Kompensasjonsordningen er klar

Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere er nå tilgjengelig hos NAV.

penger

Vi har vært i kontakt med NAV angående ordningen og problemstillinger som er relevante for våre medlemmer, som ikke er konkretisert på NAVs hjemmesider. Vi understreker at NAV ikke har svar på alle problemstillinger, ordningen er ny også for dem, og ulike kunstnerorganisasjoner har opplevd å få noe ulike svar. Vi oppfordrer dere til å ta direkte kontakt med dem dersom dere har spørsmål dere ikke finner besvart. Et viktig moment er at man må søke for hver måned, altså søker man i mai for inntektstapet i april. Man kan ikke søke etterskuddsvis, for eksempel kan man ikke søke for april i juni. Man må selv legge av skatt fra utbetalingene. En god nyhet er at behandling og utbetaling skjer raskt, flere har fått utbetalingene i løpet av to dager etter søknad ble innsendt.

Se NAVs sider om ordningen her:

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/midlertidig-ordning-for-selvstendig-naeringsdrivende-og-frilansere-som-mister-inntekt-pa-grunn-av-koronautbruddet#chapter-2.

Usikker på om du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser? Mange forfattere er selvstendig næringsdrivende, men våre arbeidssituasjoner er ulike, så dobbeltsjekk hva som gjelder deg. Er du frilanser, kan du ha rett på dagpenger.

Se NAVs definisjon her:

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/er-jeg-selvstendig-naeringsdrivende-frilanser-eller-arbeidstaker?fbclid=IwAR2m1OnnpEBN0KWc3BdUHF9VcV4CUWzY7284FGN63naB_NmfhiHgQExn1fY#chapter-3

Generelt om ordningen:

Ordningen baserer seg på næringsinntekt for 2019 i foretaket, og dekker 80 % opptil 6G. Som selvstendig næringsdrivende dekker man selv de første 16 dagene uten inntekt, kompensasjon gis fra og med dag 17 av inntektstapet. Du kan finne et eksempel på utregning for når inntektstapet startet i link til Kompensasjonsordningen over, under “Når kan du søke”.

Du må ikke registrere deg som arbeidssøker for å kunne benytte deg av ordningen.

Ordningen er midlertidig, og NAV har ikke fått informasjon fra politisk hold om hvor lenge den vil vare. Arbeids- og sosialministeren har sagt at “tommelfingerregelen er at disse ordningene er midlertidige, men de vil også vare så lenge situasjonen krever det”. Vi har orientert om muligheten for at våre medlemmer har et etterslep på utbetalinger, og at ordningen derfor for noen først vil bli nødvendig i for eksempel juni. Pr. nå søker man måned for måned, noe som betyr at du i mai søker kompensasjon for april. Man kan ikke søke langt tilbake i tid, for eksempel vil det ikke være mulig å søke for tapt inntekt i april i juni. Vi oppfordrer derfor alle som mener de omfattes av ordningen til å søke fortløpende.

Ordningen er helautomatisert, og vedtakene fattes derfor raskt. Se spørsmål knyttet til manuell behandling av søknader lenger ned.

Kan jeg søke på ordningen selv om jeg ikke har sendt inn selvangivelsen for 2019?

Ja. Du må da regne ut hva du tjente som næringsinntekt i 2019 og ha tallene klare, men trenger ikke å ha sendt inn selvangivelsen. I ettertid vil man sjekke innrapportert inntekt opp mot selvangivelsen når den er klar. Vår kontaktperson i NAV mente det var sannsynlig at dette blir gjort gjennom stikkprøver, men NAV er ikke sikre på hvordan denne etterprøvingen skal foregå. Meld inn så korrekte tall som overhodet mulig, så slipper du å måtte tilbakebetale.

Må man dokumentere tapt inntekt for perioden man søker for?

Nei. Ordningen baserer seg på næringsinntekt fra 2019. I skjemaet du fyller ut får du spørsmål om du har hatt næringsinntekter i måneden du søker for. Disse vil trekkes fra en eventuell kompensasjon.

Hva med oppdrag jeg gjennomførte i februar, men som først ble utbetalt i april? Går de til avkorting av kompensasjonen?

Pr. tidspunkt regnes inntekten fra når du får pengene på konto. Dette vil si at dersom du får utbetalt 4000 kr. på konto i april, skal dette føres inn i skjemaet som inntekt i april og gå til fratrekk. Dette gjelder også stipender utbetalt i april, selv om de kan være ment å dekke en lengre periode. Se mer om stipend lenger ned.

Slik vi har forstått det, trekker man ikke fra faste kostnader. Vi har etterspurt svar om dette fra NAV.

Skal jeg oppgi netto- eller bruttoinntekt for 2019 i NAVs skjema?

NAV opplyser at man skal oppgi bruttoinntekt. Her ser det ut til at de mener inntekten minus kostnader, men før skatt. Det er denne summen som kalles personinntekt i selvangivelsen. Er du i tvil, ta kontakt med NAV.

Nytt svar fra NAV pr 25.05.2020: De bekrefter at det er bruttoinntekter minus kostnader som føres inn som 2019-inntekt. Det svarer ikke på hvorvidt man skal trekke fra kostnader i inntektene for april.

Skal utbetalingene fra kompensasjonsordningen anses som næringsinntekt eller lønnsinntekt?

Er man selvstendig næringsdrivende, utbetales dette som næringsinntekt – altså personinntekt i næring. Er man frilanser, utbetales dette som lønnsinntekt.

Trekker NAV skatt av utbetalingene?

