Kommentar

Boklov = mangfold

«For å sikre mangfoldig litteratur må det legges til rette for at folk kan skrive, uavhengig av bakgrunn,» skriver DnF-leder Heidi Marie Kriznik i dagens Aftenposten.
Fordi boklovens formål er å legge til rette for bredde, mangfold og kvalitet i norsk litteratur og å sikre god tilgjengelighet til litteraturen for alle i Norge, heier forfatterne på Regjeringens forslag til boklov!

Av Heidi Marie Kriznik, leder Den norske Forfatterforening

For å sikre mangfoldig litteratur må det legges til rette for at folk kan skrive, uavhengig av bakgrunn.

Det er ikke gitt at befolkningsmangfold tilsier mangfold i bokutgivelser eller rekruttering av forfattere fra ulike sosiale lag. En undersøkelse offentliggjort nå i desember, bestilt av UK Authors’ Licensing and Collecting Society og utført av UK Copyright and Creative Economy Research Centre, basert på forskning ved Universitet i Glasgow, viser at forfatterinntekten har stupt, og at hardest rammet er kvinner og forfattere med minoritetsbakgrunn. Medianinntekten til skjønnlitterære forfattere i Norge ble sist målt til å være 120 000 og da med en nedgang i median på 44 000 kroner i løpet av få år. (Kunstens autonomi og kunstens økonomi, Telemarksforskning 2015)

I England har befolkningsmangfold lenge vært en realitet, i Norge noe kortere, men også her er befolkningsmangfold en realitet.

I Aftenposten 17.12 viser Ingunn Økland til flere eksempler på skjønnlitterære utgivelser i 2022 som vitner om mangfold. Og hvordan har vi kommet dit?  I den nevnte undersøkelsen vektlegges betydningen av rammevilkår som at fastprissystemet gjør at forfattere får en garantert minste utbetaling per utgitte tittel. I tillegg pekes det på å sikre forfatterorganisasjoners rett til å forhandle fram standardavtaler.

Forfatterøkonomien er langt fra der den skal være, men uten rammevilkårene vi har i Norge, ville vi ha sett en ytterligere redusert forfatterinntekt.  

Økonomi og mangfold er nært forbundet. Det er uomtvistelig at vi kan gå glipp av litteratur og få som resultat at bare de som har vokst opp med en relativ økonomisk sikkerhet tør satse på å bli skjønnlitterær forfatter. Derfor er det helt avgjørende med en boklov, videreføring av fastprissystemet og standardavtaler der alle skjønnlitterære forfattere får like vilkår og et fast royaltygrunnlag i likt antall måneder. 

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/2B9dPG/boklov-er-lik-mangfold

Et av de viktigste argumentene for fastpris er nettopp fastprisens betydning for forfatterøkonomien. Som det står i Kulturdepartementets forslag til ny boklov: «Fastprisen er et feste for beregning av royaltyer i normalkontraktene. Når royaltyen kan beregnes ut fra en gitt fastpris over en gitt periode, gir dette forfatterne en forutsigbarhet med hensyn til inntjening.»

I England er det fripris på bøker, royaltygrunnlaget baserer seg primært ikke på utsalgspris, men på forlagenes inntekt. Noe som presser prisene ned og kan føre til betydelige forskjeller mellom forfattere. 

Kanskje synes det vel enkelt å si Boklov = mangfold all den tid det er mye som spiller inn for å oppnå et faktisk mangfold. Men med boklov og fastpris på bøker er det lettere å nå målet om mangfold. Så er nå også boklovens formål nettopp å legge til rette for bredde, mangfold og kvalitet i norsk litteratur og å sikre god tilgjengelighet til litteraturen for alle i Norge. Derfor heier forfatterne på Regjeringens forslag til boklov!