Første kollektive avtale for strømming av lydbøker i havn

Etter mange år uten normalkontrakt for strømming av lydbøker har forfatterorganisasjonene og forleggerne endelig kommet til enighet om en ny kollektiv avtale.

Forfatterforeningen er svært glad for å kunne melde at skjønnlitterære voksenbok-forfattere fra 1/7 2021 vil få kvalitetssikrede avtaler og like vilkår på strømming av lydbøker i abonnementstjenestene. Royaltysats, minstebetaling og forskudd øker sammenlignet med tidligere avtaler, og det blir mindre anledning til gratislytting.

Det er viktig å understreke at forfatternes andel av strømmeinntektene fremdeles ikke er god nok, men at det derfor er avgjørende for Forfatterforeningen at vi er enige med Forleggerforeningen om at partene hver høst skal møtes til gjennomganger og forhandlinger når nye tall fra strømmetjenestene foreligger.

Bakgrunn: Forfatterforeningen tok i juni 2019 kontakt med Forleggerforeningen for å initiere forhandlingene om kollektive avtaler for strømming av lydbøker i abonnementstjenestene. Forhandlingene startet høsten 2019. Forfatterforeningen (DnF) inviterte så Forfatterforbundet (FF) med i forhandlingene.

Forhandlingsutvalget har fra DnF bestått av Mette Møller, generalsekretær, Heidi Marie Kriznik, leder, Amalie Kasin Lerstang, nestleder, og forfatter Maja Lunde. Forfatterforbundet har vært representert ved Eystein Hanssen, leder, Helle Stensbak og Lars Christian Fjeldstad.

Et av de viktigste punktene har vært å beholde minstebetaling per lytting som sikrer forfatternes minimumsinntekt. Her har forhandlingspartene til tider stått langt fra hverandre. Den nye royaltysatsen vil være på 28 prosent, men faller royaltybeløpet pr. lytting under minstebetalingen, er det minstesatsen som gjelder, derfor er denne så avgjørende.

Nye, forbedrede vilkår

  • Minstebetaling i strømmetjenestene: 12,50 kroner per lytting for de første 250 lyttinger, deretter 11,00 kroner per lytting Kronebeløp per lytting skal forhandles hvert år. Tidligere minstebetaling i ulike avtaler har ligget på 10 kroner.  
  • Forskudd: Forfatterne får et ikke-refunderbart minstevederlag (forskudd) på kr 7.800 ved signering av lydbokavtale. 
  • Royalty i strømmetjenesten går opp fra 25% til 28%, vederlaget blir uansett aldri lavere enn det minstevederlaget som er definert i avtalen.
  • Redusert grense for gratislytting fra 20 til 15 prosent.
  • Forfatter og forlag skal dele inntekten 50/50 når enkeltkunder tilbyr lydboktittel til egne kunder, slik for eksempel Vy gjør ved å gi de reisende tilgang til lydbøker.
  • Årlige forhandlinger mellom forfatterorganisasjonene og Forleggerforeningen om kronebeløpene o.a. i avtalen.
  • Opprettelsen av Teknisk beregningsutvalg for litteratur: Utvalget skal produsere statistikk som både forfattersiden og forlagene finner relevant uten å bryte konkurranserettslige regler.                
  • Mål om synliggjøring og tilrettelegging av mangfold: Forlagene skal arbeide for at strømmetjenestene skal forplikte seg til å føre et bredt utvalg og synliggjøre dette.

DnF-leder Heidi Marie Krizniks kommentar til avtalen:

– Fra første juli vil alle skjønnlitterære voksenbokforfattere få kvalitetssikra avtaler og like vilkår på strømming av lydbøker i abonnementstjenestene. Royaltysats, minstebetaling og forskudd øker sammenligna med tidligere avtaler, og innslaget for hva som er såkalt «gratislytting» blir lavere. Bra er det også at forfattersiden fikk stansa en tidsmodell, der bøker skulle honoreres etter lengde. En tidsmodell ville ha kunnet få svært uheldige konsekvenser for de mange gode, men korte utgivelsene. De fleste skjønnlitterære forfattere vet selvfølgelig at arbeidet med en bok ikke kan måles i antall sider: Bøker er ikke metervare!

En av grunnene til at det har tatt lang tid å framforhandle denne avtalen er at forleggere og forfattere har stått langt fra hverandre hva gjelder minstebetalinga. Det har også vært vanskelig å få innsyn i strømmeøkonomien. Vi har dessverre ennå ikke full oversikt over den, men gjennom det nye avtaleverket håper vi dette retter seg etter hvert. Forfattersida har vært pådriver for å opprette et teknisk beregningsutvalg (LTBU) som for framtida skal legge til rette for reell innsikt og transparens.

Vi har fått gjennomslag for styrking av både minstebetaling og royaltysats i den nye avtalen. Det er vi svært fornøyde med. Men det er viktig å understreke at forfatternes andel av strømmeinntektene fremdeles ikke er god nok, og det er derfor helt avgjørende at vi allerede til høsten møtes til nye forhandlinger.

DnF-nestleder Amalie Kasin Lerstangs kommentar:

«Det har vært lange og harde forhandlinger, og vi er glade for at vi endelig har kunnet lande den første felles avtalen for strømming. At vi nå også oppretter et Teknisk Beregningsutvalg for litteratur, vil gi oss en avgjørende innsikt i strømmetjenestenes tall. Det vil bli viktig for videre forhandlinger med forleggerne til høsten.»