Krisepakke til kulturstipend for kulturaktører

Krisepakken skal styrke økonomien til hardt pressede kunstnere og stimulere til produksjon for 2020. Stipendet skal fordeles til enkeltkunstnere i ulike kunstfelt og midlene kan gå…

byrad_for_kultur_idrett_og_frivillighet_omar_samy_gamal_sv_fotograf_sturlason

Krisepakken skal styrke økonomien til hardt pressede kunstnere og stimulere til produksjon for 2020. Stipendet skal fordeles til enkeltkunstnere i ulike kunstfelt og midlene kan gå til kunstnerisk utviklingsarbeid, prosjekter, ulike produksjonsutgifter og husleie. Det kan tildeles stipender på opp til kr. 70.000 og det er opp til den enkelte ansvarlige organisasjon å bestemme størrelse på stipend og søknadsbeløp.

Rask tildeling

– Kulturlivet har en veldig vanskelig situasjon i år og dette rammer mange kunstnere. Det er både vanskelig å gjennomføre mange typer prosjekter og det er bortfall av publikumsinntekter. Vi er fortsatt i en pandemi og vi vet ikke hvor lenge det vil være nødvendig med strenge regler. Det er bekymringsfullt at vi har økende smitte i Oslo nå. For å bidra til fortsatt kunstnerisk arbeid har Oslo kommune omprioritert noen penger til stipender til kunstnere, – sier kulturbyråd Omar Samy Gamal

– Jeg er glad for at medlems- og interesseorganisasjonene for de ulike kunstfeltene Film, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst hjelper oss med å få delt ut stipendene raskt. Søknadsfristen er 1.9 og jeg oppfordrer folk til å søke om stipend, og håper det kan bidra på en god måte, – sier Gamal

Her kan du som kulturaktør søke ditt kunstfelt innen 1.9.2020

Litteratur: Den norske Forfatterforening

Film: Viken filmsenter
ScenekunstDanse- og teatersentrum
Musikk: CREO/Oslo og Viken
Visuell kunst: Billedkunstnerne i Oslo og Viken

Andre stipend og tilskuddsordninger i Oslo kommune: 

  • Krisepakke til ordningen Løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak er økt med 5. mill.kroner
  • Oslo kommune gir tilskudd til kunst- og kulturformål. Tilskuddsordningene bidrar til at Oslo får et mangfoldig, nyskapende og inkluderende kunst- og kulturliv. Oversikt over de 10 tilskuddsordninger til kunst- og kulturtiltak 
  • Kunstnere innen alle kunstformer, kulturarbeidere og forskere kan søke Oslo kommunes kunst- og kulturstipend til aktiviteter i kommende budsjettår 2021. Kunst og kulturstipender med søknadsfrist 15.9

 

  • Kulturetaten i Oslo kommune har fagansvaret for kunst og kultur i kommunen. Kulturetaten skal tilrettelegge for et bredt og mangfoldig kulturtilbud i Oslo. Etaten forvalter økonomitilskudd til kunst og kulturtiltak, mediestøtte, ferieleire, frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og musikkliv. Oslo byarkiv, Popsenteret, Øvingshotellet, Vigeland-museet, Oslo kommunes kunstsamling, kulturhistoriske eiendommer, Oslo kulturnatt, arrangementskontoret og Oslo kulturskole er også i etatens portefølje