DnFs høringssvar til kulturkomiteen

Kjære komitemedlemmer. Mitt navn er Heidi Marie Kriznik, jeg er leder i Den norske Forfatterforening. Jeg går først til Kap 320, post 72 Kunstnerstipend På…

img_3648

Kjære komitemedlemmer. Mitt navn er Heidi Marie Kriznik, jeg er leder i Den norske Forfatterforening.

Jeg går først til Kap 320, post 72 Kunstnerstipend På samme måte som at et demokratisk samfunn må ha plass for et mangfold av politiske ytringer, må det også finnes et mangfold av litterære ytringer. Markedet alene kan ikke, og spesielt ikke i et lite land som Norge, skape det mangfoldet et velfungerende samfunn bør ha. Stipend er avgjørende for at det blir skrevet frem en variert litteratur. Og også av stor betydning for hvem som tør å bli, og forbli, forfatter. Forfatterforeningen setter stor pris på at regjeringen foreslår å styrke Statens kunstnerstipend med 100 millioner kroner til midlertidige stipend i den utfordrende situasjonen kunst- og kulturfeltet er i. Men gitt stipendets betydning, burde faste stipendhjemler vært mer hensyntatt i budsjettforslaget. Se merknad i innsendt notat der vi ber om en gradvis økning i antall hjemler.

Så går jeg til Kap 320, post 55. Og Innkjøpsordningene – som bidrar til at forfatterne sikres en forutsigbar inntekt, forlagene forutsigbarhet så de kan utvikle forfatterskap og: Gir leserne bøker i bibliotek. Da innkjøpsordningen ble oppretta i 1965 var et av måla å sikre forfatterhonorar. Kulturfondets budsjettsøknad fremhever behov for oppjustering av forfatterhonorarene.  At forfattere honoreres på et rimelig nivå er en forutsetning for å sikre litterært mangfold.

Det siste året har økonomien i innkjøpsordningen ført til kutt i forfatterutbetalingene.

Vi er glade for at kulturfondet gjennom stimuleringsordning for kulturlivet nå får 50 millioner og håper det kan reversere kuttet i honorarene som ramma mange forfattere dette kriseåret. Midlene gir imidlertid ikke mulighet for å styrke forfatterhonorarene. Jeg viser til merknad i innsendt notat. Sist men ikke minst: I Prop. 1S foreslår Kulturdepartementet at en rekke tiltak skal flyttes. Prop. 1S innledes med at de overordna målene for kulturpolitikken skal være et fritt og uavhengig kulturliv som skaper kunst og kulturuttrykk av ypperste kvalitet. Forfatterforeningen frykter at flyttingen av oppgaver ut av Kulturfondet fører til det motsatte: Økt maktkonsentrasjon og svekking av armlengdes avstandprinsippet. Jeg viser til merknad i innsendt notat. Takk for meg.