Krev at DKS-oppdrag blir rett betalt

Forfattersentrum skriv på nettsidene sine: Krever at kunstnere på Skolesekk-turné får skikkelig betalt Norsk Forfattersentrum og Kunstnernettverket ber alle fylker og 100%-kommuner om å bruke trariffavtalen…

dks

Forfattersentrum skriv på nettsidene sine:

Krever at kunstnere på Skolesekk-turné får skikkelig betalt

Norsk Forfattersentrum og Kunstnernettverket ber alle fylker og 100%-kommuner om å bruke trariffavtalen forhandlet frem mellom MFO/NoDa og Kulturtanken som bransjestandard. Fredag sendte vi følgende brev til fylkene, 100%-kommunene, Kulturdepartementet og Kulturtanken:

«Kunstnere på turné for DKS har ikke fått justert sine honorar på flere år. I dag forholder de fleste fylker og kommuner seg til dagsatsen stipulert i Kunstnernettverkets rammeavtale med Akershus fylkeskommune. Denne satsen ble sist endret ved årsskiftet 2015/2016 og gir lønnsmottakere 2 894 kroner (i tillegg til 12 % feriepenger, forsikring og dekket sykelønn m.m.), mens honorarsatsen er på 3 718 kroner.

Det er urimelig at kunstnere på turné i DKS skoleåret 2017/2018 honoreres med en to år gammel, uregulert sats. I tilsagnsbrevene sendt ut til fylker og 100%-kommuner fra Kulturtanken står det: Kunstnere som utfører arbeid i Den kulturelle skolesekken, skal betales i tråd med bransjestandard, og rettighetshavernes interesser skal ivaretas i henhold til åndsverkloven. 

I avtalen mellom Musikernes fellesorganisasjon (MFO) / Norske Dansekunstnere (NoDa) og Kulturtanken / Rikskonsertene fra 1. januar 2017 økes satsen med 8% til 3 128 kr per dag. I følge logikken fra Akershusavtalen vil da minstehonoraret økes tilsvarende til 4 212 kr per dag.

Vi krever at tariffavtalen forhandlet frem mellom MFO/NoDa og Kulturtanken skal anses som bransjestandard.

På spørsmål fra Hege Haukeland Liadal 19.juni svarer Kulturminister Linda C. Hofstad Helleland at hun mener kunstnerne skal ha skikkelig betalt:

Jeg er opptatt av at kunstnerne i ordningen skal ha skikkelig betaling, uavhengig av kunstfelt. Jeg forventer at alle kunstnerne betales i tråd med føringen for de totalt 270 mill. kronene fra spillemidlene til kulturformål som går til ordningen i 2017. 

Kunstnernettverket vil ta opp arbeidet med en felles rammeavtale til høsten med utgangspunkt i Akershusavtalen. Dersom vi nå kan enes om en honorar- og lønnsjustering, vil det da bare gjenstå forhandlinger knyttet til forhold som ikke er regulert i avtalen. Det er bred enighet om at både utøvere og innkjøpere er tjent med en god felles rammeavtale for utøverne i DKS

Norsk Forfattersentrum og Kunstnernettverket»