Bibliotekvederlaget: Forfatterforbundet tilkjennes 11% av skjønnlitterær pott

I vedtaket fra forhandlingsutvalget, heter det:  Etter en skjønnsmessig vurdering av alle parters anførsler har forhandlingsutvalget derfor fattet vedtak om at det bibliotekvederlaget som samlet…

vedtak_bibliotekvederlag

I vedtaket fra forhandlingsutvalget, heter det: 

Etter en skjønnsmessig vurdering av alle parters anførsler har forhandlingsutvalget derfor fattet vedtak om at det bibliotekvederlaget som samlet tilkommer de fem organisasjonene, skal fordeles slik mellom dem: 

• Den norske Forfatterforening – 32 %
• Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere – 19 % 
• Norsk Oversetterforening – 19 %
• Norske Dramatikeres Forbund – 19 %
• Forfatterforbundet – 11 % 

Det innebærer at DnF går ned 6 prosentpoeng fra 38 %. 

Vedtaket gjelder i perioden 2019 – 2021

I vedtaket heter det videre: 

«Forhandlingsutvalgets vedtak gjelder for den perioden som er omfattet av avtalen mellom Staten og Kunstnerorganisasjonene av 26. juni 2019, dvs. for årene 2019, 2020 og 2021, og deretter inntil videre om det ikke fremmes krav om endrede fordelingsnøkler i forbindelse med forlengelse av avtalen, jf. Prosedyre ved fordeling av bibliotekvederlag.»

Vedtaket kan overprøves ved voldgift. Eventuell stevning til voldgiftsretten må være innsendt til Kulturdepartementet senest 5. oktober i år. 

DnF-leder Heidi Marie Kriznik minner om at dette er et vedtak som kan påklages og oversendes til voldgiftsbehandling dersom styret kommer fram til at dette er et for dårlig resultat for Forfatterforeningen.

– Forhandlingsutvalget for bibliotekvederlaget har tilkjent Forfatterforbundet 11 prosent av den skjønnlitterære potten, sier hun. – Det er ingen tvil om at Forfatterforbundet bør tilkjennes bibliotekvederlagsmidler. Styret vil imidlertid diskutere vedtaket og fordelingen av midlene grundig før vi bestemmer oss for om vi vil at det skal oversendes voldgiftsbehandling. Til tross for at Forfatterforbundet organiserer alle typer forfattere, har Forhandlingsutvalget besluttet at størstedelen av midlene som nå skal gå til Forfatterforbundet skal hentes fra Forfatterforeningen. I øyeblikket er vi usikre på begrunnelsen for dette ettersom Forfatterforbundet organiserer alle skjønnlitterære forfattere, ikke bare voksenbokforfattere.  Det er imidlertid viktig å understreke at de midlene Forfatterforbundet setter av til stipender, er søkbare for alle norske skjønnlitterære forfattere slik praksis er for de stipendmidlene Forfatterforeningen forvalter.