Den kulturelle skolesekken styrkes

I en pressemelding fra Kulturdepartementet heter det:  For å sikre tettere samarbeid mellom skole- og kultursektor, høyere og jevnere kvalitet på elevenes kulturtilbud, og videreutvikling…

den_kulturelle_skolesekken

I en pressemelding fra Kulturdepartementet heter det: 

For å sikre tettere samarbeid mellom skole- og kultursektor, høyere og jevnere kvalitet på elevenes kulturtilbud, og videreutvikling av ordningen innenfor alle kunstuttrykk, får dagens Rikskonsertene nytt og utvidet mandat, nytt navn og nye oppgaver som en nasjonal enhet for alle kunstuttrykkene i DKS.

– Møtet med kunst preger oss som mennesker, Den kulturelle skolesekken skal gi alle elever et profesjonelt kunst- og kulturtilbud. Flere rapporter har påvist ujevn kvalitet, og behov for bedre samarbeid mellom skole- og kultursektor. Omleggingen skal heve kvaliteten på elevenes tilbud, styrke de ulike kunstuttrykkene, og redusere byråkrati for kunstnere og artister, uttaler kulturminister Thorhild Widvey.

I tillegg til at flere rapporter har både påvist store variasjoner i kvalitet og tilbud i de ulike regionene, skaper mange ulike finansierings- og rapporteringssystemer for DKS-aktørene unødig byråkrati med dagens organisering. DKS har heller ikke klart å oppnå god nok dialog og samspill mellom skolesektor og kultursektor nasjonalt, regionalt og lokalt.
 
– Å bli kjent med ulike kunst- og kulturuttrykk er en viktig del av grunnutdanningen til elevene våre. Kunst er viktig for å forstå oss selv og samfunnet vi lever i, og bidrar til dannelse, forståelse, læring, mestring. Omleggingen skal bidra til at kunst og kultur blir bedre integrert i elevenes arbeid, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
 

Den kulturelle skolesekken (DKS) skal sørge for at alle elever fra 6-19 år får møte profesjonell kunst og kultur i skolen.  Ordningen dekker hele bredden av kulturuttrykk: scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur og kulturarv.  Rikskonsertenes skolekonsertordning ble etablert før Den kulturelle skolesekken, og har stått for størstedelen av musikktilbudet i DKS.
 
Rikskonsertene ble etablert i 1967, for å gi alle i hele landet et bredt konserttilbud av høy kvalitet. Skolekonserter har vært Rikskonsertenes kjernevirksomhet siden 2012, da Rikskonsertenes offentlige konserter for voksne ble nedlagt.
 
Mandat for ny nasjonal enhet for Den kulturelle skolesekken:
 
–          Styrke den kunstneriske og formidlingsmessige kvaliteten i DKS-tilbudet innen alle kunstretninger og være en nasjonal koordinerende instans for utvikling av kvalitet og samarbeid i DKS-ordningen.
–          Forvalte statlige midler til DKS-ordningen, samt tilskuddsmidler til utvikling av ordningen
–          Samarbeide om innhold og kvalitet med høyere kunstutdanning, lærerutdanning, kunst- og kulturinstitusjoner og -organisasjoner, produksjonsmiljøer og nasjonale aktører for Den kulturelle skolesekken.
–          Bidra til å fremme engasjement og utvikle kunnskap og kompetanse om kunst og kultur i opplæringen, og sikre at DKS-ordningen understøtter skolens læreplaner.
–          Drive rådgivning og veiledning overfor fylkeskommuner og kommuner, herunder gi råd om hvordan tilbud fra Den kulturelle skolesekken og kulturskolene kan benyttes i skolene, og videreformidle gode erfaringer med å koordinere kulturskolevirksomheten og DKS-tilbudene lokalt.
–          Basere sitt arbeid på forsknings-, forsøks- og utviklingsarbeid. Initiere forskning og utviklingsarbeid, og stimulere og samarbeide med ulike fagmiljøer om forsknings- og utviklingsarbeid på regionalt og nasjonalt nivå.
–          Ha god kompetanse innen kunst- og kulturfag, kunstformidling, pedagogikk, skolefag, rammeplan og læreplanverk, arbeide for god forankring og tett samarbeid mellom skole- og kunstsektor.
–          Bistå sentrale myndigheter i kultursektor og utdanningsektor med råd og tjenester i arbeidet med å realisere politiske føringer, og selv ta initiativ til å styrke nasjonale satsinger.
–          Føre forhandlinger med utøver- og rettighetsorganisasjoner.
–          Sikre god ressursutnyttelse, effektiv forvaltning og tydelige og hensiktsmessige styringsstrukturer i DKS.