Her er Hurdalsplattformen

Punktet i Hurdalsplattformen knyttet til kultur og litteratur heter «Kultur og frivilligheit: Ein kultur å leve av og for». Blant annet lover den nye regjeringen en boklov som sikrer fastprissystemet og å styrke litteraturformidlingen, blant annet gjennom innkjøpsordningene og en ny leselyststrategi. Regjeringen vil styrke kunstnerøkonomien og legge til rette for at kunstnere og kulturarbeidere får bedre rettigheter og arbeidsmuligheter.

• Les plattformen i sin helhet her:

https://res.cloudinary.com/arbeiderpartiet/image/upload/v1/ievv_filestore/43b0da86f86a4e4bb1a8619f13de9da9afe348b29bf24fc8a319ed9b02dd284e

I kultur-kapittelet heter det at Regjeringens kulturpolitikk vil støtte opp under et åpent, inkluderende og mangfoldig kulturliv i hele landet og legge til rette for et kontinuerlig samspill mellom profesjonell og frivillig kultur.

Regjeringen vil sikre at norsk skal være et vitalt, fullverdig og samfunnsbærende språk. Nynorsk og bokmål skal være likestilte målformer. Som det minst brukte skriftspråket skal nynorsk fremmes og sikres gode vilkår. De samiske språkene er sentrale for framtida til samisk kultur og vil være et naturlig satsingsfelt.

Regjeringen vil blant annet:

• Legge fram en boklov som sikrer fastprissystemet.
• Styrke kunstnerøkonomien og legge til rette for at kunstnere og kulturarbeidere får bedre rettigheter og arbeidsmuligheter.
• Gradvis øke kulturens andel av statsbudsjettet til én prosent.
• Styrke litteraturformidlingen bl.a. gjennom innkjøpsordningene og en ny leselyststrategi, og jobbe for flere meråpne bibliotek. Innføre regionale kulturfond.
• Legge til rette for flere kulturarbeidsplasser og kompetansemiljøer over hele landet.
• Styrke Den kulturelle skolesekken og gjeninnføre Den kulturelle spaserstokken på statsbudsjettet.
• Jobbe for likestilling og mangfold innenfor alle områder i kulturlivet.