Godt nytt fra EU: Opphavsretten skal særlig ivaretas i reguleringen av kunstig intelligens

I EU har det over tid pågått et arbeid knyttet til hvordan regulere kunstig intelligens.

Det har ikke vært noen rettslig regulering av utvikling og bruk av KI, verken på EU-nivå eller på nasjonalt nivå i Norge. Men nå nærmer EU-parlamentet å lande et lovforslag som er bra for opphavere, all den tid reglementet vil inneholde et krav om at KI-utviklerne må offentliggjøre om de har brukt opphavsrettsbeskyttet materiale for å trene opp systemene sine. I neste omgang kan dette bety at innholdsskaperne kan kreve erstatning. Regelverket som landes er tenkt håndhevet av flere organer parallelt, dels på EU-nivå, dels på nasjonalt nivå. Financial time, som skriver om saken, siterer medlem i Europaparlamentet, Brando Benifei «“We want a list of the public disclosure of the material that is being used to train it because [authors] can go through other legislations and avenues to try to get paid for what is being used without their consent”.

Det er ventet at det legges frem et forlag til regulering innen 26. april, før forslaget går til videre behandling i EU-systemet.

Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) posisjonsnotat sendt til EU i 2021 nevnte ikke opphavsrett knyttet til skapende kunstneres virkeområde spesielt, det gjør heller ikke regjeringens KI-strategi fra 2020, som ble fremlagt av Solbergregjeringen

Den norske Forfatterforening håper norske myndigheter, den nåværende regjeringen, følger opp og tar opphavsretten på alvor i det videre arbeidet med kunstig intelligens.