DnF-lederen om bokloven: En gledens dag!

Bredde, kvalitet og mangfold i utgivelser og ivaretakelse av forfatter- og leserinteresser – det er viktige elementer i dagens boklov.

av Heidi Marie Kriznik, DnF-Leder

Bokloven som i dag ble lagt frem i statsråd vitner om regjeringen har godt grep om litteraturpolitikken. Politikken er først treffsikker hvis den evner å legge til rette for at lesere i Norge skal ha et stort utvalg boktitler å velge mellom. For å sikre dette er det helt nødvendig at forfatterinteressene er ivaretatt. Forfatterforeningen er spesielt glad for at våre innspill om fastpris per format har blitt hørt.

Fastprisen er helt avgjørende for å ivareta forfatter- og leserinteresser.

Forfatterforeningen verdsetter at fastprismodellen som innebar en samlet fastprisperiode for den enkelte boktittel nå er borte fra bokloven som ble presentert i statsråd i dag. Modellen som nå heldigvis ikke lenger er med i bokloven, kunne ha gitt svært ulik fastprisperiode for de ulike formatene, og forlagene ville hatt mulighet til å flytte salg over på formater hvor forfatterandelen er lavere enn hva den er på den innbundne boka. Den ville også ha motvirket begrunnelsen for rullerende fastpris, da utgivelsene i en slik modell ikke ville ha blitt behandlet likt, men ulikt. Og tidspunktet for utgivelse av hvert enkelt format ville ha blitt en større del av forlagets økonomiske vurderinger.

Så Forfatterforeningen verdsetter stort at Kulturdepartementet landa på fastpris per format, i tråd med Forfatterforeningens innspill. 

Fastprisen er avgjørende for et velfungerende bokmarked. Og for forfatterbetalingen, og det fordi den utgjør et fast royaltygrunnlag til forfatterne. Fastprisen gir forfatterne et forutsigbart royaltygrunnlag i en ellers ganske så uforutsigbar forfatterøkonomi.

Som det skrives i høringsnotatet er arbeidsvilkårene til forfatterne avgjørende for hvorvidt forfatterne kan skrive, og hva de kan skrive.

Mange forfattere skriver flere bøker før de får et kommersielt gjennombrudd og kan leve av å skrive. Andre får aldri et slikt gjennombrudd – uten at det betyr at bøkene de skriver har mindre verdi i det mangfoldet av litteratur som omtales i formålsparagrafen. En rekke forfatterskap kan ha stor verdi for lesere og norsk litteratur og språk, men forfatterne vil likevel ikke kunne leve av boksalget.

Fastprissystemet bidrar også til at bokhandlere på nett og i butikk må konkurrere på andre ting enn pris når det gjelder nye bøker. Som service, utvalg, tilgang til bøkene og formidling av dem, slik de gode bokhandlerne er opptatt av i dag. Ikke alle bokhandlere er like gode, men muligheten for å fokusere på bokbredden i bokhandelen er større med faste bokpriser enn frie.

En del av utspillene som har kommet i media er knytta til forestillingen om at fastpris på bøker betyr høy utsalgspris i fastprisperioden. Men dette stemmer ikke. I land med fripris ser vi tvert imot at den gjennomsnittlige bokprisen kan bli høyere ved frie priser enn ved faste. I tillegg ser vi at friprisen har en polariserende effekt både for skrivende og lesende ved at bestselgerne selges i enda større volumer til lavere pris. Av alle bøker som selges er rundt 70 prosent i fripris. Sånn kommer det fortsatt til å være.

Forfatterforeningen er også glad for at bokloven som gikk i statsråd i dag ivaretar en videreføring av fastpris på fagbøker, å unnlate fagbøker fra fastpris ville ha vært en raknetråd.

For å oppnå det som er lovens formål, bredde, mangfold og kvalitet i norsk litteratur, er det viktig at det samarbeides om normalkontrakter. Normalkontrakten har i over 100 år sikret at en debutant får samme vilkår som en bestselgende forfatter. Det at forfattere som kunne ha forhandla bedre vilkår for seg selv stiller seg solidariske til dette avtaleverket gir alle forfattere like vilkår og et minstemål av betaling for bøkene deres. Det gjør at hele forfattergruppa løftes og det gir rammer som muliggjør at det skrives frem en mangfoldig litteratur.   

Det er også helt avgjørende for en vellykket litteraturpolitikk at det gis anledning til å samarbeide om normalkontrakter, men også at det faktisk samarbeides om normalkontrakter, og at det er bred tilslutning til normalkontraktene. Dette er også loven klar på. Formålet må være å sikre at alle forfattere får likeverdige lønnsvilkår, og hindre konkurransevridning til ulempe for bredden i litteraturen, som vil være en parallell til allmenngjøring av tariffavtaler. Forfatterforeningen har vært tydelig på at hvis ikke normalkontraktsverket beskyttes, vil ikke loven virke etter hensikten.

Forfatterforeningen skal være tett på og følge opp boklovsarbeidet i stortingshøring og med de politiske partiene. I dag er en gledens dag.