Aktuelt

Årsmøtet i et nøtteskall

Etter de faste formaliapunktene – leders åpningstale, presentasjon av gjester og nye medlemmer, og ett minutts stillhet til minne om det siste års avdøde medlemmer…

unnamed_3

Etter de faste formaliapunktene – leders åpningstale, presentasjon av gjester og nye medlemmer, og ett minutts stillhet til minne om det siste års avdøde medlemmer – ble møtet konstituert og Dag Larsen valgt til møteleder. Dagsorden og forretningsorden ble enstemmig vedtatt. 

unnamed_4.jpgDnF-leder Heidi Marie Kriznik åpnet årsmøtet.

Styrets årsmelding for virksomheten fra mars 2017 og til mars 2018 ble enstemmig vedtatt.

Det litterære Råds årsmelding for virksomheten i samme periode ble tatt til etterretning. Det samme ble årsrapporten fra Økonomirådet. I den forbindelse redegjorde Linni Tiller for internasjonal økonomi og utfordringene med å plassere penger.

Generalsekretær Mette Møller la frem regnskapet på vegne av styret. Regnskapet ble, sammen med Stipendfondets resultatrapport og desisorenes beretning, enstemmig vedtatt. Resultatregnskapet for Norsk Forfatter- og oversetterfond og revisors beretning ble tatt til etterretning. 

unnamed_1_0.jpgKristine Næss, leder i Det litterære Råd, åpnet for at rådet kanskje burde deles i to: én komité for inntak av nye medlemmer, én komité for stipendtildelinger.

Leder av Det litterære Råd, Kristine Næss, presenterte statistikker, erfaringer og tanker om medlemskaps- og stipenddebattene. Blant annet luftet hun en idé om å skille opptaksvurderingen fra stipendvurderingen slik at DnF ville ha én opptakskomité og én stipendkomité.

 

Kulturministeren

unnamed_2.jpg

Kulturminister Trine Skei Grande.

Før lunsj på lørdag fikk årsmøtet besøk av kulturminister Trine Skei Grande, som humrende innrømmet at det knapt fantes forsamlinger som gjorde henne mer starstruck. I sin tale til årsmøtet gjennomgikk kulturministeren flere aktuelle kulturpolitiske saker. Hun fremhevet 2019 som et merkeår for litteraturen – ikke minst gjennom fokuset norsk litteratur vil få under den store bokmessen i Frankfurt – og omtalte vår tid som en gullalder for norsk litteratur.  Kulturministeren sa at «vi har en litteraturpolitikk som funker» og som fører til litterær kvalitet, bredde og mangfold. Og hun noterte seg spenningsfeltet mellom børs og katedral. 

– Det går an å sulte ihjel som forfatter, sa statsråden. – Men det går an å bli skikkelig, skikkelig rik også. 

 

Sverige og Danmark

Etter lørdagens lunsj orienterte vice ordförande Ulrika Kärnborg i Sveriges Författarförbund og formand Morten Visby i Dansk forfatterforening om den forfatterpolitiske situasjonen i Sverige og Danmark og om opptakskriteriene.

 

Medlemskapskriterier

Disse to innleggene var ment som en innledning til hovedtemaet på DnFs årsmøte – debatten rundt våre medlemskriterier i kjølvannet av opprettelsen av Norsk Forfatterforbund. Temaet vil trolig også komme opp på høstens medlemsmøte, og styret og eventuelle underkomiteer vil legge styrets forslag frem på årsmøtet i 2019.

Årsmøtet ble deretter delt i seks grupper, som hadde interne debatter om temaet. Etter gruppesamtalene ble hovedpunktene fra hver enkelt gruppe presentert for årsmøtet.

Mange var enige med Kristine Næss i at det kunne være fornuftig å dele Det litterære Råd i to uavhengige opptaks- og stipendkomiteer. Gruppene påpekte fordeler og ulemper med dagens system. Noen mente at opptakskravet er for strengt, andre ikke, men de fleste synes enige om at det må finnes en viss «nedre grense» for medlemsskap for å hegne om foreningens litterære tyngde, legitimitet, autoritet og identitet som kunstnerorganisasjon.

Det lot til å være bred enighet om at DnF i det kommende året bør vurdere og eventuelt justere medlemsskapskriteriene – et tema som også ble debattert på søndagen. En rekke ulike modeller for medlemskap ble trukket frem – fra dagens ordning til mer objektive standardkriterier. 

Temaet ble fulgt opp med en bred, god debatt søndag formiddag, etter et innsendte forslag fra Torill Brekke som lød slik:

Styret får fullmakt til å nedsette en komite som vil vurdere foreningens medlemskriterier.

Styret støttet forslaget, siden det sammenfaller med styrets eget ønske. Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme. 

I den påfølgende debatten ble det luftet mange interessante vurderinger knyttet til medlemskapskriteriene. De fleste mente fortsatt at det måtte være «en viss terskel», men flere åpnet opp for at DnF burde slippe inn langt flere enn tilfellet er i dag. Ikke minst fikk Kristine Næss’ forslag om å skille opptakskomité og stipendkomité bred tilslutning.

En egen komité vil i året fremover arbeide videre med temaet og legge frem sitt forslag for årsmøtet i 2019.

 

Hovland

unnamed_1.jpg

Årets årsmøtetaler: Ragnar Hovland.

