Dette driver vi med i Kronprinsens gate

Sekretariatet praktiserer i hovedsak hjemmekontor, men Jeanette Hansen er nå på plass i Kronprinsens gate 17. Vi gjennomfører møter via TEAMS og andre digitale plattformer…

kronprinsens_gate_administrasjonen_dnf

Sekretariatet praktiserer i hovedsak hjemmekontor, men Jeanette Hansen er nå på plass i Kronprinsens gate 17. Vi gjennomfører møter via TEAMS og andre digitale plattformer som legger til rette for videomøter, men etter de siste smittevernjusteringene vil det også bli lagt til rette for fysiske møter.

I forrige uke ble styremøtet med det nye styret gjennomført som videomøte. En av sakene styret hadde oppe til drøfting, var de gjenstående årsmøtesakene. Tidligere har det blitt gjennomført en digital avvikling av budsjett, valg til styre og råd, og styrets handlingsprogram.

koronastyremote.jpgKORONA-STYREMØTE: Slik foregår styremøtene i disse tider.

Det som gjenstår er regnskap, oppfølging av handlingsprogrammet for siste periode, valg til medlemmer av opptakskomiteen som ble vedtatt oppretta på årsmøtet i fjor, og vedtektsendringene som er nødvendige for å få dette på plass, og så er det diskusjonen rundt rammen for grunnstipend og Æresrettsutvalgets innstilling og Forfatterforeningens beklagelse av æresrettens virke.utsikt_fra_kgt17.jpgLITT AV EN UTSIKT: DnFs sekretariat kan ikke klage på utsikten. Men tid til å beundre den, blir det mindre av. 

Regnskapet til Forfatterforeningen må godkjennes og sendes inn til Brønnøysund innen utgangen av juni. Det vil derfor bli sendt ut en digital avvikling av regnskap og valg til opptakskomiteen, og oppfølging av handlingsprogrammet for siste periode etter samme mal som dere tidligere har fått.

Æresretten og rammen for grunnstipend er to saker medlemmene må gis mulighet til å diskutere. Styret og sekretariat sikter mot et fysisk årsmøte på senhøsten der vi kan diskutere disse sakene, og dette møtet er da tenkt å være et kombinert årsmøte/medlemsmøte. Innholdet i medlemsmøtedelen vil bli diskutert på neste styremøte og endelig dato for møtet legges ut på nettsiden så snart det er avklart.

Utdeling av Forfatterforeningens ytringsfrihetspris skulle ha vært offentliggjort på det opprinnelig planlagte årsmøtet i mars. Sekretariatet forbereder nå en alternativ offentliggjøring av denne.

Ellers kan nevnes at Forfatterforeningens nye Internasjonale utvalg ble oppnevnt av styret på styremøtet sist uke.  Følgende medlemmer utgjør nå Forfatterforeningens internasjonale utvalg: Soudabeh Alishahi, Rune Berglund Steen, Øystein Hauge, Benedicte Meyer Kroneberg, Rune F. Hjemås, Ingvild Holvik, Kristin Hauge og Steinar Opstad. Takk til dere!

I perioden etter at smitteverntiltakene ble innført mistet mange forfattere avtalte oppdrag og muligheten til nye. Forfattersentrum har gjort en formidabel innsats med å sikre forfattere betalt for avtalte oppdrag og bistått forfattere med spørsmål rundt NAV, nye oppdrag og så videre.

DnF har ved leder Heidi Marie Kriznik i denne perioden blant annet vært i kontakt med politikere og Kulturdepartementet, informert om situasjonen for de skjønnlitterære forfatterne under koronaepidemien og meldt inn behov for å styrke forfatterøkonomien. Det samme har også Forfattersentrum gjort.

