Den norske Forfatterforening sier nei til oljeleting

Under årsmøtet ble det vedtatt en resolusjon som krever at all ny leting etter olje og gass på norsk sokkel stanses umiddelbart.

Ledende internasjonale fagmiljøer innen energi og klima har slått fast at utbygging av ny infrastruktur for olje- og gassutvinning er uforenlig med målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader celsius. Konsekvensene av de pågående klimaendringene er grundig dokumentert og allerede merkbare, også i Norge. En eskalerende klima- og naturkrise vil slå ned i alle deler av samfunnet og fordrer at alle samfunnsaktører tar stilling. Den vil ramme først og hardest dem med minst ressurser og minst historisk skyld i situasjonen.

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) har konkludert at klimaendringene er den største trusselen mot realisering av menneskerettighetene noensinne. Klimaaktivister i ulike deler av verden fengsles i dag for sine ytringer, samtidig som unike kulturer og språk trues med utslettelse. Når vi som forfattere krever at all ny leting etter olje og gass på norsk sokkel stanses umiddelbart, handler det både om å utøve global solidaritet og om fremtidige generasjoners rett til liv, helse og det frie ord.