Aslak Sira Myhre leder arbeidet med ny boklov

Kulturminister Anette Trettebergstuen har bedt nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre lede utredningsarbeidet som skal lede frem til en ny boklov. Strømming, eierskap og fragmentering av bokbransjen er nye elementer som må vurderes.

– Den nye sjefen min, Anette Trettebergstuen, har bedt meg om å lede arbeidet med å utrede den nye bokloven, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre til NRK.

Den opprinnelige bokloven fra 2013 må oppdateres. Strømming, eierskap og fragmenteringen av bransjen er nye elementer som bokloven må forholde seg til.

Trettebergstuen vil ikke si noe om når loven blir presentert. – Vi legger frem en lov når vi har en lov som blir god nok, sier Trettebergstuen til NRK.

– Folk i hele landet skal ha tilgang til et mangfold av litteratur. Derfor vil regjeringen legge frem en ny boklov som skal sikre forutsigbarhet, bredde og kvalitet, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at de vil legge frem en boklov som sikrer fastprissystemet. Mye har skjedd i bokmarkedet siden forrige lovforslag i 2013, blant annet konsumeres stadig mer av litteraturen gjennom strømming og lyd.

Det er derfor behov for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget før et nytt lovutkast kan sendes på høring. Det er også nødvendig å se hele det litteraturpolitiske virkemiddelapparatet i sammenheng. Utredningen skal derfor vurdere hva som hører hjemme i en boklov, og hva som krever andre tiltak enn lovregulering.

– Litteraturen er en nøkkel til kritisk refleksjon, utvikling og gode opplevelser. Den kan gi innsikt som styrker muligheten til å delta i samfunnet og å ta egne valg. Derfor er det viktig at det skapes god litteratur som er tilgjengelig for alle. Jeg er glad for å meddele at vi nå setter i gang et utredningsarbeid med påfølgende lovprosess slik at vi så raskt det lar seg gjøre, kan foreslå en ny boklov for Stortinget, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

– En oppdatert boklov og et virkemiddelapparat tilpasset dagens bokmarked er avgjørende for å sikre litteraturen, lesing og et godt bibliotektilbud i framtida. Jeg ser fram til å bidra til å bygge en plattform for det norske litterære systemet de neste tiåra, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.

Departementet vil involvere de ulike aktørene i bokbransjen gjennom møter og muligheten for skriftlige innspill i forbindelse med utredningsarbeidet.

Aslak Sira Myhre minner overfor NRK om at stadig flere land i Europa og EU har innført boklov. En boklov sikrer forutsigbarhet og rammevilkår og sørger ikke minst for at vi ikke får markeder hvor de bøkene som selger mest blir billige mens de bøkene som nesten ikke selger blir dyre, påpeker han.

– Målet med bokloven er å sikre fastprissystemet, sånn at det går an å få betalt for å lage et mangfold av bøker og at de bøkene skal være tilgjengelig for folk, sier kulturminister Anette Trettebergstuen til NRK.