Kritikerne beholder sin plass i Statens kunstnerstipend

Kulturdepartementet trekker forslaget om å avvikle stipendkomiteen for kritikere og å overføre støtten til kritikerne til Norsk kulturfond.

Fredag 9. juni ble stortingsmeldingen Kunstnarkår lansert. Her foreslo Kultur- og likestillingsdepartementet å avvikle stipendkomiteen for kritikere og å overføre støtten til kritikerne til Norsk kulturfond. Nå trekker departementet dette forslaget.

– Vi har fått mange innspill om flytting av støtten til kritikere. Bakgrunnen for forslaget om å flytte støtten til Kulturrådet er et forsøk på å rydde i forvaltningen av SKS og gjøre støtten mer treffsikker. Men med så tydelige tilbakemeldinger som nå fremkommer, er det eneste riktige å gjøre å meddele Stortinget at dette forslaget ikke opprettholdes. Vi har aldri hatt til hensikt å svekke kritikernes funksjon, men å ha en bedre forvaltning, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

– Jeg er sikker på at Kulturrådet kunne ha forvaltet kritikerstøtten på en god måte. Det viser seg nå at de er usikre på hvordan man best mulig kan ivareta kritikerne med dette forslaget. Jeg velger å lytte til hva rådet og fagmiljøet knyttet til kritikerne mener, og har derfor meddelt Stortinget at vi trekker forslaget, sier Trettebergstuen.

I kunstnermeldingen heter det blant annet:

Departementet meiner at kritikarar er viktige formidlarar og brubyggjarar mellom kunstnar og publikum. Kritikken har ein pedagogisk funksjon og bidreg til å stimulere interessa for kunst og bør kulturpolitisk sikrast. Virket deira ligg likevel etter departementet si vurdering ikkje naturleg innanfor målgruppa og føremålet til forskrifta. Difor føreslår departementet at stipendkomiteen for kritikarar vert avvikla, og at midlane til kritika­rane vert overførte til Norsk kulturfond, som alle­reie har ordningar som kan vareta kritikarar.

Konkret handler det om støtte til15 arbeidsstipend i 2023 under Statens kunstnerstipend (SKS), som til sammen utgjør rundt 5 millioner kroner. Kultur- og likestillingsdepartementet har i meldingen foreslått ulike grep for å rydde i forvaltningen av SKS, og har lyttet til innspill fra utvalget for Statens kunstnerstipend.

– Kunstnermeldingen omfatter 51 konkrete forslag til tiltak som skal styrke kunsten og kunstnernes kår. Blant annet varsler vi at antall arbeidsstipender skal trappes opp, vi skal utrede pensjon på de langvarige stipendene, og vi skal øke aldersgrensen på stipendene fra 67 år til 70 år. Det skal også utarbeides prinsipper for rimelig betaling av kunstnere for i statlig finansierte tilskuddsordninger og institusjoner, og rapporteres på dette, sier Trettebergstuen.