Aktuelt

Dropper kutt i stipend!

Det var stipend til etablerte kunstnere og stipend til seniorkunstnere regjeringen foreslo å kutte. Disse ordningen skulle erstatte dagens garantiinntekstordning som blir faset ut etter…

sigmund_lovasen_offisielt_1_fotograf_svein_erik_dahl

Det var stipend til etablerte kunstnere og stipend til seniorkunstnere regjeringen foreslo å kutte. Disse ordningen skulle erstatte dagens garantiinntekstordning som blir faset ut etter hvert som innehaverne går av med pensjon eller frasier seg garantiinntekten.

Kunstnerorganisasjonene har jobbet godt og målrettet både politisk og i offentligheten etter at kuttforslaget ble kjent. Kunstnernettverket nedsatte en egen gruppe for å jobbe med saken. At kuttforslaget trekkes tilbake, viser hvor viktig Forfatterforeningen og de andre kunstnerorganisasjonene er for å opprettholde et godt kulturtilbud i Norge. Og det viser hvor viktig det er at kunstfeltet står samlet i så viktige saker.

Vi har større sans for Krf og Venstres forståelse av å bygge kulturen nedenfra, enn det regjeringen viste i sitt budsjettforslag. For å få et bredt og godt kulturtilbud til gode for alle, må forfattere, dansere, billedkunstnere, musikere m.fl. gis økonomisk rom til å skape innholdet.

Kort historikk 2010-2013

Et felles initiativ fra landets kunstnerorganisasjoner startet i januar 2010 prosessen med å modernisere garantiinntektsordningen. Det var spesielt problematikken rundt avkortningsreglene for egeninntekter som ble tatt opp av kunstnerorganisasjonene. Prosessen resulterte i opprettelsen av to nye stipendordninger til erstatning for garantiinntektsordningen, presentert i stortingsmeldingen for visuell kunst, Meld. St. 23 (2011–2012), i mai 2012. Formålet med moderniseringen var å finne løsninger som ivaretok viktige kjernekvaliteter ved GI-ordningen som langsiktighet og støtte til godt etablerte og eldre kunstnere, samtidig som nødvendig fleksibilitet og god fordeling ble tilført og uhensiktsmessige avkortningsregler fjernet.

Reformen for stipendordningene vant bred politisk tilslutning fra alle politiske partier med unntak av Fremskrittspartiet i stortingsbehandlingen i desember 2012, og nye forskrifter var på plass i juni 2013. Ti-årige stipend for etablerte kunstnere og seniorkunstnere ble utlyst av Statens Kunstnerstipend høsten 2013, og 1477 søknader kom inn til disse 53 stipendene som nå er reddet.