Bøker på nett!

Den 23. april 2009 inngikk Kopinor en historisk avtale med Nasjonalbiblioteket om digitalisering og tilgjengeliggjøring av bøker fra tre tiår: 1790, 1890 og 1990.

Den 23. april 2009 inngikk Kopinor en historisk avtale med Nasjonalbiblioteket om digitalisering og tilgjengeliggjøring av bøker fra tre tiår: 1790, 1890 og 1990.

Den norske Forfatterforening er opptatt av å skaffe flere arbeidsstipend. Forfatterforeningen håper derfor at den nye avtalen mellom Kopinor og Nasjonalbiblioteket vil gi friske midler til stipendpotten. Først etter 31.12.2009 vil det bli klart hva det samlede vederlaget for 2009 blir. Kopinor er tuftet på avtalelisensordningen og det kollektive er fortsatt bærebjelken i et effektivt klarerings- og innkrevingsarbeid. Avtalen med Nasjonalbiblioteket inneholder en vederlagsberegning som tilsier at også dette vederlaget bør fordeles kollektivt i likhet med andre typer vederlag som Kopinor krever inn. Vi vil bidra til å arbeide frem fordelingsnøkler i forhold til de berørte medlemsorganisasjonene i
Kopinor slik at disse pengene kan fordeles så raskt som mulig.