KJAPT FORKLART: Bokloven – innhold, ord og begreper

Hva betyr egentlig alle begrepene i forslaget til boklov? I en serie artikler skal vi belyse ikke bare begrepene, men også betydningen for forfatterne.

Fastpris

Kjernen i en boklov er fastpris på bøker.

Det har festa seg en forestilling om at fastpris på bøker betyr høy utsalgspris i fastprisperioden. Det stemmer ikke. I land med fripris ser en at den gjennomsnittlige bokprisen kan bli høyere ved frie priser enn ved faste. I tillegg ser vi at friprisen har en polariserende effekt ved at bestselgerne selges i enda større volumer, mens de øvrige titlene får høyere pris og selges i mindre volumer.

For forfatterne er fastpris på bøker helt avgjørende. All den tid fastprisen utgjør royaltygrunnlaget til forfatteren. Om det innføres fripris, blir også royaltygrunnlaget uforutsigbart i det som allerede er en uforutsigbar forfatterøkonomi. Ved fripris kan forhandlinger mellom forlag og bokhandelkjede om hvor stor bokhandelens avanse skal være, virke inn på royaltygrunnlaget og dermed på forfatterens inntekter, uten at forfatteren selv får delta i forhandlingene. Og fristelsen for enkelte forlag til å tilby andre (bedre) avtaler til bestselgerforfattere enn til den «vanlige» forfatter, vil kunne bli stor. Slik vil det kollektive avtaleverket til forfatterne forvitre, og de som selger lite, vil risikere å bli tilbudt en langt dårligere avtale enn i dag.

Fastpris medvirker til at bokhandlene må konkurrere på andre måter enn gjennom pris.

Rullerende fastpris

I lovforslaget legges det opp til en samlet fastprisperiode for den enkelte boktittel. En rullerende fastprisperiode har Forfatterforeningen tatt til orde for i mange år, all den tid en rullerende fastprisperiode vil sikre alle bøker like lang fastpris. I dag avhenger fastprisens lengde av når på året boka utgis. Fordi alle bøker går i fripris 1.mai året etter utgivelse, vil en forfatter som utgir en bok i oktober måned få 6-7 måneders fastpris, mens en bok som utgis i januar kunne få 14-15 måneders fastpris.  Mens en rullerende fastprisperiode, som vil si at fastprisperioden starter når boka blir utgitt, vil sikre alle forfattere fast royaltygrunnlag i likt antall måneder.

I lovforslaget er det foreslått 12 eller 18 måneders fastprisperiode.

Samlet fastprisperiode for den enkelte boktittel (verksmodell)

I lovforslaget legges det opp til en samlet fastprisperiode for den enkelte boktittel. Det vil si at fastprisperioden løper fra første bokformat utgis. Alle format som utgis senere får en kortere fastprisperiode, og alle format går over i fri pris samtidig.

I dagens Bokavtale er fastprisen knyttet til format, og hvert enkelt bokformat har sin egen fastprisperiode uansett når det utgis.

Forslaget i Bokloven medfører at bokformatenes fastprisperiode vil avhenge av når forlagene utgir de forskjellige formatene.

Denne modellen for fastpris finnes ikke i noen annen boklov, og Forfatterforeningen er skeptisk til om verksmodellen vil bidra til å oppnå lovens formål og å ivareta forfatterinteressene. En verksmodell vil kunne gi svært ulik fastprisperiode for de ulike formatene, og flytte salg over på format der forfatterandelen er lavere enn hva den er på den innbundne boka. Det vil være helt opp til forlagene å bestemme fastprislengden for det enkelte format. Når verket har en samlet fastprisperiode vil tidspunktet for hvert enkelt format bli en større del forlagets økonomiske vurderinger. I dag har de ulike formatene stor variasjon i fordeling av bokkrona.