Krizniks innspill til barne- og ungdomskulturmeldingen

25. september var det muntlig innspillsmøte til barne- og ungdomskulturmeldingen.  Les mer  her https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innspillsmote/id2664238/ Lederen i DnF var der, og  noe av det Heidi Marie Kriznik…

kriznik-innspill

25. september var det muntlig innspillsmøte til barne- og ungdomskulturmeldingen. 

Lederen i DnF var der, og  noe av det Heidi Marie Kriznik meldte på de tre minuttene hver fikk til rådighet var følgende: 

«Forfattere som holder kurs i skapende skriving i skolen, får ofte høre at «den eleven der får du ikke til å skrive», men så er det nettopp den eleven som skriver en litterær tekst. Forfattere kan ha andre innganger til det å skrive og anerkjenne andre sider ved en tekst enn det lærer og elev er vant til. Og den eleven som sjelden får sin tekst trukket fram, kan erfare at det skjer. Forfattere på besøk i skolen melder at skjønnlitteraturen, fortellinga og skrivinga, ofte resulterer i at elevene diskuterer mellommenneskelige forhold og det samfunnet de lever i.

Økt resultatorientering i skolen kan gjøre at skolen konsentrerer seg mest om det som skal måles. Det som er lettest å måle, blir det som er viktigst å lære. Og forfattere på skolebesøk har erfart at lærere ber dem tilpasse opplegget til det som står i læreplanen, slik at læreren i neste omgang kan kvittere ut å ha sørga for et opplegg som passer til det ene eller andre målet.  «Kan du tilpasse skriveoppgaven for å måle ferdighetsoppnåelse i litterære virkemidler», som en lærer sa til meg da jeg holdt skrivekurs. «Da sparer vi tid», la hun til. Med all respekt for lærere, arbeidsmengden de har, de skiftende reformene de arbeider under, og målstyringa de er underlagt: Hvis skjønnlitteratur reduseres til «ferdighetsoppnåelse i litterære virkemidler», har forfatterbesøket med skam å melde ikke lenger noe med kunst å gjøre. Skolen må evne å bevare kunstens kompleksitet. Kunstfaget må være et selvstendig fag og ikke brukes til måloppnåelse i andre fag. Kunstfaglig kompetanse må være blant de grunnleggende ferdighetene barn skal tilegne seg gjennom grunnskolen.»

Kriznik trakk også frem betydning av langsiktig arbeid med lesing og  finansieringa av de organisasjonene som nettopp gjør den jobben, sånn som Foreningen !les og Leser søker bok. Og før klokka slo, fikk hun inn at skolebibliotek er avgjørende for å utvikle kultur for lesing i skolen.