Julehilsen fra lederen

Kjære forfattere, Styret har hatt årets siste styremøte. En av sakene var oppfølgingen av årsmøtevedtaket, å opprette en egen opptakskomite. På årsmøtet i mars 2020…

julehilsen_heidi_marie

Kjære forfattere,

Styret har hatt årets siste styremøte. En av sakene var oppfølgingen av årsmøtevedtaket, å opprette en egen opptakskomite. På årsmøtet i mars 2020 vil styret legge fram et forslag til retningslinjer for sammensetning og organisering av opptakskomiteen, og valgkomiteen vil følge opp med en innstilling på medlemmer. Jamfør årsmøtevedtaket vil Rådet da, etter neste års årsmøte, primært være Forfatterforeningens stipendkomité.  

På årsmøtet vil også komiteen som ifølge årsmøtevedtaket skal vurdere alle sider ved æresretten presentere sin rapport.

Året som snart er omme har vært begivenhetsrikt på mange måter.

Kulturdepartementet ga 4. februar i år Forfatterforbundet forhandlingsrett til bibliotekvederlaget. I brevet fra Kulturdepartementet står det at departementet har gått gjennom Forfatterforbundets medlemslister og anser dem for å være representative for hele gruppen skjønnlitterære forfattere. Kulturdepartementet har med det godkjent en ny forening som representativ på et område der det allerede finnes fire godkjente representative organisasjoner. Forhandlingene om fordelingen av bibliotekvederlaget har vært, og er, vanskelige. Ikke bare de forhandlingene som finner sted mellom Norsk Forfatter- og Oversetterfond og Forfatterforbundet. Men også mellom de andre skjønnlitterære foreningene: https://www.forfatterforeningen.no/artikkel/hvordan-fremstille-hva-hvordan

I 2017 ba Stortinget om at Regjeringen utarbeidet en ny kunstnermelding, den første helhetlige kunstnermeldingen på over 20 år. Det var forventa at kunstnermeldingen skulle foreligge i disse dager, men den er nå varsla å komme i januar/februar. Regjeringa vil i denne meldingen gå gjennom kunstnerpolitiske tiltak for å se hvordan disse treffer dagens kunstnerpraksis og kunstnerøkonomi, og målsettingen er å danne et grunnlag til å utforme relevante tiltak for framtida.

For noen dager siden ble Kulturrådets rapport Kunst i tall, med oversikt over inntekter fra musikk, litteratur, visuell kunst og scenekunst lagt fram. Rapporten viser at det fortsatt er inntekter fra boksalg som er hovedinntektskilden i bokbransjen, men at det er en nedgang fra året før. Rapporten bekrefter vekst i digitale salgskanaler.

Forleggerforeningens bransjestatistikk viser også at strømming og det digitale salget snart utgjør en fjerdedel av den totale omsetningen i bokbransjen. Lydbøker i abonnementstjeneste viser 45 prosent vekst. Strømmetjenestene er fortsatt relativt nyetablerte og det kan nok forklare en del av denne veksten. Det er sånn sett også sannsynlig at veksten kommer til å flate ut. Forleggerforeningens bransjestatistikk viser uansett at folk vil ha bøker, og at antall bøker kjøpt og lytta til har økt. Samme hvordan denne veksten fordeler seg mellom det digitale og det fysiske bokformatet, må forfatteren ha en større andel av bokkrona. Forfatterforeningen forhandler nå, sammen med Forfatterforbundet, for å få på plass en kollektiv avtale for lydbokstrømming i abonnementstjenester. Minstebetalingen i strømmetjenestene må sikres. Forhandlingene vil etter hvert også innbefatte pocketavtalen, hvor vårt utgangspunkt er at royaltysatsen må opp. Forfatterforeningen er så heldige å ha Maja Lunde med i forhandlingsutvalget, og sammen holder vi trykket oppe.      

Jeg vil oppfordre dere til å sjekke kontraktene dere får, og har undertegna, og hva gjelder lydbøker i abonnementstjeneste ber jeg dere se etter formuleringer som låser lydboka til kun en tjeneste. Det har vært flere eksempler på dette. Det skal ikke være slik at en forfatter blir fastlåst opp mot kun en strømmetjeneste. De som tilbyr strømme- og abonnementstjenester må kunne tilby den litteraturen som er tilgjengelig i de aktuelle formatene, uavhengig av hvilket forlag som har utgitt boka. Det er nedfelt i skaffe- og leveringsplikten i Bokavtalen.   

Jeg vil også oppfordre dere til å sjekke royaltyavregningene med jevne mellomrom. Det er blitt oppdaga at enkelte forlag har benytta seg av realisasjonsregelen i Normalkontrakten (2.9.2) og har satt ned royalty til 7,5%, i tilfeller der det er snakk om blokksalg eller prisreduksjon/kampanjepris (og ikke realisasjon). Dette påfører forfatterne økonomisk tap. Dersom det er tall dere ikke får til å stemme, eller ikke kjenner igjen fra avtalen dere har gjort med forlagene (om ev. prisnedsettelser), ta kontakt med forlagene og få en forklaring. Feil gjøres!

Ta gjerne kontakt med meg og sekretariatet i Forfatterforeningen også.

Uten innhold eksisterer ikke bokbransjen, som Maja Lunde skreiv i kronikken som var på trykk i Aftenposten i november måned. Den kronikken kan leses her: https://www.forfatterforeningen.no/artikkel/kunsten-ma-belonnes-ikke-strommetjenesten-uten-innhold-eksisterer-ikke-bokbransjen.

Det er forfatterne som skaper innholdet, og de må honoreres!    

Jeg ønsker dere en riktig god juleferie, og et 2020 med økonomisk rom og tid til å skrive.

Alle gode ønsker fra Heidi Marie Kriznik