Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen enige om ny bokavtale

Her finner du ordlyden i Bokavtalen 2015: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/bokavtalen-2015#.UyrMBPl5NIk   Bokavtalen bygger på dagens avtale. – Den skal legge til rette for å bevare og utvikle norsk…

bokavtale_2015_stensen_og_einarsson
  • Her finner du ordlyden i Bokavtalen 2015: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/bokavtalen-2015#.UyrMBPl5NIk
 
Bokavtalen bygger på dagens avtale. – Den skal legge til rette for å bevare og utvikle norsk språk, samtidig som den stimulerer innovasjon og konkurranse i et lite språkmarked, heter det i en pressemelding fra de to partene. – Det er også innarbeidet prinsipper for forhandlingene mellom forlag og bokhandel blant annet for å ivareta mindre aktører.
 
– Norge har allerede et fastprissystem som er blant de mest liberale i Europa, det er ikke mer å gå på, sier DnF-leder Sigmund Løvåsen i en kommentar. – Det er bra at partene i bokavtalen holder fast på fastpris for alle formater med samme fastprislengde som i dag. Hadde vi fått kortere fastprisperiode og høyere rabatter til sluttbruker i fastprisperioden, ville det gått ut over forfatternes allerede lave inntekt. Royaltygrunnlaget vårt ville stått i fare, og det ville gitt mindre rom for å skape det litterære mangfoldet leserne bør møte i bibliotek og bokhandel. 
 
Løvåsen sier videre at regjeringen bør godta denne avtalen. – Dette for å kunne oppnå deres egne målsettinger for litteraturpolitikken, der de har slått fast at de skal ta særlig hensyn til forfatter og leser, sier han.
 
– Den nye bokavtalen sier ingenting om innholdet i abonnementsordningene, påpeker Løvåsen. – Forfatterforeningen forventer en klar forbedring av disse fra 2015. Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen må sørge for at flere bokhandlere tegner abonnement og at formidlingen av bøkene blir betydelig bedre.
 
 
– Flere utredninger har bekreftet at dagens bokavtale er vellykket og bidrar til å nå målene i litteraturpolitikken. Den nye avtalen reflekterer dette, sier Kristenn Einarsson i Forleggerforeningen.
 
– Den nye bokavtalen legger til rette for en spennende utvikling i norsk bokbransje i årene som kommer. Bokavtalen er et av de viktigste virkemidlene for å sørge for at norsk språk, norsk litteratur og norske aktører kan hevde seg i en stadig sterkere global konkurranse, sier Trine Stensen i Bokhandlerforeningen.
 
Regjeringen varslet i høst at de ville trekke bokloven. Samtidig signaliserte de at de ville videreføre fastprissystemet. Fastprissystemet har i lang tid vært benyttet som et av de viktigste litteraturpolitiske virkemidlene i mange land i Europa. I Norge har vi mange tiårs erfaring med dette. De to utredningene av bokmarkedet i 2012 bekreftet at den norske fastprisordningen har fungert godt med tanke på å opprettholde et bredt boktilbud. Sammenlikner vi med andre land i Europa som benytter fastprissystemet som et viktig litteraturpolitisk virkemiddel, er den norske fastprisen det mest liberale med den korteste fastprisperioden og en av de høyeste sluttkunderabattsatsene.
 
Forhandlingene mellom foreningene er nå avsluttet og ny bokavtale er oversendt Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.
 
Avtalen er ment å tre i kraft 1.1.2015 når den nåværende avtalen løper ut.
 
 
 
 
Oversendelsesbrev til Bokavtalen 2015 
Til Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet 
Fra Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen. 
 
Om Bokavtalen 2015 
Den nye bokavtalen skal oppfylle den nye regjeringens litteraturpolitikk. 
 
I den litteraturpolitiske debatten i Stortinget, i juni i fjor, slo Høyre, Venstre og Kr.F. fast følgende: 
 De ville ha et fremtidsrettet og helhetlig virkemiddelapparat der innkjøpsordninger, gunstige avgiftsordninger, stipend og garantiinntekter inngår som sentrale elementer ved siden av fastprisordningen slik den har fungert i bransjeavtalen. 
 De mente at bokpolitikken i Norge i stor grad har vært en suksess, og at bransjen kan vise til gode resultater, ikke minst med tanke på fremveksten av gode forfatterskap. 
 De mente at i forbindelse med en reforhandling av avtalen, måtte det legges vekt på at bransjen utvikler gode norske konsepter for digital omsetning av bøker, med tanke på å nå et bredt publikum på en forbrukervennlig måte. 
 Til slutt var disse partiene opptatt av at eierforhold i bransjen ikke skulle virke ekskluderende for de små forlagenes utviklingsmuligheter og markedstilgang. 
 
