Forslag om inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en permanent ordning for inntektssikring av selvstendig næringsdrivende og frilansere. Forslaget kommer i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2022.

I samme forbindelse ber Stortinget regjeringen om å sette ned et utvalg som skal gjennomgå de sosiale rettighetene for selvstendig næringsdrivende og frilansere og fremme forslag som sikrer større grad av likebehandling mellom disse og andre i arbeidslivet.

– Det er et veldig bra signal at Flertallet i arbeids og sosialkomiteen nå er tydelig på at de vil styrke sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende og utrede om frilansere og selvstendig næringsdrivende skal opparbeide seg sterkere rettigheter til inntektssikring, sier DnF-leder Heidi Marie Kriznik.

Les forslaget i sin helhet her:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2021-2022/inns-202122-215s/?all=true