Det er fortsatt kvalitet som skal ligge til grunn og fagfellevurdering som skal være modellen

– Hvordan forskriften vil utformes, og hvilke konsekvenser den vil ha for enkeltorganisasjoner, er det for tidlig å sette to streker under, sier Torstein Tvedt Solberg, Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsmann på Stortinget til DnF etter gårsdagens Debatten på NRK.

Faksimile NRK

Etter Debatten i går kunne en lese på NRKs nettsider at Den norske Forfatterforening mister eneretten til å dele ut statlige stipender. Kan du forklare for våre medlemmer hva dette går ut på? Er denne beslutningen endelig?

Det jeg fikk lov til å lekke litt fra på Debatten i går, er at Stortinget nå har til behandling stortingsmeldingen om kunstnerkår der regjeringen har kommet med sine forslag, og at vi nå er i sluttspurten med arbeidet med stortingsmeldingen. Det har dannet seg et ganske bredt flertall i Stortinget som støtter at vi må sikre at de som reelt sett representerer kunstnere, skal ha oppnevningsrett. Overskriften som du viser til, er NRK sin, så den må de stå for, men det Stortinget tar stilling til, og det jeg kan avsløre at det blir flertall for, er at vi nå vil se nøye på prinsippene rundt oppnevningsretten til stipendkomitéene.

Du sier at det er de kunstnerorganisasjonene som er representative, som må ha mulighet til å oppnevne medlemmer til stipendkomitéene, kan du si mer om hva som utgjør en representativ kunstnerorganisasjon?

Det jeg kan starte med å si, som både er utgangspunktet for regjeringen sitt forslag og som jeg har hørt på Stortinget, handler om legitimiteten til disse veldig viktige ordningene. Gjennom statsbudsjettet bruker vi nesten en halv milliard på stipender, og vi har valgt en løsning der staten setter ut den forvaltningen til stipendkomitéer og fagfellevurdering av kunstnerne selv. For at den ordningen skal ha legitimitet, må vi sikre at en inkluderer alle de organisasjonene som reelt sett representerer kunstnere. Så skal jo Kulturdepartementet i gang med å skrive en forskrift for å følge opp dette, og se nærmere på disse definisjonene.

Som jeg også sa på Debatten, har vi lyttet veldig til de bekymringene som er kommet fra Forfatterforeningen om å sikre kvalitet, så vi er veldig opptatt av det skal lages et tydelig sett med regler gjennom forskriften. Det må finnes en tydelig definisjon og innramming på hva som skal til for å kvalifisere som en representativ kunstnerorganisasjon.

I NRK-saken siteres du på at «Landskapet har endret seg, og andre organisasjoner har kommet til. Et flertall på Stortinget vil stille seg bak at alle skal kunne ta del i dette». Ut ifra konteksten høres det ut som Forfatterforbundet allerede har fått innpass i stipendkomitéen, er dette noe Stortinget har konkludert med?

Nei, det er på detaljnivå. Stortinget konsentrerer seg om prinsippnivå. Det er et tydelig signal fra regjeringen om at en vil gi flere organisasjoner anledning til å ha oppnevningsrett, men konklusjonen, hvordan forskriften vil utformes, og hvilke konsekvenser den vil ha for enkeltorganisasjoner, er det for tidlig å sette to streker under.

Er det en automatikk i at Forfatterforbundet får oppnevningsnevningsrett?

Nei, nei, nei. Som jeg sier, er det et stort arbeid som skal gjøres nå som en lander dette prinsippet og utformer en forskrift, og sånn sett setter rammene og retningene for hvordan dette skal løses. Det har Kulturdepartementet allerede sagt at skal skje i tett dialog med aktørene. Det vil være høringer og flere runder før en finner den endelige innrammingen. Det jeg prøver å presisere, er at en har hatt en forvaltning av stipendene med enerett til oppnevning, men det er ikke sikkert det skal være sånn i fremtiden. Det har regjeringen foreslått for Stortinget med et bredt flertall. Hvis en er en representativ kunstnerorganisasjon, er det naturlig at en har rett til å oppnevne til komitéene. Jeg forstår at en er utålmodig på detaljene og hvilke konsekvenser det vil få, men vi må ta dette i riktig rekkefølge. Det er forskriften som vil legge grunnlaget for detaljene.

Så ingenting er avgjort, som det kan ha sett ut i media?

Dette er en prosess i arbeid, som jeg også sa i Debatten, som ikke er ferdig konkludert. Det er prinsippene vi vedtar nå, og så skal detaljene komme i forskriften.

Kunstnarkår slår fast at det i den videre kunst- og litteraturpolitikken er viktig å arbeide ut ifra kvalitet, armlengdes avstand, samt at kunsten og litteraturen skal bedømmes med en fagfellevurdering. Hvordan vil Stortinget jobbe videre for å sikre dette?

Det er helt klart veldig viktige prinsipper. Det handler litt igjen om der vi startet, hvorfor disse ordningene fungerer så godt og har fungert så godt lenge og har legitimitet – hvor viktig det er med armlengdes avstand og fagfellevurdering for å sikre at ordningen har legitimitet også i fremtiden. Det kommer til å være en viktig ting. Regjeringen anerkjenner de bekymringene DnF har hatt om at det fortsatt er kvalitet som skal ligge til grunn, det er fagfellevurdering som skal være modellen og en må få på plass dette i forskriften, en må ha tydelige regler og innramming for hva dette skal bety.