Aktuelt

Fortsatt faste priser for bøker

Forleggerne og bokhandlerne skal fortsatt få samarbeide om bokprisene i en overgangsperiode. Det betyr at statsrådene Rigmor Aasrud (t.v.) og Tora Aasland freder både skjønnlitteraturen og også fagbøkene – iallfall en stund til – ved å opprettholde ordningen med fastpris: Regjeringen forlenger unntakene fra konkurranseloven for skjønnlitteratur, sakprosa og fag- og lærebøker for høyere utdanning med henholdsvis fire og to år.

statsråder

Forleggerne og bokhandlerne skal fortsatt få samarbeide om bokprisene i en overgangsperiode. Det betyr at statsrådene Rigmor Aasrud (t.v.) og Tora Aasland freder både skjønnlitteraturen og også fagbøkene – iallfall en stund til – ved å opprettholde ordningen med fastpris: Regjeringen forlenger unntakene fra konkurranseloven for skjønnlitteratur, sakprosa og fag- og lærebøker for høyere utdanning med henholdsvis fire og to år.

– Forlengelsen er ment som en overgangsordning fram mot vanlige konkurransevilkår, i markedet for bøker, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud. – Bransjen har behov for en periode med en viss stabilitet for å tilpasse seg den teknologiske utviklingen blant annet i forbindelse med e-bøker. Dette gjelder i noen grad også fagbøker og lærebøker for høyere utdanning, sier statsråden.

I en pressemelding fra departementet heter det videre:

Regjeringens forslag tidligere i sommer om at det ikke var grunnlag for videreføring av unntaket fra konkurranseloven for fag- og lærebøker for høyere utdanning, ble endret etter innspill både fra bransjen, fagetater under Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet og Norsk studentorganisasjon.

– Jeg er, i likhet med studentene, opptatt av å ivareta norsk som akademisk språk og sikre et godt tilfang av gode, norske lærebøker også innenfor små fag. Nå er jeg opptatt av å bruke tiden til å forsikre meg om at vi har de rette virkemidlene for å sikre mangfold og norsk språk, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

Hovedpoenget med samarbeidet er at forlagene bestemmer hvilke priser bokhandler og andre utsalgskanaler skal sette på deres bøker. Et slikt unntak har bransjen hatt i en årrekke. Bransjen står nå foran store utfordringer blant annet med innføring av elektroniske bøker. Etter regjeringens oppfatning trenger derfor bransjen en overgangsperiode for å kunne innrette seg på vanlige markedsforhold uten unntak fra konkurranseloven.

Det er i den forbindelse viktig å gjøre det klart at det er aktører som ønsker unntak fra loven som må dokumentere de positive virkningene som begrunner et eventuelt unntak fra forbudene i konkurranseloven.