Endring i grunnstipendordningen

Etter lørdagens og søndagens gode og grundige debatt, der flere i salen kom med innspill og forslag – og der styret justerte forslaget utfra mange…

budsjett

Etter lørdagens og søndagens gode og grundige debatt, der flere i salen kom med innspill og forslag – og der styret justerte forslaget utfra mange av synspunktene som fremkom – vedtok årsmøtet med overveldende flertall: 

 

Forslag  2.1 – endringer i punkt 3:

Av Bibliotekvederlagets midler fra Vederlagsfondet, skal det hvert år utbetales 45 % i kulturpolitisk begrunnete stipend (heretter kalt grunnstipend) beregnet på grunnlag av kvalitets- og produksjonskriterier som nevnt i pkt. 6, direkte til den enkelte forfatter.

Endringer i punkt 10:

Grunnstipend beregnes til den enkelte forfatter for minimum 5, maksimum 25 titler.

Forslag 2.2 – endringer i punkt 5:

Grunnstipend utbetales bare til nålevende skjønnlitterære forfattere som er bosatt i Norge eller selv gir sine verker norsk eller samisk språkform. Hvis kriteriene i pkt. 6. er oppfylt, tildeles grunnstipend såfremt søknad foreligger. Fra fylte 67 år kan forfattere søke om grunnstipend for 5 år av gangen. Forfatteren kan si fra seg grunnstipendet før femårsperioden er utløpt. Hvis det ikke mottas søknad om grunnstipend fra medlemmer i denne aldersgruppen, vil sekretariatet be om bekreftelse på at de ikke ønsker å søke grunnstipend.

 

Endringene vil frigjøre 1.172.421 kroner (2014-tall) til frie stipendmidler. 

Konsekvensene for deg: 

  • Det settes et gulv på 5 bøker og et tak på 25 bøker for å være med i ordningen.
  • De som har mellom 5 og 25 titler registrert i ordningen (innkjøpt til bibliotekene), vil få utbetalt mer penger per tittel enn før. 
  • Du må søke om å få utbetalt grunnstipendet. Søknaden skal ikke begrunnes. Hvis en del forfattere avstår fra å søke vil beløpet per tittel stige for alle som forblir i ordningen.
  • Styret og administrasjonen vil finne gode og enkle rutiner, og påminnelser, for alle som ønsker å søke. 
  • De forfatterne vi har kontaktdata på og som er over 67 år, vil bli kontaktet av DnF hvis de ikke har husket å søke. For denne gruppen gjelder hver søknad for 5 år.  

Endringene vil tre i kraft fra 2016. 

Har du spørmål om de nye retningslinjene og konsekvensene, så ta kontakt med DnF.