Boklov: Her er Kulturdepartementets høringsnotat – og bransjekommentarene

  – Til uka går vi i gang med vårt høringssvar, sier DnF-leder Sigmund Løvåsen. – Nå må vi sette oss ned og se på…

http://tinyurl.com/bjrsmo8

 

  • – Til uka går vi i gang med vårt høringssvar, sier DnF-leder Sigmund Løvåsen. – Nå må vi sette oss ned og se på hvilke konsekvenser de ulike alternativene gir for forfatter, leser, forlag og bokhandel før vi tar stilling til disse tingene i vårt høringssvar.
  • Også Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen stiller seg positive og går nå i gang med et omfattende arbeid for å besvare alle spørsmålene i Kulturdepartementets høringsnotat. 

 

  • Finn lenkene til de ulike organisasjonenes kommentarer og øvrige omtaler nederst i saken. 
 
 
– Det aller viktigste for meg i arbeidet med bokloven er å legge til rette for at leserne skal oppleve at de har et bredt tilfang av bøker over hele landet. I tillegg vil jeg at det skal være sunne konkurransevilkår i bransjen. Det vil ikke minst forfatterne være tjent med. Vi legger opp til en grundig behandling som vil gi gode vilkår for bokfeltet i årene fremover, sier kulturminister Hadia Tajik.
 
Blant spørsmålene departementet ber om innspill på er:
 
– Ulike former for fastpris 
– Hva med fastpris på e-bøker
– Rabatter og avanseregulering
– Tak på rabatter
– Kulturpolitiske kriterier for høy rabatt
 
Departementet understreker at en boklov skal forhindre misbruk av markedsmakt, men ikke være til hinder for nyskaping og sunn konkurranse.
 
Høringsfristen er på knappe seks uker. 
 
DnFs kommentar: 
 
– Den norske Forfatterforening er glade for at høringsutkastet til boklov nå har kommet, sier leder Sigmund Løvåsen. – Vi vil til uka gå i gang med vårt høringssvar. Vi ser at dette er et åpent forslag på den måten at det presenteres ulike alternativer til enkelte paragrafer. Nå må vi sette oss ned og se på hvilke konsekvenser de ulike alternativene gir for forfatter, leser, forlag og bokhandel før vi tar stilling til disse tingene i vårt høringssvar.
 
Løvåsen sier det er positivt at retten til standardkontrakter mellom forlag og forfatter og rett til abonnementsordninger slås fast i loven.
 
– Hvis vi nå i løpet av våren får fastprissystemet sikret i lovs form, blir dette et merkeår for norsk litteratur, norske forfattere og lesere, sier Løvåsen. – Vi ser at Kulturdepartementet har lagt mye arbeid i dette og setter stor pris på at hensynet til forfatter og leser er særlig vektlagt.
 
Forleggerforeningens kommentar:
 
Forleggerforeningen setter nå i gang et omfattende arbeid med høringsnotatet.
 
– Det er avgjørende for bokbransjens utvikling at stabile og gode rammebetingelser i form av boklov nå kommer på plass, heter det i en pressemelding. – Derfor er vi svært glad for at høringsrunden skal gjennomføres på en effektiv måte, slik at boklov kan vedtas så raskt som mulig. Høringsnotatet presenterer alternative løsninger på flere sentrale spørsmål. Forleggerforeningen vil bygge videre på de standpunkter vi har formidlet i vårt høringsnotat til bokutredningene fra i fjor. Vi vil ha en grundig gjennomgang av alle argumenter i dokumentasjonen som nå foreligger og utarbeide et grundig høringssvar som skal drøftes i foreningen før det sendes departementet.
 
Bokhandlerforeningens kommentar:
 
Bokhandlerforeningen mener at en boklov sikrer et mangfold av leseropplevelser også i fremtiden. Regjeringen har i sitt forslag fremlagt flere gode alternativer som imøtekommer bransjens ønsker og oppfatninger, heter det. Foreningen ser frem til en god dialog og konstruktiv høringsrunde med departementet. 
 
– En lov med et langsiktig perspektiv gjør det mulig for oss å utvikle stadig bedre tilbud til boklesere, både på nett og i butikk. Vår viktigste oppgave er å inspirere til mer lesing, og veilede leseren i mangfoldet av gode leseropplevelser, sier Trine Stensen, administrerende direktør i Bokhandlerforeningen. – En boklov med faste priser på bøker gjør at forlag og bokhandler tør å satse på kvalitet og kulturell verdi. Den gir oss muligheten til å satse på unge og ukjente forfattere. Bokhandelen skal gjøre mye for å sikre at bokleseren får hjelp til å finne de bøkene færre kjenner. En lov med et langsiktig perspektiv gjør det mulig for oss å utvikle stadig bedre tilbud til boklesere, både på nett og i butikk. Vår viktigste oppgave er å inspirere til mer lesing, og veilede leseren i mangfoldet av gode leseropplevelser, sier Stensen. 
 
Bokhandlerne mener en fastpris på nye bøker, også fagbøker, vil sikre god tilgang på bøker for leseren gjennom 
• gode og forutsigbare vilkår for forfatterne 
• attraktive bokhandlere med bredt utvalg av bøker 
• et stort utgivelsemangfold 
• videreutvikling av digitale løsninger 
 
LENKER:
 
Les høringsnotatet i sin helhet her: 
http://www.regjeringen.no/pages/38216060/Hoeringsnotat_boklov_01022013.pdf
 
Les Kulturdepartementets pressemelding om notatet her: 
http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/hoyring-om-boklov#.UQvfkx3K7oI
 
Les Bokhandlerforeningens pressemelding i sin helhet her: 
http://www.bokhandlerforeningen.no/7897
 
Les Forleggerforeningens kommentar i sin helhet her: 
http://www.forleggerforeningen.no/forsideartikler/horingsnotat-om-boklov
 
Les Dagbladets dekning av saken her:
http://www.dagbladet.no/2013/02/01/kultur/litteratur/bok/boklov/horingsutkast/25544402/