I tillegg har vi lagt sterk vekt på de føringer som ble lagt i møtet med dere og kulturministeren i fjor høst. De tre viktigste punktene var: 
 Sikre e-bokas utvikling. 
 Avtalen måtte være på høyde med sin egen tid. 
 Ikke reversere konkurransepolitiske nyvinninger fra sist. 
 
Bokavtalen vi nå har utformet tar høyde for disse føringene. Den er innrettet mot å videreføre balansen mellom god kulturpolitikk og det å legge til rette for god og stimulerende konkurranse på alle områder i bokbransjen. Og den er innrettet med tanke på å legge til rette for et marked hvor små, mellomstore og store nasjonale aktører kan ta opp konkurransen med de globale aktørene. 
Bokavtalen bygger på dagens avtale. Sammenlikner vi med andre land i Europa som benytter fastprissystemet som et viktig kulturpolitisk virkemiddel, er den norske bokavtalen den som har sterkest konkurranse ved å ha den korteste fastprisperioden og en av de høyeste sluttkunderabattsatsene. Avtalen er videreutviklet for også å gi bedre konkurransevilkår for digitale løsninger. 
 
 
 Kort om virkemidlene i bokavtalen 
 
Den faste bokprisen 
Den faste bokprisen sikrer at målene i norsk litteraturpolitikk nås. Den kollektive forpliktelsen avtalepartene i mellom muliggjør også andre kollektive ordninger som avtaler om litteraturabonnement og skaffe- og leveringsplikt. Dette sørger for stor distribusjon av ny norsk litteratur til mange lesere gjennom norske aktører. Bokhandelen kan gjennom disse ordningene satse på flere titler enn de ville gjort i et uregulert marked. Dette gir forutsigbarhet for forlagene slik at de kan satse på flere titler.
 
Normalkontraktene mellom forfatteren og forlagene sørger for gode og forutsigbare vilkår for forfatterne. 
 
Paragraf 2.1 sikrer at fastprisen ikke undergraves ved at man tilbyr en fastprisbundet bok i pakke med andre varer eller bøker. 
 
Paragraf 2.2 regulerer tillatte rabatter på den faste bokprisen. Dette rabattnivået sikrer at fastprisens funksjon blir ivaretatt samtidig som det åpner for mer konkurranse i salgsleddet. 
 
Den faste bokprisen legger til rette for god konkurranse og likebehandling mellom format og kanaler og gir et godt grunnlag for digital utvikling. Fastprisen bidrar til opprettholdelse av flere digitale tilbydere, noe som bidrar til mer konkurranse og bedre løsninger for kunden. For å styrke e-bokas konkurransekraft vil e-bokas fastprisperiode avsluttes i det øyeblikk det gis ut en pocketversjon av papirboka i fastprisperioden. Bokavtalen åpner også opp for digitale abonnementstjenester. 
 
 Skaffe- og leveringsplikten 
Skaffe- og leveringsplikten er viktige virkemidler som bidrar til opprettholdelse av mindre og uavhengige aktører. Ordningen sikrer leseren mulighet til å skaffe hvilken som helst bok fra hvilken som helst bokhandel. For distriktsbokhandelen spesielt er det en viktig del av servicen og kundetilknytningen at de kan skaffe alle bøker som utgis.
 
Litteraturabonnementene 
Ordningen med litteraturabonnementene sørger for at ny norsk litteratur spres til samme tid over hele landet og gjøres tilgjengelig for leseren. For at ordningen skal fungere er det nødvendig med kollektive avtaler. 
 
Kollektive leverings- og fraktbetingelser 
Bokavtalen 2015 legger opp til at et felles sett av frakt- og leveringsbetingelser skal gjelde som tillegg til avtalen. God boklogistikk og kostnadseffektive løsninger kommer den enkelte bokkjøper og bransjen til gode. Samtidig gir ordningen like vilkår for bokhandlerne uavhengig av geografisk plassering. Standardbetingelser for frakt og levering vil sikre mest mulig like vilkår i landet og er således av stor distriktspolitisk betydning. 
 
Handels- og betalingsbetingelser 
I forhandlinger om innkjøpsavtaler skal bokavtalens formål legges til grunn. Avtalene skal bidra til å fremme effektivitet samtidig som det skal tas hensyn til mindre aktørers bidrag til spredning og mangfold av bøker. Midler til markedssamarbeid må være målbare og inneholde gjensidige tiltak. Avtalen sier også at hverken leverandør eller forhandler kan diskriminere på grunn av eierskap. 
 
Fellesnedsettelser/mammutsalg 
Bokavtalen legger til rette for samarbeid om det årlige Mammutsalget med felles tittelutvalg til lik tilbudspris den perioden fellesnedsettelsen varer.