretær Mette Møller om at DnF vurderer å flytte til nye lokaler. Dette skyldes dels forhøyede utgifter (knyttet til kommunens eierskap), og dels at lokalene er lite hensiktsmessige for moderne kontordrift. 

Litteraturpolitikk

politikerbesok_2017.jpg

LITTERATURPOLITISK DEBATT: Anne Oterholm, Bård Vegard Solhjell, Espen Ophaug og Bård Folke Fredriksen.

Etter lunsj ledet Anne Oterholm en litteraturpolitisk samtale mellom statssekretær Bård Folke Fredriksen (Høyre), Bård Vegard Solhjell (SV) og Espen Ophaug (Venstre). Arbeiderpartiet måtte melde forfall på grunn av sykdom.

Høyre gikk langt i å frede fastprisen, mens SV stilte som garantist for boklov ved et eventuelt regjeringsskifte til høsten. 

Vesaaspris og Ytringsfrihetspris

Vesaasprisen gikk i år til Jan Kristoffer Dale. 

vesaasvinner_jan_kristoffer_dale.jpg

  • Les intervju med prisvinneren her: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/men-faen-det-er-stas#.WNflIjuLS70

Ytringsfrihetsprisen ble tildelt Jael Uribe. 

  • Les begrunnelsen her: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/ytringsfrihetsprisen-til-jael-uribe#.WNflTDuLS70 
  • Les Uribes takketale her: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/ytringsfrihetsprisvinner-jael-uribe-poesi-er-terapi#.WNflczuLS70

sigmund_lovasen_og_uribe.jpg

Avtroppende leder Sigmund Løvåsen med prisvinner Jael Uribe. 

Tre av Uribes dikt ble lest høyt – først av Uribe selv, deretter av Mona Høvring (som leste Øystein Vidnes’ gjendiktninger). 

  • Les diktene her: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/uribes-dikt-pa-norsk#.WOSxNzuLTRY

Årets forfatterforedrag var ved Jael Uribe, hvis spanskspråklige dikt var gjendiktet til norsk. 

Forslagene

Søndagen åpnet som vanlig med behandling av innsendte forslag. Men siden det ikke forelå noen innsendte forslag, gikk årsmøtet rett på debatten rundt styrets forslag.

Forslaget til endring av DnFs vedtekter (kapittel 3, § 13 om Økonomirådet) ble enstemmig vedtatt. Også styrets forslag om å heve årskontingenten fra 500 til 600 kroner, med virkning fra 2018, ble enstemmig vedtatt. 

Hemstugu

Styrets forslag om å selge hytta Hemstugu engasjerte mange. Forslaget baserte seg delvis på utgiftene som knytter seg til Hemstugu, og dels på de lave besøkstallene. En rekke medlemmer argumenterte for Hemstugus kvaliteter og gikk imot salg. Etter en lang debatt ble styrets forslag om salg nedstemt: 47 imot, 41 for, 16 avholdne. 

Styret kommer derfor til å gå i gang med et arbeid for å høyne medlemmenes interesse for Hemstugu og å samle en gruppe frivillige som kan påta seg dugnadsarbeid o.a. for å holde hytta i tilfredsstillende stand. Ta gjerne kontakt med administrasjonen om du vil bidra.  

Orienteringer

Sigmund Løvåsen orienterte medlemmene om DnFs forsøksprosjekt med forfatterproduserte lydbøker. 

  • Les mer om prosjektet her: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/dnf-med-forsoksprosjekt-om-forfatterproduserte-lydboker#.WNfs3TuLS70

Han presenterte også en gjennomgang av innkjøpsordningen. 

Heidi Marie Kriznik orienterte om ulike begreper i bokbransjen – som fastpris/fripris osv.

Astrid Nordang fortalte om planene for jubilieet i 2018. 

Handlingsprogram

Styrets forslag til handlingsprogram 2017–2018 ble, som helhet, enstemmig vedtatt med følgende presiseringer:

I innledningen stemte årsmøtet for Erland Kiøsteruds forslag om en tilføyelse som avslutter i 2. avsnitt: «I dette ligger også å styrke den skjønnlitterære essayistikkens vilkår.»

I 4. avsnitt sluttet årsmøtet seg til Helge Rykkjas tilføyelse: «Vi kan og vere bekymra for den redaksjonelle handsaminga av manus, og DnF vil ta nye initiativ for å betre dette, mellom anna gjennom møte mellom forfatterklubber og redaksjonane i forlaga.»

Dette forslaget fikk 14 stemmer imot og 16 avholdne (bl.a. fordi det ikke tilligger DnF å gå inn forlagenes interne prosesser og forhold til forfatterne sine), men ble likevel vedtatt. 

Under punktet om bibliotek sluttet årsmøtet seg til Mikkel Bugges forslag: «Vi vil arbeide for en skolebibliotekslov»

Med disse presiseringene ble styrets forslag til handlingsprogram enstemmig vedtatt. 

Valgkomiteens forslag til ny leder, nytt styre, nytt litterært råd og nye desisorer ble enstemmig vedtatt. Sammensetningen ser nå slik ut: 

STYRET:

Heidi Marie Kriznik (leder)
Sigbjørn Skåden (nestleder)
Kari Brænne 
Tom Egeland
Jørgen Gunnerud 
Øivind Hånes.
Mette Karlsvik 
Kristine Tofte 

DET LITTERÆRE RÅD: 

Inger Bråtveit
Kjell Ola Dahl 
Sigrid Merethe Hanssen 
Tormod Haugland 
Kristian Hæggernes 
Inghill Johansen 
Kristine Næss 
Steinar Opstad 
Morten Wintervold 

Desisorer: Henning Bergsvåg og Torgrim Eggen 

Valgkomité: Inger Bråtveit (Rådets representant), Mette Karlsvik (styrets representant), Caroline Kaspara Palonen, Thor Sørheim, Stein Versto.