Ragnar Hovland holdt årets underholdende forfatterforedrag.

 

Bjerke

Søndag behandlet årsmøtet innsendte forslag. Et forslag om å markere hundreårsjubileet for André Bjerke ved å rose hans rike litterære produksjon, ble avvist av styret av prinsipielle grunner. Det er ikke styrets mandat, og det har heller ikke vært tradisjon for, å rose enkeltforfatteres produksjon på årsmøtet. Styret henviste til omtalen av Bjerke på DnFs nettside. Med basis i styrets innstilling, ble forslaget enstemmig nedstemt. 

 

Støtteerklæring

Årsmøtet ga enstemmig sin tilslutning til et forslag om å uttrykke støtte til poesidebutant og samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali, som i lengre tid har vært utsatt for trakassering, hets og trusler. Les støtteerklæringen her:

http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/dnf-stotte-til-sumaya-jirde-ali#.WqWdRujOW70

 

Stipendopprop

Årsmøtet støttet enstemmig opp om styrets forslag til uttalelse om å be regjeringen videreføre kunstnernes rett til å oppnevne stipendkomiteene for Statens kunstnerstipend. Les teksten her:

http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/arsmotet-med-krav-til-regjeringen#.WqWdoujOW70

 

Vesaas-prisen

unnamed_1cccc.jpg

Zeshan Shakar ble tildelt Vesaas-prisen.

Det litterære Råds leder Kristine Næss leste så begrunnelsen for tildelingen av Tarjei Vesaas’ Debutantpris til Zeshan Shakar med Tante Ulrikkes vei. Les intervjuet med prisvinner Zeshan Shakar her:

http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/tarjei-vesaas-debutantpris-til-zeshan-shakar#.WqWfuOjOW70

 

Ytringsfrihetsprisen

aslierdogan.jpg

Aslı Erdoğa. Foto: Gyldendal.

DnFs Ytringsfrihetspris for 2017 går i år til den tyrkiske forfatteren Aslı Erdoğan. IU-leder Øivind Haanes og forfatter og PEN-medlem Eugen Schoulgin begrunnet tildelingen. Les mer om prisvinneren og bakgrunnen her:

http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/forfatterforeningens-ytringsfrihetspris-til-tyrkiske-asli-erdogan#.WqWgEOjOW70

 

125-årsjubileum

Astrid Nordang presenterte noen av punktene knyttet til markeringen av DnFs 125-årsjubileum. Pedro Carmona-Alvarez og Frode Grytten vil – sammen med leder Heidi Marie Kriznik og lokale forfattere – reise på en turné med et jubileumsshow. De vil besøke åtte regionale litteraturfestivaler med et spesialopplegg. 15.–18. november markeres jubileet med et firedagers arrangement på Grand Hotel i Oslo. Her blir det seminarer, debatter og opplesninger både for publikum og for DnFs medlemmer. Temaene varierer med alt fra litteratur til ytringsfrihet, og hensikten er blant annet å synliggjøre DnF og hva vi står for i offentligheten.  Både en antologi og en historisk bok om litteraturpolitikk og DnF vil bli utgitt i forbindelse med jubileet.

 

Handlingsprogrammet

Styrets forslag til handlingsprogram for 2018–2019 ble enstemmig vedtatt sammen med to tilleggspunkter:

Elisabeth Eide og Eugene Schoulgin foreslo at det under punktet Ytringsfrihet og internasjonal arbeid tilføyes:

Vi vil også spesielt følge situasjonen for våre kolleger i Tyrkia som arbeider under ekstremt vanskelige forhold.

 

Under punktet om synliggjøring av litteraturen foreslo Paivi Laakso tilføyelsen:

Et virkemiddel er bokhandlernes egne stipend. Styret skal aktivt jobbe mot bokhandlerkjedene for at de skal forplikte seg til å fremme stipendmottakernes titler ved å synliggjøre dem i butikkene.

 

Styre og råd

unnamed_8.jpgEn gla’strikkende Kristine Tofte fortsetter i styret.

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet ble enstemmig vedtatt med akklamasjon. Dermed vil styre, råd og valgkomité se slik ut for perioden mars 2018 – mars 2019:

STYRET

Leder:                                     Heidi Marie Kriznik                

Nestleder:                               Sigbjørn Skåden                     

                                                Kari Fredrikke Brænne                                  

                                               Victoria Bø                                                    

                                               Mette Karlsvik                                              

                                               Mathias Samuelsen                                      

                                               Håvard Syvertsen                                          

                                               Kristine Tofte 

 

DET LITTERÆRE RÅD:

Bokmål:                                 

Kristin Berget                        

Kristian S. Hæggernes           

Inghill Johansen                     

Kristine Næss                                    

Steinar Opstad                      

Chris Tvedt                            

Nynorsk:                                

Inger Bråtveit                                    

Kjersti Kollbotn                      

Øystein Orten                        

 

DESISORER 2018:                  

Jørgen Gunnerud                              

Herbjørg Wassmo                             

 

VALGKOMITEEN:

Caroline Kaspara Palonen     

Øystein Orten (Rådets representant)

Kjersti Skomsvold                                          

Sigbjørn Skåden (styrets representant)        

Stein Versto                                                                          

unnamed_6.jpg