Forfatter-organisasjonene har sendt krav om tvisteutvalg

Som varslet etter bruddet i forhandlingene om ny normalkontrakt, har forfatterorganisasjonene sendt krav til Forleggerforeningen om tvisteutvalg.

Ved tvist om anvendelsen, tolkningen eller rettsvirkningene av Normalkontrakten kan forfatterorganisasjonene eller Forleggerforeningen kreve at det opptas forhandlinger i et tvisteutvalg. Utvalget skal oppnevnes av partene i felleskap.

– Vi synest det er trist og uheldig at det ble brudd i forhandlingene. Forfattersiden har vist forhandlingsvilje og DnF mener det ville vært gode muligheter til å komme til enighet. Men ettersom forhandlingene har brutt sammen, er dessverre et tvisteutvalg neste steg i prosessen, sier Brynjulf Jung Tjønn, leder i Den norske Forfatterforening.

De tre forfatterorganisasjonene Den norske Forfatterforening, Forfatterforbundet og Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere krever at tvisteutvalget behandler og tar stilling til anvendelsen, tolkning og rettsvirkning av flere av punktene som har vært sentrale i de nå avbrutte forhandlingene. Dette dreier seg blant annet om den såkalte hefteavkortningen, om forlagenes praksis for beregning av royalty i friprisperioden og andre punkter i avtalen det er uenighet om enn eller som oppfattes som urimelige.

Forfatterorganisasjonene krever videre at tvisteutvalget sammensettes med et likt antall medlemmer fra hver side i forhandlingene, med et nøytralt utvalgsmedlem i midten, slik at tvisteutvalget er i stand til å fatte objektive beslutninger.

Tvisteutvalgets konklusjon må godtas av begge parter. Hvis det ikke oppnås enighet, kan tvisten bringes inn for domstolene.