Bibliotekvederlaget – Forfatterforbundet

Bibliotekvederlaget fordeles på bakgrunn av tidligere voldgiftsdommer og avtaler. Til sammen angir dette dagens fordeling mellom skribentene 85 %, illustratørene og komponistene (til sammen) 15…

_syn5099-2

Bibliotekvederlaget fordeles på bakgrunn av tidligere voldgiftsdommer og avtaler. Til sammen angir dette dagens fordeling mellom skribentene 85 %, illustratørene og komponistene (til sammen) 15 %, i tillegg til at de samiske opphaverne mottar 1 % av det samlede bibliotekvederlaget. Skribentpotten deles 60/40 i favør av de skjønnlitterære.

I historikken finner vi også de omforente nøkler for dagens fordeling mellom de fond og organisasjoner som er godkjent av KUD. Telling av bøker i bibliotek har kun vært en måte å beregne selve bibliotekvederlaget på. Om en forfatters bok er kjøpt inn eller utlånt på et bibliotek, etablerer i seg selv ikke noe krav på bibliotekvederlag.

Kulturdepartementet har nå godkjent Forfatterforbundet som forhandlingsberettiget til bibliotekvederlaget. Gratulerer! Det er bra at flere forfattere organiserer seg. Når det er sagt: Vi har fått en ny organisasjon som i hovedsak består av tidligere uorganiserte forfattere, men det har verken blitt flere forfattere eller blitt mere penger enn det var før etableringen og godkjennelsen av Forfatterforbundet. Ingen enkeltkunstner har krav på midlene. Bibliotekvederlaget fordeles altså dels ut fra lovens formål, voldgiftsavgjørelser og praksis, dels ut fra avtaler, dels ut fra forhandlinger.

Det er Norsk Forfatter- og Oversetterfond (NFOF) som mottar den skjønnlitterære andelen av bibliotekvederlaget for videre fordeling. Av forsiktighetshensyn fordeler NFOF ikke årets inntekter herunder bibliotekvederlaget, ut før året etter. Grunnen er at noe av de kollektive midlene også brukes til drift, slik at det i realiteten er fjorårets overskudd som tildeles som stipend i år. Og fordi vi koordinerer egne stipendtildelinger med Statens kunstnerstipend, er stipendbudsjettet for 2019 allerede vedtatt, og stipendtildelingene ferdige pr midten av januar. Dette er standard prosedyre.

Kort sagt, første gang Forfatterforbundet kan være med å påvirke fordeling av stipendmidler, blir mot slutten av 2019, med virkning for 2020-stipendene. Effekten av at Forfatterforbundet er godkjent som forhandlingsberettiget organisasjon til bibliotekvederlaget, er på kort sikt at de er valgbare og får en stemme når forhandlingsutvalget skal oppnevnes og andre vedtak fattes i gruppen av forhandlingsberettigede. Når det gjelder langtidsvirkningene av godkjennelsen, vil Forfatterforbundet bli invitert med på drøftelsene.