DnF til Stortinget: – Vi kan ikke godta at forfatternes inntekter går ned!

En lang rekke kulturinstanser og organisasjoner var invitert til dagens åpne høring.                 Da det var DnFs tur, sa Kriznik at kulturmeldingen er lett å…

uten_navn33333333333

En lang rekke kulturinstanser og organisasjoner var invitert til dagens åpne høring.

                Da det var DnFs tur, sa Kriznik at kulturmeldingen er lett å sitere fra fordi den peker på kunsten og kulturens betydning.

                – Det er også bra, men samtidig helt selvfølgelig, at kulturmeldingen peker på nødvendigheten av å gjøre kunst og kultur tilgjengelig for alle, uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn, sa hun. – Det er viktig å arbeide aktivt for å hindre kulturelt utenforskap. Det er klart det er fint å spre litteratur på nye måter og benytte alle de teknologiske mulighetene som finnes. Men det er ikke nok at litteraturen gjøres tilgjengelig hvis en ikke blir introdusert og eksponert for den, eller får erfare hva litteraturen kan gjøre og bety. Det er sannsynlig at de sosiale forskjellene vi ser i den fysiske kulturbruken, også vil gjenspeile seg i den digitale. I Kulturmeldingen synes også glemt at betalingsviljen blir lav når innhold digitaliseres. Forfattere vil gjerne at bøkene deres skal være mest mulig tilgjengelige og er positive til å utnytte teknologien til å spre skjønnlitteraturen til folk flest. Men vi kan ikke godta at forfatternes inntekter går ned!

                Kriznik understreker at Den kulturelle skolesekken er avgjørende for at det nødvendige møtet med kunst i skolen skal finne sted.

                – Avgjørende er det også å gi alle barn et godt skolebibliotektilbud. Og det er å håpe at skolebibliotek vektlegges mer i den kommende barne- og ungdomskulturmeldingen, enn denne, sa hun.  

                Hun understreke at det trengs rammevilkår som gjør det mulig å opprettholde et stort utvalg bøker for at det skal finnes litteratur som oppleves relevant og betydningsfull.

                – Det er bra at kulturmeldingen slår fast at stipend er et sentralt virkemiddel for at kunstnere innen alle felt skal få mulighet til å skape og utvikle seg, sa Kriznik. – Godt er det også at det slås fast som grunnleggende prinsipp at offentlig finansiering til kunstnerskap må forvaltes på armlengdes avstand fra politiske vurderinger og korporative interesser, og at avgjørelser om hvem som skal få stipend må gjøres på bakgrunn av kunstfaglige vurderinger etter prinsippet om fagfellevurdering. Bra er det også at kulturmeldingen trekker frem det mange kunstnere og forfattere er opptatt av, å styrke de sosiale rettighetene til selvstendig næringsdrivende kunstnere. Og vi ser frem til at den kommende Kunstnermeldingen vil konkretisere hvordan kunstneres sosiale rettigheter kan, og skal bedres.

                Avslutningsvis understreket Kriznik at DnF ikke deler kulturmeldingens teknologioptimisme, og troen på at digital tilgjengeliggjøring vil utjevne forskjellene i kulturbruk.