Meldt inn er også bekymring for gratis deling, og at folks vilje til å betale for litteratur reduseres ved digital tilgang til bøkene. Fredag 24. april trykte Dagens Næringsliv en kronikk der Kriznik skriver om dette:

https://www.forfatterforeningen.no/artikkel/strommetjenestene-skummer-floten-0   

Den økte etterspørselen etter digital tilgang til bøker som vi ser nå under koronaepidemien vil med stor sannsynlighet bidra til fortsatt vekst i disse formatene og gi videre vekst i antall abonnenter i strømmetjenestene. Vi trenger en bedre oversikt og over hva forfattere tjener eller ikke tjener når bøkene deres strømmes. Sekretariatet har laget en undersøkelse vedrørende strømmeinntekter på skjønnlitterære bøker for voksne, denne vil bli utsendt i løpet av få dager.

Flere kunstnerorganisasjoner melder i disse dager frustrasjon over NAVs kompensasjonsordning for selvstendige næringsdrivende, og at grunnlaget for kompensasjon kun baserer seg på 2019-inntekten og ikke de siste tre årene. Kompensasjonsordningen var oppe og stå i forrige uke, og denne ordningen ble diskutert sist styremøte. Vi samler nå informasjon og erfaringer rundt hvordan ordningen fungerer og hva som må med i søknaden. Nestleder Amalie Kasin Lerstang jobber sammen med sekretariatet for å fremskaffe informasjon. Informasjon om kompensasjonsordningen vil bli lagt ut under den nye «koronaknappen» på nettsiden vår.  

Sekretariatet holder ellers på å samle informasjonsmateriale til nye medlemmer i Forfatterforeningen og gjøre det tilgjengelig på nettsiden.

Utlysning av grunnstipend forberedes også nå, og vil snart offentliggjøres. Kerstin Bennett holder i dette.

Denne og de foregående ukene har også gått med til forhandlinger med forleggerne. DnF ved Heidi Marie Kriznik og Mette Møller initierte og innleda i 2019 forhandlinger med Forleggerforeningen med formål om å få på plass en kollektiv avtale for lydbokstrømming i abonnementstjenestene og en høyere royaltysats på pocketbok. De siste ukene har vi økt møtefrekvensen, og hatt ukentlige møter både på forfattersiden og med forleggerne. Forleggerforeningens forhandlingsutvalg består av Einar Ibenholt (Gyldendal), Jorunn Sandsmark (Kagge) og Håkon Kolmannsskog (Samlaget). Forhandlingsutvalget på forfattersiden består av Heidi Marie Kriznik (leder DnF), Mette Møller (generalsekretær DnF), forfatter Maja Lunde (DnF), Eystein Hanssen (leder Forfatterforbundet), Helle Stensbak (nestleder Forfatterforbundet). Nå på fredag møtes vi igjen.

Den norske Forfatterforenings hovedinntektskilde er bibliotekvederlaget. Som det står å lese i årsmeldingen kan vi ikke se bort ifra at vi må avstå en andel av dette til Forfatterforbundet. En eventuell avståelse av bibliotekvederlagsmidler til Forfatterforbundet vil redusere foreningens midler til arbeidsstipend, diversestipend og til grunnstipend. På den annen side vil alle skjønnlitterære forfattere uavhengig av medlemskap kunne søke stipend fra bibliotekvederlaget og andre kollektive midler hos Forfatterforbundet, slik tilfellet også er for DnFs stipend. Forfatterforbundet retter kravet om bibliotekvederlag mot alle de skjønnlitterære foreningene, altså ikke bare Forfatterforeningen, men også Dramatikerforbundet, Norske barne- og ungdomsbokforfattere, og Oversetterforeningen. Denne saken ligger nå hos forhandlingsutvalget for bibliotekvederlag. Om enighet ikke nås ved mekling ved hjelp av forhandlingsutvalget, sendes tvisten over til endelig avgjørelse i voldgift. Forfatterforeningen har frist for innsendelse av argumentasjon i begynnelsen av juni.

Neste styremøte er 3. juni. Meld gjerne saker inn i forkant av dette møtet.

Forfatterforeningens nettside oppdateres jevnlig, så vi oppfordrer dere også til å følge med på denne.