Aktuelt

Høring utkast til allmennkringkastingsplakat for NRK

HØRING UTKAST TIL ALLMENNKRINGKASTINGSPLAKAT FOR NRK Den norske Forfatterforening gir sin tilslutning til at det vedtas en allmennkringkastingsplakat for NRK. Vi har følgende merknader til…

HØRING UTKAST TIL ALLMENNKRINGKASTINGSPLAKAT FOR NRK

Den norske Forfatterforening gir sin tilslutning til at det vedtas en allmennkringkastingsplakat for NRK. Vi har følgende merknader til høringsnotatet:

Forslaget til Allmennkringkastingsplakat har en generell ordlyd som en vanskelig kan motsi. Dersom utkastets vide målsetting bl.a. om styrking av norsk (og samisk) språk og stimulering til kunstnerisk kreativitet ved å formidle en stor bredde av norske kulturuttrykk skal få noe innhold, må disse overordnede mål følges opp med plikter. Vi mener derfor at NRKs vedtekter bør endres.

Vi ser med stor bekymring på at NRK produserer og tilbyr så lite norsk skjønnlitteratur i form av opplesninger. I løpet av ett års tid kan publikum lytte til 30-35 timer med opplesning av norsk skjønnlitteratur; det er ikke stort mer enn en halv time i uka. En stor andel av dette igjen er repriser av tidligere produksjoner. Noe som betyr at NRK knapt produserer nye programmer med opplesning av norsk skjønnlitteratur.

Vi viser til gjeldende vedtekter § 3-5 bokstav j) og k) som sier at NRKs programtilbud i det minste skal inneholde formidling og produksjon av drama som gjenspeiler norsk språk, identitet og kultur, samt inneholde formidling og produksjon av norsk musikk. Kravet om at sendingene skal bestå av minst 35 % ”norsk musikk” blir endog videreført og presisert i St.meld. nr. 30 (2006-2007) til å gjelde både norskspråklig og norskkomponert musikk.

De gjeldende vedtekter nevner uttrykkelig at NRK skal formidle og produsere norsk drama som gjenspeiler norsk språk, og norsk musikk. Vi synes det er påfallende at norsk skjønnlitteratur ikke nevnes på tilsvarende måte. Etter vårt syn bør NRK i sine nye vedtekter om programtilbudet pålegges å tilby ”jevnlig formidling og produksjon av norsk skjønnlitteratur”.

Vi foreslår videre at forslagets overskrift ”NRK skal styrke norsk språk, identitet og kultur” erstattes med ”NRKs kulturpolitiske forpliktelser”. En slik overskrift vil sammen med de følgende underpunktene understreke at NRK også har forpliktelser overfor skapende og utøvende kunstnere – i tillegg til forpliktelsene overfor brukerne.

Når det gjelder høringsnotatets pkt 4 beklager vi at NRK med sine omfattende investeringer og vidtfavnende samfunnsoppdrag – slik dette reflekteres i forslaget til allmennkringkastingsplakat – verken forventes å bruke mer eller nye penger på produksjon. Det er en selvfølge at NRKs program gjøres tilgjengelig i tråd med tidens teknologiske muligheter, men vi er kritiske til at det økonomiske fokuset på NRK nå synes å være begrenset til formidlingsmåte og distribusjon – ikke til nyskaping på innholdssiden. At NRKs sendeflater utvides uten at innholdsproduksjonen øker tilsvarende, er problematisk. Når midlene til NRKs innholdsproduksjon ikke økes, betyr dette at for eksempel forfatterne til NRKs skjønnlitterære innhold forventes å akseptere mindre betalt for en langt mer intensiv tilgjengeliggjøring av sine verk.

Vennlig hilsen

Den norske Forfatterforening
Anne Oterholm
leder