Årsmøtet i et nøtteskall

DnF-leder Sigmund Løvåsen åpner årsmøtet 2016. (Foto: Tom Egeland) Etter DnF-leder Sigmund Løvåsens åpningstale, ble nye medlemmer presentert og avdøde medlemmer mintes. Dag Larsen ble…

arsmotet_2016

DnF-leder Sigmund Løvåsen åpner årsmøtet 2016. (Foto: Tom Egeland)

Etter DnF-leder Sigmund Løvåsens åpningstale, ble nye medlemmer presentert og avdøde medlemmer mintes. Dag Larsen ble valgt til møteleder. 

Antall DnF-medlemmer per 8/2 er 638. I underkant av 150 deltok på årsmøtet. 

De følgende punktene henviser til årsmøtedokumentene som er sendt ut til alle medlemmer:

Handlingsprogram, regnskap og budsjett

Styrets handlingsprogram for 2015–2016, regnskapet for 2015, årsberetning til regnskapet for 2015, resultatregnskapet for stipendfondet 2015 og budsjettet for 2016 – alt med tilhørende underposter – ble enstemmig vedtatt.  

Vesaas-prisen

Tarjei Vesaas' debutantpris ble tildelt Kenneth Moe for Rastløs (Pelikanen forlag).  

  • Les mer om vinneren og boken her: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/han-er-fjorarets-beste-yngre-debutant#.VwFGAqSLS70

Ytringsfrihetsprisen

Mottageren av årets ytringsfrihetspris ble presentert for medlemmene på årsmøtet. Av hensyn til vedkommendes personlige sikkerhet, vil DnF vente med å gå offentlig ut med navnet og begrunnelsen til vi er sikre på at prisen ikke vil medføre problemer for prisvinneren. 

Forfatterforedraget

Årets forfatterforedrag ble holdt av Inger Elisabeth Hansen. 

Fra årsmøtemiddagen. (Foto: Tom Egeland)

Ankenemnd

Torgeir Rebolledo Pedersens forslag om ankenemnd, som ble støttet av styret, ble enstemmig vedtatt.

Forslaget lyder: I forbindelse med omleggingen av innkjøpsordningene, henstiller årsmøtet i DnF til Styret å ta opp den nye praksisen uten ankenemnd, med sikte på å få tilbake ankenemndene eller annen ordningen som i samme grad kvalitetssikrer avgjørelsene.

Grunnstipend

Helga Eriksens forslag til endringer i grunnstipendordningen – som styret innstilte på å avvise – ble nedstemt.

Hemstugu

Styrets (foreløpige) forslag om salg av DnFs hytte, Hemstugu, ble vedtatt med 56 stemmer (mot 38). Vedtaket innebærer at styret frem mot årsmøtet 2017 vil utrede saken videre og komme med forslag til hvordan eventuelle salgsinntekter kan brukes. Hytta kan, i henhold til statuttene, ikke bli solgt uten flertallsbeslutning på to påfølgende generalforsamlinger i Den norske Forfatterforeningen. Saken kommer derfor opp igjen på neste årsmøte.

Fritak for uføre

Styrets forslag om å endre DnFs vedtekter slik at medlemmer som blir uførepensjonert 50 % eller mer, kan søke fritak for medlemskontingent, ble enstemmig vedtatt.

Handlingsprogram

Styrets forslag til handlingsprogram for 2016–2017 ble enstemmig vedtatt med en tilføyelse fra Elisabeth Eide under punktet formidling om at DnF-styret skal forsvare bredden i norsk litteraturkritikk og ta initiativ til et styrket samarbeid med Kritikerlaget.  

Uttalelse fra Årsmøtet i DnF 3. april 2016

Årsmøtet vedtok følgende uttalelse:

Årsmøtet i Den norske Forfatterforening ber Regjeringen sørge for at bokavtalen videreføres. Forfatterne er ikke formell part i avtalen, men den har avgjørende betydning for vår økonomi – og for litteraturens mulighet til å nå ut til leserne. Gjeldende bokavtale er en minimumsavtale. En svekkelse av dagens avtale vil gjøre forfatternes kår dårligere og lesernes tilbud smalere. 

Den norske Forfatterforening ber Regjeringen beholde unntaket fra konkurranseloven og stille krav til bokhandlerne og forleggerne om å synliggjøre og formidle hele den litterære bredden. Vi oppfordrer kulturministeren til å sikre forfatternes mulighet for å leve av sitt virke. 

Valgkomiteens innstilling til styre og Det litterære Råd ble enstemmig vedtatt.

Styret: 

Styret vil se slik ut for perioden mars 2016–mars 2017:

Leder Sigmund Løvåsen (ikke på valg), nestleder Helene Uri (gjenvalg).

Styremedlemmer: Tom Egeland (gjenvalg), Øivind Hånes (gjenvalg), Mette Karlsvik (ikke på valg), Heidi Marie Kriznik (ny), Sigbjørn Skåden (ikke på valg) og Herbjørg Wassmo (ikke på valg).

Det litterære Råd:

Bokmål: Kjell Ola Dahl (gjenvalg), Inghill Johansen (ikke på valg), Kristine Næss (ikke på valg), Steinar Opstad (ikke på valg), Morten Wintervold (gjenvalg) – nynorsk: Ingen Bråtveit (ikke på valg), Sigrid Merethe Hanssen (ny), Tormod Haugland (gjenvalg) og Eirik Ingebrigtsen (ikke på valg).

Desisorer:

Henning Bergsvåg og Torgrim Eggen.

Økonomirådet:

Sigmund Løvåsen, Linni Tiller og Mikkel Bugge.

Valgkomité:

Tom Egeland (styrets representant), Tormod Haugland (Rådets representant), Caroline Kaspara Palonen, Thor Sørheim og Ingrid Z. Aanestad.