Nei, ikke for selvstendig næringsdrivende. Du må selv legge av skatt fra beløpet du får utbetalt. Noen har opplevd å få melding om at NAV ønsker å hente skattekort fra dem, men NAV sier nå at man skal se bort ifra dette. Du må altså regne utbetalingene fra kompensasjonsordningen inn i forhåndsskatten din for 2020. For frilansere sier NAV at de betaler ut som lønnsinntekt, her bør man dobbeltsjekke hvorvidt skatten er trukket fra.

Jeg har en kombinasjon av lønns- og næringsinntekt. Hvordan fungerer denne ordningen for meg?

Flere forfattere har en fast prosentstilling ved siden av skrivingen, der arbeidet betales ut som lønn. NAV opplyser om at du i Kompensasjonsordningen kun skal opplyse om næringsinntekter, og at NAV selv regner ut beløpet man har tjent som lønnsmottaker og ser dette opp mot utbetalingen fra Kompensasjonsordningen.

Dersom man er permittert fra stillingen man har som lønnsmottaker, opplyser NAV om at man fortsatt kan søke på Kompensasjonsordningen, så lenge ordningene ikke dekker det samme inntektstapet. Dagpenger er ment å dekke tapt lønnsinntekt, mens Kompensasjonsordningen er ment å dekke tapt næringsinntekt.

Dette kan være litt vrient å forstå, men du finner noen eksempler på ulike utregninger for dem med kombinasjonsinntekt i NAV-linken over, under punktet “Jeg har inntekt som arbeidstaker i tillegg. Hvordan beregnes min kompensasjon” og “Kan jeg kombinere den nye ordningen med andre utbetalinger fra NAV?”.

Igjen oppfordrer vi til å ringe NAV dersom det er konkrete forhold ved din situasjon du trenger nærmere klarhet i.

Jeg har mottatt stipend for 2019. Hvordan påvirker dette ordningen?

Det er kun Statens arbeidsstipend som utbetales som lønn. Da gjelder det samme som for punktet over. Andre stipend som er utbetalt i 2019, regnes vanligvis som næringsinntekt, men her er det ulike praksiser, og du bør selv undersøke hvor du har ført ditt stipend i selvangivelsen. Har du ført det opp som næringsinntekt, regnes det inn i beregningsgrunnlaget for 2019.

Føres royalty som ble utbetalt nå i mai, inn i 2019-regnskapet, eller skal det føres opp som inntekt i mai-måned?

Royalty beregnet fra boksalg i 2019, skal føres inn i 2019-regnskapet og regnes som en del av næringsinntekten 2019.

Jeg er student og selvstendig næringsdrivende. Gjelder denne ordningen for meg?

NAV har kun svart at de “ikke har fått noen føringer på dette”. Det er derfor uklart hvorvidt forfattere som studerer ved siden av, kan søke Kompensasjonsordningen.

NAV oppgir at man bare kan søke én gang pr. måned. Hva gjør jeg hvis jeg har skrevet feil i skjemaet?

Siden ordningen behandles automatisk, kan man ikke selv rette eventuelle feil man oppdager etter at skjema er innsendt. Man må da skrive en beskjed til NAV gjennom “Mine sider” og forklare situasjonen, eventuelt ringe dem pr. telefon. Vær derfor ekstra nøye når du fyller ut skjemaet og dobbeltsjekk alle tall.

Jeg har fått for lite betalt. Hva gjør jeg?

NAV oppretter i disse dager en klageinstans for Kompensasjonsordningen. Det er usikkert om denne enda er oppe og står, men NAV opplyser om at de allerede har begynt å motta og videresende klager. De opplyser om at et alternativ er å ta kontakt med NAV gjennom “Mine sider” og funksjonen “Skriv til oss”, dersom du mener utbetalingen ikke stemmer.

Jeg har vesentlig lavere inntekt i 2019, enn gjennomsnitt for de tre siste årene. Hva gjør jeg?

En forfatterøkonomi er ustabil, og problemstillingen med at beregningsgrunnlaget ble endret fra siste tre år til kun 2019 er forelagt Arbeids- og sosialdepartementet. Vi har ikke fått tilfredsstillende svar, utover at de ville ta utgangspunkt i næringsinntekt 2019 for at NAV skulle kunne gjennomføre behandlingene raskest mulig.

Derfor er situasjonen pr. nå at NAV kun forholder seg til næringsinntekt 2019, og beregningen gjøres med utgangspunkt i denne.

Jeg har et nyoppstartet foretak i 2019/2020. Kan jeg benytte meg av kompensasjonordningen?

Svarene fra NAV er her litt uklare. På hjemmesidene sine opplyser de om at “For nyetablerte selskaper kan vi bruke inntekter frem til 1. mars 2020.”

Generelt om manuell behandling av søknader:

Vi har etterspurt hvorvidt det vil være et tilbud med manuell behandling for de som ønsker et beregningsgrunnlag basert på siste tre års næringsinntekt. Dette vil måtte avgjøres fra departementet, og NAV forholder seg pr. nå kun til næringsinntekten 2019. Manuelle behandlinger vil på den andre siden ta lengre tid enn den automatiske ordningen de benytter nå.

Vi tror det kan være lurt å søke fortløpende, og ikke vente på en manuell behandling, da man risikerer ikke å få dekket inntektstap i april med mindre man søker nå i mai.

  • 15. mai. Dette er et såkalt «levende dokument» som kan bli ajourført og endret hvis vilkårene forandrer seg.
  • Sist oppdatert 25. mai 2020.