Årsmøtet i et nøtteskall

Etter lørdagens åpningstale ved leder Sigmund Løvåsen ble møtet konstituert og etterfulgt av de faste formaliapunktene. Tone Hødnebø holdt årets forfatterforedrag.  Foredraget ble etterfulgt av…

© Tom Egeland

Etter lørdagens åpningstale ved leder Sigmund Løvåsen ble møtet konstituert og etterfulgt av de faste formaliapunktene. Tone Hødnebø holdt årets forfatterforedrag. 

Foredraget ble etterfulgt av en debatt om medlemsinntak. Stein Versto, Eli Sol Vallersnes og Rune Hjemås innledet – hver fra sitt ståsted. En rekke forfattere engasjerte seg i debatten. Noen ivret for en åpnere inntakspolitikk enn i dag, noen støttet dagens linje, noen henviste til  raushetsprinsippet som ble vedtatt av årsmøtet forrige gange temaet var oppe. Debatten munnet ikke ut i noe vedtak eller noen endring, men danner et fint utgangspunkt for Det litterære Råd og styret i det videre arbeidet. 

Deretter ble årsmøtet delt i to: Noen valgte å lytte til Henning Bergsvåg og Håvard Rems erfaringer fra lanseringene av egen lyrikk – andre fikk tre minutter til å presentere sin siste bok i møte med en gruppe bokhandlere. 

Etter de påfølgende forfatterklubbmøtene samlet de påmeldte seg til kveldens festmiddag. Nestleder Selma Lønning Aarø og Tiger Garté var blant talerne.  

Søndag åpnet med diskusjon om DnFs holdning til  miljøspørsmål og den økologiske krisen. Seks medlemmer hadde lansert tre forslag for årsmøtet: 

1) Opprettelsen av et Grønt utvalg som skal formulere innspill om miljøspørsmål til styre og årsmøte,   

2) Et pålegg om at DnFs administrasjon og organer skal bestrebe seg på å benytte de mest miljøvennlige reisemåtene: Tog fremfor fly der dette er mulig og ikke krever urimelig lange reisetid. 

3) En uttalelse til Statoil og regjeringen der DnFs årsmøte tar skarp avstand fra Statoils kortsiktige tjæresandprosjekt i Canada, fordi dette både er en alvorlig trussel mot urfolk og særdeles farlig med hensyn til CO2-utslipp. Statoil må trekke seg ut.

Styret gikk på prinsipielt grunnlag ikke inn for forslagene 1 og 3 – fordi de faller utenfor DnFs primære arbeidsområder – men var positiv til punkt 2 og utvidet det til også å omfatte et initiativ til et møte med Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen for å drøfte hvordan bokbransjen kan bli mer miljøvennlig. 

Leder Sigmund Løvåsen understreket at arbeidet med miljøspørsmål er en god og viktig sak, også for forfattere, men at det ikke ligger innenfor det Forfatterforeningen skal prioritere å arbeide med. Selv om styret er enig i at miljøvern generelt og motstanden mot tjæresandutvinningen spesielt er viktige saker for mange, også forfattere, poengterte styret at det mener at disse temaene prinsipielt ligger utenfor foreningens prioriterte arbeidsoppgaver.  

Etter en lang, saklig og konstruktiv debatt der både de seks forslagsstillerne og styret fikk medhold og innvendinger, ble det votert. Forslaget om et eget Grønt utvalg ble nedstemt. Men basert på debatten – og da særlig innspillene fra Jostein Gaarder om å la neste medlemsmøte omhandle miljøspørsmål og fra Idar Lind om å la forslagsstillerne opprette et "grønt forfatternettverk" som også innlemmer medlemmer i andre forfatter- og skribentorganisasjoner enn DnF – gikk årsmøtet enstemmig inn for kompromissforslaget. Dette kompromisset forente styrets forslag samt forslagene til Gaarder og Lind. 

Også forslaget om en uttalelse fra DnFs årsmøte om tjæresand ble grundig debattert. Igjen gikk styret imot forslaget på prinsipielt grunnlag. Også i denne debatten ble det lansert alternative forslag fra medlemmene. Avstemningen viste at årsmøtet var delt akkurat på midten i sitt syn (med én stemmes overvekt imot forslagsstillernes uttalelse). Både forslagsstillerne og styret ble da enige om en ny løsning som årsmøtet stilte seg bak – nemlig en forfatteraksjon der de DnF-medlemmene som ønsker å slutte seg til kritikken mot Statoil, på inpiduell basis undertegner et opprop som initiativtakerne kommer til å sende ut til DnFs medlemmer.

(Dette er en foreløpig journalistisk oppsummering – den eksakte og formelle ordlyden i de ulike vedtakene vil bli formidlet senere).

Her er Klassekampens dekning av debatten: 
http://klassekampen.no/61255/article/item/null/stemmer-for-klimaet

Etter lunsj ble Tarjei Vesaas' Debutantpris tildelt Peter Franziskus Strassegger: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/vesaasvinnaren-skrivinga-er-drive-av-noko-innanfra#.UTORC6KzGSo

Forfatterforeningens Ytringsfrihetspris ble tildelt Wera Sæther: 

Det eneste Wera Sæther ber om er RYTME

VALGENE: 

  • Styret: Sigmund Løvåsen (leder), Selma Lønning Aarø (nestleder), Henning H. Bergsvåg, Tom Egeland, Øivind Hånes, Mette Karlsvik, Ann Kavli og Helen Uri. 
  • Det litterære Råd: Hilde Myklebust (nynorsk) ble innvalgt som ny representant i Det litterære Råd. Kjell Ola Dahl, Marita Fossum, Mirjam Kristensen, Aasne Linnestå, Markus Mindré, Morten Wintervold (alle bokmål), Tormod Haugland, Eirik Ingebrigtsen og Hilde Myklebust (nynorsk). 
  • Valgkomiteen: Hildegunn Dale, Eirik Ingebrigtsen, Astrid Nordang, Helene Uri og Torgeir Rebolledo Pedersen. 
  • Økonomirådet: Sigmund Løvåsen, Thor Sørheim og Linni Tiller (ny). 
  • Desisorer: Arild Stubhaug og Eli Sol Vallersnes (ny).