Her er komiteen som skal granske æresretten

Under pressekonferansen avholdt 15.11.2018 i forbindelse med markering av Den norske Forfatterforenings 125-års jubileum, beklaget Forfatterforeningen, ved leder Heidi Marie Kriznik, æresrettens virke og dens…

aeresrett_4

Under pressekonferansen avholdt 15.11.2018 i forbindelse med markering av Den norske Forfatterforenings 125-års jubileum, beklaget Forfatterforeningen, ved leder Heidi Marie Kriznik, æresrettens virke og dens beslutninger som rammet 17 medlemmer av DnF. 

Beklagelsen avstedkom et offentlig ordskifte, og senere ba Kjartan Fløgstad om at beklagelsen ble behandlet på Forfatterforeningens årsmøte 24. mars 2019.  Fløgstad valgte i løpet av årsmøtet å melde seg ut av foreningen. En utmeldelse mange beklaget. Følgende vedtak ble fattet: 

«Årsmøtet i DnF vil at styret skal setta ned ei granskningsgruppe som skal gå gjennom alle sider ved æresrettens arbeid i 1945 og legge fram ei innstilling til neste årsmøte.»

Komiteen er nå klar og den skal, jamfør årsmøtevedtaket, se på alle sider ved æresrettens arbeid i 1945 og legge fram ei innstilling til årsmøtet 2020.

Følgende fagpersoner har sagt ja til å sitte i komiteen: 

Guri Hjeltnes, historiker  og direktør ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret). Fra 2004 var hun professor ved Institutt for kommunikasjon ved Handelshøyskolen BI.

Anine Kierulf, jurist og fagdirektør ved Norges institusjon for menneskerettigheter, NIM. Kierulf har tidligere jobbet som advokat, dommerfullmektig, og forsker ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. Hennes fagfelt er konstitusjonelle spørsmål, menneskerettigheter og ytringsfrihet. Kierulf fikk Akademikerprisen for sin forskning og sitt engasjement for ytringsfrihet og menneskerettigheter (2015). 

Jørn Øyrehagen Sunde, jurist og rettshistoriker, professor i rettshistorie ved Universitetet i Bergen.  Prosjektleder for Nasjonalbibliotekets landslovprosjekt, et tiårig forskningsprosjekt (2014–2024) og forsker ved Baroniet Rosendal. Mottok Universitetet i Bergen sin Meltzer-pris for fremragende forskningsformidling (2012). 

Dag Michalsen, professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, samt professor II ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø. Michalsens hovedområder er rettshistorie og rettskildelære. Han fikk prisen for god forskningsformidling ved Universitetet i Oslo (2014). 

Geir Woxholt, professor i formuesrett ved Universitetet i Oslo. Kompetanse innen bl.a. avtalerett, stiftelsesrett, foreningsrett, selskapsrett, obligasjonsrett og forvaltningsrett. Formann i Norges Fondsmeglerforbunds Etiske Råd. Betydelig praksis som voldgiftsdommer.

Styret i DnF har bestilt en historisk og juridisk gjennomgang av, og kommentarer til grunnlaget for foreningens Æresrett av 1945 og dens virke. 

Leder Heidi Marie Kriznik er fornøyd med komiteens sammensetning, all den kompetansen komiteens medlemmer besitter. Kriznik er nå opptatt av å gi komiteen arbeidsro.