«Fastpris er viktig for forfatterne!»

Næringsdepartementet har lagt fram høringsnotat med forslag til endringer i forskrift om unntak fra konkurranseloven §10 (bokforskriften). Det foreslås en omlegging av fastprisperioden. Når nå…

_syn5363-2

Næringsdepartementet har lagt fram høringsnotat med forslag til endringer i forskrift om unntak fra konkurranseloven §10 (bokforskriften). Det foreslås en omlegging av fastprisperioden.

Når nå Konkurransetilsynet i forkant av høringsnotatet også går ut og oppfordrer til å ikke videreføre Bokavtalen og hevder at Bokavtalen reduserer forfatternes inntekter, så er det grunn til å være på vakt.

Forfatterne veit bedre enn Konkurransetilsynet hva som gagner forfatterøkonomien, og vi veit hvor viktig fastprisen og en regulering av bransjen er for forfatterøkonomien.

Dette er en prioritert, viktig oppgave for forfatterforeningen i tida fremover.    

Forfatterforeningen er dog glad for at Regjeringen ser at fastprisen bidrar til at en viss bredde blir opprettholdt. Noe også Kulturminister Trine Skei Grande understreker i et intervju i DN torsdag 22.11, for å sitere henne skal det «fortsatt legges til rette for bredde, mangfold, kvalitet og tilgjengelighet for norsk litteratur».  

Ved sist fornyelse fikk Bokavtalen en varighet på kun to år. Derfor setter vi også pris på at Bokavtalen nå foreslås forlenget for en lenger periode enn hva som har vært vanlig. I høringsnotatet foreslås  Bokavtalen forlenget frem til 31.12 2022.  Uavhengig av tid eller reguleringsform, er fastpris kjernen. I tillegg til fastprisens bidrag til salg og synliggjøring av et bredere utvalg bøker, gir fastprisen forfatterne et forutsigbart royaltygrunnlag.

I høringsnotatet som nå foreligger legges det frem forslag til to modeller, den første modellen er vi forespeilet tidligere og innebærer 12 måneder fastpris på første utgivelse (som regel innbundet bok) og så enten 3, 6 eller 9 måneder fastpris på de følgende utgivelsene (som for eksempel lydbok og e-bok) . Forfatterforeningen mener at en så kort fastprisperiode som 3, 6 og 9 måneder vil underminere virkningen av fastpris. Vi mener også at det beste ville være at hvert format utløste en ny fastprisperiode, og at formatene ble likestilte.

Hva gjelder modell 2, der det foreslås at tittelen får 12 måneder, og at nye format dermed ikke utløser nye fastprisperioder, er vi usikre på hvordan vil virke.

En kan for eksempel tenke seg at det blir ulik praksis for forlagene, og at enkelte format vil få kort fastprisperiode, avhengig av utgivelsestidspunkt.

Forfatterforeningen holder på å hente inn tall for å se hva konsekvensene av en slik ordning kan bli.  

Ordlyden i forslagene:

Høring – forslag til endringer i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker

Om forslaget

Nærings- og fiskeridepartementet legger med dette frem høringsnotat med forslag til endringer i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker (bokforskriften).

Det foreslås en omlegging av fastprisordningen for nye utgivelser, ved at fastprisperioden skal løpe fra utgivelsesdato og maksimalt 12 måneder frem i tid. Departementet sender på høring to alternative modeller for den nærmere reguleringen av fastprisperioden.

Modell 1 innebærer at det innføres en fastprisperiode for førsteutgivelser som løper fra utgivelsesdato og inntil 12 måneder frem i tid, og en kortere fastprisperiode for nye formater som løper fra utgivelsesdato og enten 3, 6 eller 9 måneder frem i tid. Modell 2 innebærer at det innføres én fastprisperiode per tittel (uavhengig av format), som løper fra utgivelsesdato og 12 måneder frem i tid.

I tillegg til omlegging av fastprisperioden, foreslås å presisere i forskriften at forlagene kan inngå avtaler som gjør at de binder seg til en forhåndsbestemt fastprisperiode for alle nye utgivelser.

Foruten endringer i fastprisordningen, foreslås to endringer. Den ene er å legge til definisjoner av begrepene førsteutgivelse og nye formater i forskriften § 2. Den andre endringen er i forskriftens varighet. Det foreslås at forskriften løper frem til og med 31. desember 2022.

 

forslag_til_endringer_i_bokforskriften.pdf

horingsnotat_-_endringer_i_bokforskriften.pdf

horingsbrev_-_forslag_til_endringer_i_forskrift_om_unntak_fra_konkurranseloven_ss_10_for_omsetning_av_boker.pdf