Kultur-departementet vil gi bedre tilgang til litteratur for personer med funksjons-nedsettelser

Regjeringen la i dag frem en proposisjon med forslag til endringer i åndsverkloven, om samtykke til ratifikasjon av Marrakechtraktaten og til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om å innlemme Marrakechdirektivet i EØS-avtalen.

Prop. LS 115 (2020-2021)

Bakgrunnen for Marrakechtraktaten og Marrakechdirektivet er den såkalte «bokhungersnøden» i store deler av verden. De fleste personer som er blinde, har nedsatt synsevne, eller andre funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å lese trykt skrift, lever i fattige land og har liten tilgang til bøker i tilgjengelige format, som punktskrift eller lydbok.

Det er i første rekke disse personene Marrakech-reguleringen vil komme til gode, siden den legger til rette for at bøker i tilgjengelige format, som kan være kostbare å fremstille, i større grad kan gjøres tilgjengelig over landegrensene.

– Jeg mener det er viktig at Norge slutter seg til Marrakechtraktaten, og jeg er glad for at vi gjennomfører Marrakechdirektivet i norsk rett. Manglende tilgang til litteratur for personer som er blinde, har nedsatt synsevne, eller har andre funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å lese en trykt bok, er et alvorlig hinder for lik deltagelse i samfunnet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Marrakechtraktaten av 27. juni 2013 og Marrakechdirektivet av 13. september 2017 gjelder visse tillate former for bruk av verk og andre arbeider som er vernet av opphavsrett og nærstående rettigheter, til fordel for personer som er blinde, har nedsatt synsevne eller har andre funksjonsnedsettelser som vanskeliggjør lesing.

Lovforslaget innebærer noen justeringer i avgrensningsbestemmelsen i åndsverkloven om bruk av verk for personer med funksjonsnedsettelser, slik at Marrakech-forpliktelsene kan gjennomføres i forskrift på en hensiktsmessig måte. Departementet har sendt på høring et utkast til ny forskrift til åndsverkloven, med blant annet forslag til gjennomføring av Marrakech-forpliktelsene. Høringsfristen er 25. mai: Høring – forslag til ny forskrift til åndsverkloven – regjeringen.no

Åndsverkloven inneholder allerede bestemmelser som gir rett til fremstilling av eksemplarer av bøker i form av punktskrift, lydbøker og andre tilgjengelige format, til bruk for dem som har funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å lese trykt skrift. Gjennomføring av Marrakech-forpliktelsene kan likevel også få betydning for personer i målgruppen i Norge, fordi de kan få utvidet tilgang til eksemplarer i tilgjengelige format fra andre land, for eksempel på spansk eller engelsk.