Enighet om ny avtale for e-bøker i abonnementstjenester

Se også: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/enighet-om-ny-lydbokavtale   Det er kun forhandlet om mindre justeringer av avtalen, da den forrige avtalen bare hadde virket i 18 måneder. Vi er likevel…

lydbok
  • Se også: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/enighet-om-ny-lydbokavtale

 

Det er kun forhandlet om mindre justeringer av avtalen, da den forrige avtalen bare hadde virket i 18 måneder. Vi er likevel godt fornøyd med å få gjennomslag på flere viktige punkter:

Minste royaltyutbetaling per lesning i en tjeneste økes fra 15 til 17 kroner og skal indeksjusteres annethvert år. Det betyr at hver gang en abonnent i f.eks. Storytel leser mer enn 20 % av boka, skal forfatteren ha utbetalt minst 17 kroner. Dette ser vi som et svært viktig prinsipp, da slike tjenester trolig vil prises lavt, noe som gir stor usikkerhet for hva forfatteren blir sittende igjen med.

Vi er også fornøyd med å ha fått gjennomslag for at forfatteren kan reservere seg mot å legge e-boka inn i tjenester som har vilkår som skiller seg vesentlig fra de vi kjenner i dag. Dette er en sikkerhet mot at forlaget legger e-boka inn i tjenester som har betalingsmodeller eller vilkår som slår uheldig ut for forfatteren.  

I avtalen slås det tydelig fast at forfatteren har krav på full royaltyutbetaling hver gang det leses mer enn 20 % av en tittel. Vi er kjent med at enkelte tjenester opererer med såkalt gradert royalty etter hvor stor del av boka som er lest. 

Forfatterforeningen fikk også gjennomslag for at forfatteren kan få utbetalt royalty midt i salgsåret hvis lesning første halvår genererer royalty over 2 000 kroner.

Den nye avtalen trer i kraft 7. desember. Denne erstatter helt den gamle avtalen. Det vil si at den ikke bare skal gjelde for nye utgivelser, men at forfattere som tidligere har signert avtale om e-bøker i abonnementstjenester nå vil motta ny avtale for de samme titlene.