Bokloven får både støtte og motstand

Likevel vil nok bokloven trolig være viktigere for folk flest – i hvert fall de litteratur- og kulturinteresserte – i årene fremover. Reaksjonene deler seg…

Bokloven får både støtte og motstand

Likevel vil nok bokloven trolig være viktigere for folk flest – i hvert fall de litteratur- og kulturinteresserte – i årene fremover. Reaksjonene deler seg ikke uventet i to: Bokbransjen og mange forfattere jubler – mens motstanderne av boklov vender tommelen ned. Vi har samlet noen reaksjoner.

Men aller først: Her er pressemeldingen fra Kulturdepartementet i sin helhet:

"Regjeringa set i gang arbeidet med boklov

– Formålet med ei boklov er å skapa rammevilkår som sikrar høg kvalitet og eit rikt mangfald i norsk litteratur. Lova skal leggja til rette for litterær nyskaping, eit breitt tilbod og god tilgang til litteratur over heile landet. Boklova skal med andre ord bidra til at vi oppnår alle dei litteraturpolitiske måla våre, seier kulturminister Hadia Tajik.

Boklov er ein måte å vidareføra gjeldande kulturpolitikk på. Sentrale moment i ei boklov vil vera:

– å sikra ein norsk litteratur med høg kvalitet og mangfald
– å sikra nyskaping og eit breitt spekter av litteratur
– å sikra god tilgang til litteraturen og eit breitt sortiment
– å redusera marknadsmakt gjennom rabatt- og avanseregulering mellom forlag og bokhandlarar

Fastprisperiode på nye bøker vil vera eit sentralt verkemiddel i boklova.

Det må gjerast ei eiga vurdering av fag- og lærebøker for høgare utdanning. Fastprisordninga for desse bokgruppene er forlengd ut 2014, men det er ikkje avgjort om fagbøkene blir omfatta av boklova.

Eit notat med framlegg til boklov blir sendt på brei høyring slik at alle får høve til å koma med synspunkt. Siktemålet er å fremja ein lovproposisjon for Stortinget før sommaren 2013." (SITAT SLUTT)

Reaksjonen til DnF på boklov-nyheten finner du her: http://www.forfatterforeningen.no/v2/content/en-merkedag-norsk-litteratu…

Slik reagerer Bokhandlerforeningen:

"Regjeringen setter i gang arbeidet med boklov!

Dette er en merkedag i norsk litteraturpolitikk og en gledens dag for bokleserne, sier Trine Stensen. En boklov sikrer et mangfold av leseropplevelser også i fremtiden. Den rød-grønne regjeringen har tatt et viktig grep og en klok beslutning.

Vi ser frem til en god dialog og konstruktiv høringsrunde med departementet. Bransjen står ovenfor store endringer i årene som kommer. En lov med et langsiktig perspektiv gjør det mulig for oss å utvikle stadig bedre tilbud til boklesere, både på nett og i butikk." (SITAT SLUTT)

Forleggerforeningen reagerer slik:

"Forleggerforeningen er meget tilfreds med regjeringens beslutning om en boklov som ivaretar nasjonens spesielle behov. Norsk er et språk med få brukere, og vi har en leseglad befolkning som er bosatt over et stort område. Vi trenger mange gode bokhandlere for den tradisjonelle boka rundt om kring i landet og på nett, samtidig med bred utgivelse også av e-bøker som blir tilgjengelig på nett.

Fastprissystemet sikrer alle tilgang på en stor bredde av skjønnlitteratur og sakprosa. Det gir mindre usikkerhet for forfattere som er tidlig i sitt virke, og en tryggere konkurransesituasjon for bokhandlere på mindre steder. Fastpris gjelder kun nye utgivelser, og opphører etter dagens ordning i april året etter utgivelse. På de fleste titler i en bokhandel, er det fri konkurranse på
pris i tillegg til konkurranse innen markedsføring, kundeservice og tilgjengelighet.

Rabatt- og avanseregulering gir de små og mellomstore forlagene forutsigbarhet og sikrer dermed mangfold på utgiversiden.

Kulturminister Hadia Tajik la på pressekonferansen vekt på at bokloven innføres for særlig å tilgodese to grupper: forfatterne og leserne. En boklov stiller krav til aktørene innenfor litteraturfeltet. De må ta ansvaret og oppfylle forpliktelsene som ligger i premissene for en boklov. Forleggerforeningen skal gjøre sitt for at intensjoner og mål skal nås. Kulturministeren annonserte på pressekonferansen at det blir en bred høring etter et fremlegg om boklov. Vi skal bidra i utforming av retningslinjer som gjør at politikken blir praktisk gjennomførbar.

Forleggerforeningen går inn for at også fag- og lærebøker for høyere utdanning skal omfattes av bokloven." (SITAT SLUTT)

Dagens Næringsliv tilhører dem som aldri har ivret for boklov og de er da også kritiske på lederplass. Her er DNs lederartikkel:

http://www.dn.no/forsiden/kommentarer/article2486470.ece

På Twitter er meningene – som alltid – delte: https://twitter.com/search?q=%23boklov&src=typd

En oppsummering om bakgrunnen for bokloven: http://www.dagbladet.no/2012/10/12/kultur/litteratur/boklov/fastpris/bok…

Her er en oversikt over det vi har skrevet om boklov her på DnFs nettsted:

http://www.forfatterforeningen.no/v2/search/node/boklov