DnF: Nei til seksuell trakassering!

Forfatterforeningen ser alvorlig på ethvert tilløp til seksuell trakassering. – Ta kontakt hvis du opplever noe ubehagelig, sier Heidi Marie Kriznik.

Heidi Marie Kriznik
Heidi Marie Kriznik Foto: Synnøve Dahl

Seksuell trakassering er forbudt i Norge etter likestillingslovens § 8.

Seksuell trakassering defineres i loven som «uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krenkende og plagsom for den som rammes».

Seksuell trakassering er uønsket i bokbransjen på lik linje med resten av samfunnet.

– Allerede i 2017 grep bokbransjen fatt i denne problemstillingen, sier DnF-leder Heidi Marie Kriznik. – Men dette virker dessverre som et tema vi aldri blir ferdig med. Jeg kan ikke få understreket tydelig nok at seksuell trakassering er en uting vi ikke vil ha noe av. Det handler om grunnleggende anstendighet og respekt for andre mennesker. Ta kontakt med foreningen, eller meg personlig, hvis du har opplevd noe ubehagelig.

Har du som forfatter, uavhengig av medlemskap, opplevd trakassering? Vi minner om at administrasjon og tillitsvalgte i DnF har taushetsplikt og vil holde på dette – for begge sider – i en eventuell varslingssak.

Vi som forfatterforening er ikke arbeidsgiver og kan ikke behandle en klage, men kan gi råd og veiledning videre. Vår rolle er å henvise videre og være din støttespiller.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har en utvidet veiledningsplikt i saker som gjelder seksuell trakassering.

Les mer om den her: https://www.ldo.no/ombudet-og-samfunnet/ombudets-arbeid/veiledningstjenesten/ 

DnF er i dialog med Likestillings- og diskrimineringsombudet som presiserer at Likestillings- og diskrimineringsombudet kan bistå deg med å:

Gi veiledning i regelverket om diskriminering

Gi deg en vurdering av saken med grunnlag i dine opplysninger

Gi deg innspill til hva du kan gjøre videre

Gi deg veiledning om hvordan du klager til Diskrimineringsnemnda.

Hvis du etter å ha fått saken vurdert av ombudet ønsker å gå videre, skal det utarbeides en klage. Denne er det Diskrimineringsnemnda som behandler. Nemnda fatter avgjørelse etter en prosess der begge parter høres.

Den norske Forfatterforening har sluttet seg til bokbransjens felles retningslinjer mot seksuell trakassering av 29. november 2017.

Foreningens tillitsvalgte, og andre som opptrer på vegne av DnF, plikter å følge disse retningslinjene og har et særskilt ansvar for ikke å misbruke sin formelle eller uformelle maktposisjon eller status. Brudd på retningslinjene kan medføre konsekvenser for vervet.

Forfatterforeningen har ikke juridisk myndighet til å engasjere seg i saker som handler om lovbrudd, men vil kunne tilby støtte og rådgivning.

Si ifra når noen trår over dine grenser!

Du kan nå oss på post@forfatterforeningen.no. Vi ber om at du ikke sender personsensitive opplysninger. men heller ber om en samtale.